Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

EVALUATION OF CHANGES IN USE OF TRANSIT ROUTES IN POLISH AIRSPACE

Patryk Damian Kończak

Abstract

subject of my work is to evaluete the changes in the use of transit routes in the Polish airspace. I devoted the first chapter to explain the abbreciations and terms used in this work. In the second chapter I presented the organization of traffic in FIR Warsaw, it’s structure and classification. I introduced an area of Polish airspace, as well as the rules of the applicable airspace classes. In the next chapter I made an extensive analysis of changes resulting from conflict between Russia and Ukraine. I examined how transit traffic flow changed in FIR Warsaw, and how the use of individual navigation points on the border od Polish airspace has changed, I also analysed the largest streams of air traffic and transit traffic with regard to countries to / from which aircrafts inlet / outlet. At the end I analysed flights relarion Italy  Russia to investigate on a specific example, how the main transit routes are today. In my work I compared the studies of transit traffic, which have been carried out on the basis of data from AMS 2000+ system from September 2012 and from my own research on the basis of data from CHMI system from September 2015. Because both samples came from the same time period, it was possible to give an accurate and rational analysis. I set the share of transit flights in total air traffic in September 2015, comparised traffic flow and used waypoints. In the fourth chapter I presented the conclusions from the analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Damian Kończak (FT) Patryk Damian Kończak,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
OCENA ZMIAN WYKORZYSTANIA TRAS TRANZYTOWYCH W POLSKIEJ PRZESTRZENI POWIETRZNEJ
Supervisor
Sylwester Gładyś (FT/DATE) Sylwester Gładyś,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Zbigniew Kasprzyk (FT/DTT) Zbigniew Kasprzyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Sylwester Gładyś (FT/DATE) Sylwester Gładyś,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
lotnictwo, tranzyt, analiza, ocena.
Keywords in English
aviation, transit, analysis, evaluation.
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy jest ocena zmian wykorzystania tras tranzytowych w polskiej przestrzeni powietrznej w latach 2012-2015. Rozdział pierwszy poświęciłem na objaśnienie skrótów i pojęć stosowanych w tej pracy. W rozdziale drugim przedstawiłem organizację ruchu w FIR Warszawa, jego strukturę, i klasyfikację. Przedstawiłem obszar nad jakim roztacza się polska przestrzeń powietrzna, a także zasady ruchu obowiązujące dla klas przestrzeni powietrznych. W kolejnym rozdziale dokonałem analizy zmian wynikłych z konfliktu Rosji z Ukrainą. Zbadałem jak zmieniły się potoki ruchu tranzytowego w FIR Warszawa, jak zmieniło się wykorzystanie poszczególnych punktów nawigacyjnych na granicy polskiej przestrzeni powietrznej, przeanalizowałem największe potoki ruchu lotniczego oraz ruch tranzytowy z uwzględnieniem państw z/do których wlatywały/wylatywały statki powietrzne. Na końcu przeanalizowałem loty w relacji Włochy  Rosja w celu zbadania na konkretnym przykładzie, jak przebiegają trasy lotów tranzytowych obecnie. W swojej pracy porównałem badania ruchu tranzytowego, jakie przeprowadzone zostały na podstawie danych z systemu AMS 2000+ z września 2012 roku oraz własnych badań na postawie danych pochodzących z systemu CHMI z września 2015 roku. Ponieważ próbki pochodziły z tych samych przedziałów czasu możliwa była dokładna i wymierna analiza. Wyznaczyłem udział lotów tranzytowych w całkowitym ruchu lotniczym we wrześniu 2015 roku, dokonałem porównania potoków ruchu i wykorzystanych punktów nawigacyjnych. W rozdziale czwartym przedstawiłem wnioski z przeprowadzonej analizy.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11865

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0855bef6e5d34deea1a3027b7756528e/
URN
urn:pw-repo:WUT0855bef6e5d34deea1a3027b7756528e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page