Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of thermobalance to investigate adsorption equilibrium

Magdalena Tomczak

Abstract

A significant increase in carbon dioxide emission related to human activity and a growing awareness of the risks associated with it motivate humanity to take action to reduce it. Adsorption is one of the promising technologies that can help solve this problem. One of the key issues of adsorption technology is the appropriate selection of the adsorbent, which requires knowledge of the adsorption equilibrium. In this work, the adsorption equilibrium for carbon dioxide on 13X molecular sieves was tested. The equilibrium is presented in the form of adsorption isotherms for three temperatures: 30, 40 and 50°C. The tested adsorbent came from the large-volume production of Soda Mątwy plants (Ciech S.A. group). Analyses were carried out in the TG 209 F1 Libra from Netzsch. The results of thermogravimetric measurements were developed in such a way as to obtain adsorption isotherms. The obtained isotherms are type I according to the IUPAC classification. The comparison of the results of own and literature research shows a different shape of isotherms. It should be noted that the first measuring points on the isotherms developed in this work were obtained for lower pressures than in the case of literature studies. In addition, the comparison of measurement methods in both cases implies that the results obtained in this work are more accurate. It is also necessary to consider the possible differences in the quality of sorbents used in literature and own studies, as the reason for the visible differences in the compared results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Tomczak (FCPE) Magdalena Tomczak,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Wykorzystanie wagi termograwimetrycznej do badania równowagi adsorpcyjnej
Supervisor
Robert Cherbański (FCPE/DPKT) Robert Cherbański,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
33
Internal identifier
DICHP-2889
Reviewers
Robert Cherbański (FCPE/DPKT) Robert Cherbański,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Artur Małolepszy (FCPE/DSP) Artur Małolepszy,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
adsorpcja, równowaga adsorpcyjna, izoterma adsorpcji, termograwimetria, termowaga, sita molekularne 13X, dwutlenek węgla
Keywords in English
adsorption, adsorption equilibrium, adsorption isotherm, thermogravimetry, thermobalance, molecular sieves 13X, carbon dioxide
Abstract in Polish
Wyraźny wzrost emisji ditlenku węgla związany z działalnością człowieka oraz rosnąca świadomość zagrożeń z tym związanych, motywują ludzkość do podejmowania działań w celu jej zmniejszenia. Adsorpcja jest jedną z obiecujących technologii, która może pomóc rozwiązać ten problem. Jedną z kluczowych kwestii technologii adsorpcyjnej jest odpowiedni dobór adsorbentu, co wymaga znajomości równowagi adsorpcyjnej. W pracy zbadano równowagę adsorpcyjną dla układu ditlenek węgla - sita molekularne 13X. Równowagę przedstawiono w postaci izoterm adsorpcji dla trzech temperatur: 30, 40 i 50oC. Badany adsorbent pochodził z wielkotonażowej produkcji zakładów Soda Mątwy (grupa Ciech S.A.). Badania zostały wykonane w termowadze TG 209 F1 Libra firmy Netzsch. Wyniki pomiarów termograwimetrycznych opracowano w ten sposób, żeby uzyskać izotermy adsorpcji. Otrzymane izotermy są typu I zgodnie z klasyfikacją IUPAC. Z porównania wyników badań własnych oraz literaturowych wynika inny kształt izoterm. Zwraca jednak uwagę fakt, że pierwsze punkty pomiarowe na izotermach opracowanych w tej pracy, zostały uzyskane dla niższych ciśnień niż w przypadku badań literaturowych. Dodatkowo, porównanie metod pomiarowych w obydwu przypadkach pozwala domniemywać, że wyniki otrzymane w tej pracy są dokładniejsze. Należy również wziąć pod uwagę możliwe różnice w jakości sorbentów wykorzystanych w badaniach literaturowych i własnych, jako powód widocznych różnic w porównywanych wynikach.
File
  • File: 1
    Praca-Dyplomowa-Magdalena-Tomczak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26331

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT08596b773b3d4150812497c43625ca4c/
URN
urn:pw-repo:WUT08596b773b3d4150812497c43625ca4c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page