Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Inorganic anions in imported drinking waters

Magdalena Romanowska

Abstract

The subject of this study was to determine the inorganic anions in imported drinking waters which were available on the Polish market with using ion chromatography. In the first chapter of the theoretical part, there were specified the most important functions of water for human body as well as there was discussed the water balance mechanism. In the second chapter, the author defined and described the types of water intended for human consumption. Natural mineral waters were characterized closely owing to the fact that these types were examined in the present Engineering Thesis. The author focused on the description of the requirements to be met by natural mineral water in order to be bottled and distributed in commerce. There was also presented their classification. In the third chapter, the author of this paper listed sources of prevalence in the environment of inorganic anions, biological interaction and the effects of excess and deficiency. Moreover, there was given the maximum permissible concentration of anions in water intended for human consumption. The following chapter provides the example methods for determination of inorganic anions in waters, apart from ion chromatography. The further chapter is devoted to the description of ion chromatography. There were specified the types of the ion chromatography, the description of the apparatus, both disadvantages and advantages, as well as the applications of the ion chromatography. In the experimental part, the author presented the reagents and apparatus used in research. One chapter is devoted to provide a method for calibration of the instrument and to set the limit of quantification and detection. In the measurements, there was used ion chromatograph 883 Basic IC plus Metrohm equipped with a chromatography column MetrosepASupp 4 and suppressor MSM. The author of this thesis examined six of imported mineral waters. The study also contains a list of literature used in the description of the study subject.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Romanowska (FC) Magdalena Romanowska,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Nieorganiczne aniony w importowanych wodach pitnych
Supervisor
Maria Balcerzak (FC/CAC) Maria Balcerzak,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Norbert Obarski (FC/CAC) Norbert Obarski,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC) Maria Balcerzak (FC/CAC) Maria Balcerzak,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
naturalne wody mineralne, nieorganiczne aniony, chromatografia jonowa
Keywords in English
natural mineral water, inorganic anions, ion chromatography
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy było oznaczenie nieorganicznych anionów w importowanych wodach pitnych dostępnych na polskim rynku z wykorzystaniem chromatografii jonowej. W pierwszym rozdziale części teoretycznej scharakteryzowano najważniejsze funkcje, jakie pełni woda w organizmie ludzi oraz omówiono mechanizm równowagi wodnej. W drugim rozdziale zdefiniowano i opisano rodzaje wód przeznaczonych do spożycia. Szczegółowo zostały opisane naturalne wody mineralne, ponieważ takie były badane w niniejszej pracy inżynierskiej. Opisane zostały wymagania jakie musi spełniać naturalna woda mineralna, aby mogła być butelkowana i rozprowadzana w handlu oraz przedstawiono ich klasyfikację. W trzecim rozdziale wymieniono źródła występowania w środowisku naturalnym anionów nieorganicznych, ich odziaływanie biologiczne oraz skutki nadmiaru i niedoboru. Podano maksymalne dopuszczalne stężenia anionów w wodach przeznaczonych do spożycia. Kolejny rozdział przedstawia przykładowe metody oznaczania anionów nieorganicznych w wodach oprócz chromatografii jonowej. Następny rozdział poświęcono opisowi techniki chromatografii jonowej. Wyszczególniono rodzaje chromatografii jonowej, opis aparatury, wady, zalety i zastosowania techniki. W części doświadczalnej przedstawiono użyte odczynniki i aparaturę, zastosowane w badaniach próbek. Jeden z rozdziałów poświęcono na przedstawienie sposobu kalibracji urządzenia oraz wyznaczenia granicy oznaczalności i wykrywalności. W pomiarach wykorzystano chromatograf jonowy 883 Basic IC Plus firmy Metrohm wyposażony w kolumnę chromatograficzną Metrosep A Supp 4 i supresor MSM. Zbadano sześć importowanych wód mineralnych. Praca zawiera wykaz literatury wykorzystanej w opisie tematyki pracy.
File
  • File: 1
    1020281.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8402

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT06e025ec1fc6421f8d45268ba37afaff/
URN
urn:pw-repo:WUT06e025ec1fc6421f8d45268ba37afaff

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page