Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Dobór sposobu obsługi transportowej przedsiębiorstwa wybranej branży

Cezary Bazylewicz

Abstract

The aim of this diploma thesis was choice the best selection of transport services for the furniture company in Poland-Belgium relation. The work compared three variants of service in terms of costs that each of them generated during the annual contract for 98 transport cycles. The scope of work includes the analysis of legal acts concerning transport, the characteristics of the company and the transport task. The first three chapters of the thesis contain theoretical information. Familiarizing with them is necessary to understand the assumptions of this diploma thesis. At the beginning, the legal regulations for the international transport of furniture are described. Knowledge of legal acts is necessary for the correct implementation of the drivers' work schedule. The second chapter presents the characteristics of the supported company, business visions and current position in the furniture sector against the background of competitors. The third chapter defines all information about transported loads. The assumptions regarding loading and unloading have been described. The transported pallet load units, their dimensions, weight, cubic capacity and arrangement along with the protection were characterized. The following chapters concern practical issues related to the performed transport task. In the fourth chapter, the variants of the transport service of the enterprise with the time schedule of drivers' work are described. In the fifth chapter, the costs of implementing the annual contract for various variants were calculated. Transport in variants I and II is carried out with its own lorry unit together with the trailer, variant III commissioned to an external transport company. The costs of all variants were compared and a comparison was made, which made it possible to draw conclusions as to the profitability of the project.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Cezary Bazylewicz (WT) Cezary Bazylewicz Wydział Transportu (WT)
Tytuł w języku polskim
Dobór sposobu obsługi transportowej przedsiębiorstwa wybranej branży
Promotor
Emilian Szczepański (WT/WTISTiL) Emilian Szczepański Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Transportu (WT)
Jednostka prowadząca
Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)
Kierunek / specjalność studiów
, Transport
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
05-03-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Emilian Szczepański (WT/WTISTiL) Emilian Szczepański Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT) Sławomir Tkaczyk (WT/WTISTiL) Sławomir Tkaczyk Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT)
Słowa kluczowe w języku polskim
transport międzynarodowy, koszty transportu, czas pracy kierowców, formułowanie ładunku, relacja przewozowa, obsługa transportowa
Słowa kluczowe w języku angielskim
international transport, transport costs, drivers' working time, formulating cargo, transport relation, transport service
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca dotyczy wyboru najlepszego wariantu obsługi transportowej firmy meblarskiej w relacji Polska – Belgia. W pracy zostały porównane trzy warianty obsługi pod względem kosztów jakie generował każdy z nich w trakcie rocznego kontraktu opiewającego na 98 cykli transportowych. Zakres pracy obejmuje analizę aktów prawnych dotyczących przewozu, charakterystykę przedsiębiorstwa i zadania przewozowego. W pierwszych trzech rozdziałach pracy znajdują się informacje teoretyczne. Zapoznanie się z nimi jest niezbędne aby zrozumieć założenia niniejszej pracy dyplomowej. Na początku zostały opisane regulacje prawne, którym podlega wykonywany międzynarodowy transport mebli. Znajomość aktów prawnych jest konieczna do poprawnego wykonania harmonogramu pracy kierowców. W drugim rozdziale zawarto charakterystykę obsługiwanego przedsiębiorstwa, wizje biznesowe oraz aktualną pozycje w sektorze meblarskim na tle konkurentów. Rozdział trzeci określa wszelkie informacje o przewożonych ładunkach. Opisane zostały założenia dotyczące załadunków i wyładunków. Scharakteryzowano przewożone jednostki ładunkowe paletowe, ich wymiary, wagę, kubaturę oraz rozmieszczenie wraz z zabezpieczeniem. Kolejne rozdziały pracy dotyczą zagadnień praktycznych związanych z wykonywanym zadaniem przewozowym. W czwartym rozdziale opisane zostały warianty obsługi transportowej przedsiębiorstwa wraz z harmonogramem czasu pracy kierowców. W rozdziale piątym policzono koszty realizacji rocznego kontraktu dla różnych wariantów. Transport w wariantach I i II jest wykonywany własnym ciągnikiem siodłowym wraz z naczepą, wariant III zlecony zewnętrznej firmie transportowej. Koszty wszystkich wariantów zestawiono i dokonano porównania co pozwoliło wyciągnąć wnioski co do opłacalności przedsięwzięcia.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_dyplomowa_BAZYLEWICZ_274576.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 31181

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT073588581fcb428291b11ed61272e94c/
URN
urn:pw-repo:WUT073588581fcb428291b11ed61272e94c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony