Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The particulate filteres diagnostics alghorithm

Łukasz Kania

Abstract

The aim of the thesis is to present the algorithm used for the diagnostics of the diesel particulate filter and to conduct studies that affirm the rule of the established algorithm. The first chapter of the work presents the design and operation of the particulate filter. It discusses in the composition of the solid particles and the content of harmful substances in the exhaust gases produced by the engine. This chapter also describes how solids are formed. Furthermore we talk about construction of the particulate filter and the precept of its work. The next chapter presents the divide of particulate filters into design, construction and operation developed by a particular vehicle brands. Filters division introduces a description of the particulate filter using a fuel additive, then there is described the pocket filter, developed by Bosch. Further examples are the filters of vehicles from VW and BMW. The end of describes the whole exhaust aftertreatment CRT. In the third chapter are approximated elements of OBD systems used for operation and diagnostics particulate filter. This chapter contains descriptions: engine, turbocharger, turbocharger temperature sensor, instrument cluster, engine control unit, air flow, air mass meter, differential pressure sensor, temperature sensor and a particulate filter lambda probe. Descriptions of these elements show how goes the cooperation between them and the particulate filter. After describing the OBD systems begins a chapter about established diagnostic algorithm of particle filters in vehicles selected. The penultimate chapter of work is experimental verification of the established procedures for the diagnosis of the particulate filter or the established proposal of the algorithm of the previous chapter. In this chapter we have the description of the workstation used for research and testing adopted the algorithm consisted of six test of diagnostic and operation of the particulate filter. The last section of work is a summary of research: analysis of the results and conclusions of the study.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Kania (FACME) Łukasz Kania,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Algorytm diagnozowania filtrów cząstek stałych
Supervisor
Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-01-2016
Issue date (year)
2016
Pages
51
Reviewers
Krzysztof Szczurowski (FACME/IV) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Filtr cząstek stałych 2.Algorytm 3.Regeneracja 4.Oczyszczanie spalin 5.Interfejs diagnostyczny 6.Jednostka sterująca
Keywords in English
1. Diesel particule filter 2. Algorithm3. Reganaration 4. Exhaust gas treatment system 5. Diagnostic interface
Abstract in Polish
Celem w pracy dyplomowej jest przedstawienie algorytmu służącego do diagnostyki układu filtra cząstek stałych oraz przeprowadzenie badań, które potwierdzają zasadę działania przyjętego algorytmu. Pierwszy rozdział pracy przedstawia budowę i zasadę działania filtra cząstek stałych. Omówiony został w nim skład cząstek stałych oraz zawartość szkodliwych substancji w produkowanych spalinach przez silnik. W tym rozdziale opisane zostało również to jak powstają cząstki stałe. Następnie została przedstawiona budowa filtra cząstek stałych oraz zasada jego pracy. W kolejnym rozdziale zaprezentowano podział filtrów cząstek stałych ze względu na konstrukcję, budowę i zasadę działania opracowaną przez konkretny koncern marek pojazdów. Podział filtrów rozpoczyna opis filtra cząstek stałych wykorzystujący dodatek do paliwa, następnie opisany został kieszeniowy filtr opracowany przez firmę BOSCH. Kolejnymi przykładami są filtry pojazdów z koncernu VW i BMW. Na końcu opisano cały układ oczyszczania spalin CRT. W trzecim rozdziale przybliżono elementy systemów OBD wykorzystywane do funkcjonowania i diagnostyki filtra cząstek stałych. Rozdział ten zawiera opisy: silnika, turbosprężarki, czujnika temperatury turbosprężarki, zestaw wskaźników, jednostka sterująca silnikiem, przepływomierz powietrza, miernik masy powietrza, czujnik różnicy ciśnień, czujnik temperatury filtra cząstek stałych oraz sonda lambda. Opisy wymienionych elementów przedstawiają jak przebiega współpraca miedzy nimi i filtrem cząstek stałych. Po opisie systemów OBD zaczyna się rozdział zawierający przyjęty algorytmu diagnozowania filtrów cząstek stałych w wybranych pojazdach. Przedostatnim rozdziałem pracy jest weryfikacja doświadczalna przyjętej procedury diagnozowania filtra cząstek stałych, czyli przyjętej propozycji algorytmu z wcześniejszego rozdziału. W rozdziale tym znajduje się opis stanowiska wykorzystanego do badań oraz badania przyjętego algorytmu składające się z sześciu prób badawczych dotyczących diagnostyki i pracy filtra cząstek stałych. Ostatnim rozdziałem pracy jest podsumowanie badań, czyli analiza wyników i wnioski z przeprowadzonych badań.
File
  • File: 1
    Algorytm diagnozowania filtra czastek stałych. Łukasz Kania 239739.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9008

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT070fe3e7c22c4e849ffc800fd0596211/
URN
urn:pw-repo:WUT070fe3e7c22c4e849ffc800fd0596211

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page