Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Funcional and spacial formation of the warehouse at the set deliveries and shipments

Joanna Żmigrodzka

Abstract

The subject of the thesis is a functional and spacial formation of the warehouse at the set deliveries and shipments. Two variants of magazine whose role is to distribute the products in the industry of soft drinks were designed. Evaluation of this solutions was made and better of them was selected. In the first chapter the role of wareohouses in the flow of products is presented. Basic functions of wareohuses and types of them are described. Division of functional and spacial shapipngs of warehouses is presented. In the second chapter company named „Soft drink” and industry of soft drinks are characterized. Placement of suppliers, customers and the central warehouse is presented. The structure of the product flow is described. In the third chapter logic task is formulated. Project data is set, including the annual handling at hte entrance to the warehouse.Year and daily flow is calculated. Program of transport and storage is showed. In the fourth chapter variants of project of the warehouse are defined. In the fifth chapter variant A of the warehouse is shaped and dimensioned. Necessary storage capacity is calculated. Technology of storage and internal transport is selected. Funcional and spacial shape of the warehouse is described. The card od product’s transfer process and its description is placed. Daily flow of products in the various cycles of transport, time of realising individual actions and twenty-four hour labour intensity are calculated. The schedule of individual action is presented and on its basis number of required workers and devices is calculated. Expenses and costs are also calculated, as well as cost of transition of unit load pallet through warehouse. In the sixth chapter variant B of the warehouse is shaped and dimensioned. The same actions are made as in the fifth chapter. In the seventh chapter project solutions are evaluated due to the selected criteria. In the eight chapter the summary and coclusions are contained. The thesis includes the drawings register, the tables register and bibliography.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Żmigrodzka (FT) Joanna Żmigrodzka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Ukształtowanie funkcjonalno-przestrzenne obiektu magazynowego przy zadanej strukturze dostaw i wysyłek
Supervisor
Marianna Jacyna (FT/TSEL) Marianna Jacyna,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Marianna Jacyna (FT/TSEL) Marianna Jacyna,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
ukształtowanie funkcjonalno-przestrzenne, obiekt magazynowy, zadana struktura dostaw i wysyłek, kształtowanie procesu magazynowego, wymiarowanie procesu magazynowego
Keywords in English
funcional and spacial foramtion, warehouse, set deliveries and shipments, storage process foramtion, storage process dimensioning
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest ukształtowanie funkcjonalno-przestrzenne obiektu magazynowego przy zadanej strukturze dostaw i wysyłek. Zaprojektowano dwa warianty magazynu, którego rolą jest dystrybucja produktów z branży napojów bezalkoholowych. Następnie dokonano oceny tych rozwiązań i wyboru lepszego z nich. W pierwszym rozdziale przedstawiono rolę magazynów w przepływie ładunków. Opisano podstawowe funkcje magazynów oraz ich rodzaje. Dokonano podziału ukształtowania funkcjonalno-przestrzennego obiektów magazynowych. W drugim rozdziale dokonano charakterystyki firmy „Soft drink”. Scharakteryzowano branżę napojów bezalkoholowych. Przestawiono rozmieszczenie dostawców i odbiorców oraz magazynu centralnego firmy na terenie Polski. Opisano strukturę dostaw i wysyłek. W trzecim rozdziale sformułowano zadanie logistyczne. Przedstawiono dane projektowe, w tym przeładunek roczny na wejściu. Obliczono przepływ roczny i dobowy ładunków. Ukazano program transportu i magazynowania. W rozdziale czwartym zdefiniowano warianty projektowe magazynu. W rozdziale piątym ukształtowano i zwymiarowano wariant A magazynu. Obliczono niezbędną pojemność magazynu. Opisano ukształtowanie funkcjonalno-przestrzenne magazynu. Zamieszczono kartę procesu magazynowego oraz jego opis. Obliczono dobowe przepływy ładunków, czasy jednostkowe czynności w procesie, pracochłonność dobową. Utworzono harmonogram realizacji poszczególnych czynności i obliczono liczbę potrzebnych pracowników i urządzeń. Obliczono nakłady i koszty oraz wskaźnik kosztu przejścia jednostki ładunkowej paletowej przez wymiarowany obszar. W rozdziale szóstym ukształtowano i zwymiarowano wariant B magazynu. W rozdziale siódmym dokonano oceny rozwiązania projektowego ze względu na wybrane kryteria. W rozdziale ósmym umieszczono podsumowanie oraz wnioski. Praca zawiera wykaz rysunków, wykaz tabel oraz bibliografię.
File
  • File: 1
    praca inzynierska - Joanna Zmigrodzka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11821

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0833fb48160f43879dfa44c25586166c/
URN
urn:pw-repo:WUT0833fb48160f43879dfa44c25586166c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page