Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of an integrated system transmission and control storage capacity installed in Terminal A of Warsaw Chopin Airport

Tomasz Biernat

Abstract

The object of this study was to realize analysis of an integrated system transmission and control storage (BHS) capacity installed in Terminal A of Warsaw Chopin Airport, in order to identify potential causes and assessment of capacity constraints and the formulation on the basis of the results and proposals of changes and projects that ensure adequate BHS system capacity. The work consists of four main sections, preceded by the introduction of the problems of defining the issues and concepts used at work, shortcuts and determinations. At the end of the work consists of proposals and a summary of the obtained results and the bibliography, a list of tables and figures. The second chapter is an introduction to the overall theme of the work. It presents the infrastructure of passenger Terminal A and situated in the BHS system with the operating procedures of passengers and their baggage. In the third chapter was made identification and analysis of the process of handling checked baggage division to handle departing and arriving baggage. Each of these handling processes was presented in stages, for which identify important because of the purpose and plan research of the baggage handling process parameters. In the fourth chapter is presented the purpose of testing and mathematical model of the BHS system, by means of calculations were carried out in order to calculate the maximum capacity of the integrated BHS system in Terminal A of Warsaw Chopin Airport. The fifth chapter provides verification of compliance developed a mathematical model of a real BHS system. Due to the existing restrictions in the availability of data used to verify the compliance criteria of structural and replicative. In the sixth chapter were present the concepts of solutions aimed at increasing BHS system capacity, according to the projected changes in the size and structure supported passenger traffic.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Biernat (FT) Tomasz Biernat,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza przepustowości zintegrowanego systemu przesyłu i kontroli bagażu w Terminalu A Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie
Supervisor
Michał Kozłowski (FT/DATE) Michał Kozłowski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Kozłowski (FT/DATE) Michał Kozłowski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT) Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Agent obsługi naziemnej, bagaż rejestrowany, bagaż ponadwymiarowy, system obsługi bagażu, Explosive Detection System (EDS), stanowisko bagażu ponadwymiarowego, pasażer transferowy / bagaż transferowy, port lotniczy, sortownia bagażu, strefa zastrzeżona, terminal, zrzutnia.
Keywords in English
Handling agent, checked baggage, oversized baggage, baggage handling system, Explosive Detection System (EDS), the stand of oversized luggage, transfer passenger / transfer baggage, airport, sorting baggage, reserved area, the terminal, chute.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było wykonanie analizy przepustowości zintegrowanego systemu przesyłu i kontroli bagażu (BHS) zainstalowanego w Terminalu A Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, w celu identyfikacji potencjalnych przyczyn i oceny ograniczeń wydajności oraz sformułowanie na podstawie otrzymanych wyników wniosków i propozycji zmian i przedsięwzięć zapewniających odpowiednią przepustowość systemu BHS. Praca składa się z czterech głównych rozdziałów, poprzedzonych wprowadzeniem w problematykę zagadnienia oraz zdefiniowaniem używanych w pracy pojęć, skrótów i oznaczeń. Na zakończenie pracy składają się wnioski i podsumowanie uzyskanych wyników oraz wykaz literatury, spis tabel i rysunków. Rozdział drugi jest wprowadzeniem w ogólną tematykę pracy. Przedstawiono w nim infrastrukturę pasażerskiego Terminala A oraz znajdującego się w nim systemu BHS wraz z procedurami obsługi pasażerów i ich bagażu. W rozdziale trzecim wykonana została identyfikacja i analiza procesu obsługi bagażu rejestrowanego z podziałem na obsługę bagażu odlatującego oraz przylatującego. Każdy z wymienionych procesów obsługi został przedstawiony w podziale na etapy, dla których zidentyfikowano istotne ze względu na cel i plan badań parametry procesu obsługi bagażu. W rozdziale czwartym przedstawiony został cel badań oraz matematyczny model systemu BHS, z wykorzystaniem którego przeprowadzone zostały obliczenia mające na celu obliczenie maksymalnej przepustowości zintegrowanego systemu BHS w Terminalu A Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie. Piąty rozdział zawiera weryfikację zgodności opracowanego modelu matematycznego z rzeczywistym systemem BHS. Z uwagi na występujące ograniczenia w dostępności danych, do weryfikacji wykorzystano kryteria zgodności strukturalnej i replikatywnej. W szóstym rozdziale przedstawiono koncepcje rozwiązań mających na celu zwiększenie przepustowości systemu BHS, odpowiednio do prognozowanych zmian wielkości i struktury obsługiwanego ruchu pasażerskiego.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Tomasz Biernat FINAL2 11 01 2016.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9042

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT074d1d18d9444ecea33d0c36e0737564/
URN
urn:pw-repo:WUT074d1d18d9444ecea33d0c36e0737564

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page