Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Spatial interpretation of filtration conditions in the Upper Biebrza Valley

Patryk Dariusz Stanek

Abstract

The purpose of this thesis is to and analyse filtration conditions in the Upper Biebrza Valley. Based on the data collected during the measurement campaign carried out on a selected section of the Biebrza River in the Upper Biebrza Basin and soil samples collected during drilling and other available sources of information, such as terrain characteristics and geological structure, the author made an assessment and reflected the impact of geological conditions and the river Biebrza on the level of groundwater and the direction of their movement. In the four transects crossing the Biebrza River in its upper section, 34 piezometers were placed. In each piezometer there were placed recorders (divers) responsible for temperature and groundwater level measurements during the whole period. Samples for macroscopic examinations were obtained during the drilling of four piezometers. The obtained samples of soil formations were subjected to sieve analysis, as a result of which the type of soil was determined, and the hydraulic conductivities were calculated. Using the softwares such as Excel, ArcGIS and AutoCAD, the collected data was analysed and based on them maps, tables, charts and geological cross-section were created. Obtained data allowed for the development of a geological cross-section, in which the author showed the arrangement of geological layers and showed significant differences in the geological structure of the Upper Biebrza Valley. Further research should be carried out in this field, including in a larger area, in order to carry out such analyses more efficiently and accurately.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Dariusz Stanek (FEE) Patryk Dariusz Stanek,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Przestrzenna interpretacja warunków filtracji w dolinie Górnej Biebrzy
Supervisor
Maria Grodzka - Łukaszewska (FEE/CEP) Maria Grodzka - Łukaszewska,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maria Grodzka - Łukaszewska (FEE/CEP) Maria Grodzka - Łukaszewska,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Mirosław Szyłak-Szydłowski (FEE/CEP) Mirosław Szyłak-Szydłowski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
analiza przestrzenna, współczynnik filtracji, drenaż, rzeka Biebrza, Biebrzański Park Narodowy, Kotlina Biebrzy Górnej, analiza sitowa, ArcGIS
Keywords in English
spatial analysis, hydraulic conductivity, drainage, Biebrza river, Biebrza National Park, Upper Biebrza Basin, sieve analysis, ArcGIS
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest analiza warunków filtracji w dolinie Górnej Biebrzy. Na podstawie danych zgromadzonych podczas kampanii pomiarowej, przeprowadzonej na wybranym odcinku rzeki Biebrzy w Kotlinie Górnej Biebrzy i próbek gruntu zebranych podczas wykonywania odwiertów oraz innych dostępnych źródeł informacji, takich jak charakterystyka terenu czy budowa geologiczna, autor dokonał oceny i odzwierciedlił wpływ warunków geologicznych oraz rzeki Biebrzy na poziom wód gruntowych i kierunek ich przemieszczania się. W czterech transektach przecinających rzekę Biebrzę w jej górnym odcinku rozmieszczono 34 piezometry. W każdym piezometrze umieszczono rejestratory (divery) odpowiedzialne za pomiary temperatury i poziomu wód gruntowych. Próbki do przeprowadzonych badań makroskopowych pozyskano podczas wykonywania wierceń czterech piezometrów. Uzyskane próbki utworów glebowych zostały poddane analizie sitowej, w wyniku czego ustalono rodzaj gruntu oraz obliczono ich współczynniki filtracji. Z wykorzystaniem programów takich jak Excel, ArcGIS oraz AutoCAD, zebrane dane zostały przeanalizowane i na ich podstawie stworzono mapy, tabele, wykresy oraz przekrój geologiczny. Zdobyte informacje pozwoliły na opracowanie przekroju geologicznego, na którym autor pokazał opracowany układ warstw geologicznych i pokazał istotne różnice w budowie geologicznej doliny Górnej Biebrzy. Od strony północnej, dzisiejszą budowę doliny można przypisać utworom związanym z sandrem augustowskim, podczas gdy od strony południowej formami morenowymi, w tym wałem morenowym. Należy prowadzić dalsze badania w tym obszarze, w tym obejmujące większy obszar, aby skuteczniej i dokładniej przeprowadzać analizę warunków filtracji w dolinie Górnej Biebrzy.
File
  • File: 1
    inżynierkaPStanek_14082019_final.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32874

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0761880824274b28a1334625961851f9/
URN
urn:pw-repo:WUT0761880824274b28a1334625961851f9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page