Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wpływ bioetanolu jako dodatku do oleju napędowego na pracę silnika o zapłonie samoczynnym

Aneta Rzewnicka

Abstract

The main target of the diploma thesis was to determine the impact of self-ignition engine powered by the diesel fuel with the addition of bioethanol on selected indicators of its operation, such as working parameters of the engine, as well as the impact of this fuel on the emission of toxic components of exhaust fumes. The study was carried out on a test bench equipped with a Perkins engine 1104C-44 and measuring equipment. The engine complied with the emission standard of EU Stage II G emission components. The work consists of an introduction, four theoretical chapters on: synthesis of knowledge about bioethanol, methodology for determining the basic parameters of the self-ignition engine work, methodology for determining selected combustion parameters in this engine, as well as empirical studies of the Perkins 1104C-44 combustion engine and a chapter summarizing the work and conclusions resulting from the analysis. In the first and second chapter of the work, a literature analysis was conducted on the synthesis of knowledge about bioethanol as an additive to power the self-ignition engine. Then chemical and physical properties as well as the main purposes of bioethanol application are presented. In the next part of the work bioethanol was compared with other bioalcohol and conclusions were drawn that it is the most beneficial addition to the combustion engines from among the bioalcohols analysed. Classification of bioethanol was performed due to the generation of biofuels. For each of them, methods for obtaining this bioalcohol are described. Then, the advantages and disadvantages of bioethanol as a fuel as well as the requirements for its transport and storage are discussed. The third chapter describes the methodology for determining the basic parameters of the self-ignition engine operation. Then, a literature analysis of the methodology for the determination of normalized components of burning process in a self-ignition engine was carried out. The fourth chapter presents the research part of the work. The research object, test stand, measuring apparatus as well as physicochemical properties of the examined fuels have been described. Then the results of the tests were illustrated. The final chapter of the work is dedicated to its summary and conclusions based on the analysis of the obtained research results. In summary, the conclusions and observations drawn from the study are a solution to the problem covered in the work, namely determine the impact of using bioethanol as fuel for the self-ignition engine on the working parameters of this engine, as well as the emission of burning process components.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Aneta Rzewnicka (WSiMR) Aneta Rzewnicka Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Wpływ bioetanolu jako dodatku do oleju napędowego na pracę silnika o zapłonie samoczynnym
Promotor
Piotr Orliński (WSiMR/IPiMR) Piotr Orliński Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Pojazdów (WSiMR/IPiMR)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
18-03-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
SIMR; D-2084
Recenzenci
Maciej Tułodziecki (WSiMR/IPiMR) Maciej Tułodziecki Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Piotr Orliński (WSiMR/IPiMR) Piotr Orliński Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
bioetanol, emisja składników spalin, parametry pracy silnika
Słowa kluczowe w języku angielskim
bioethanol, emission of exhaust components, engine operation parameters
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy dyplomowej było określenie wpływu zasilania silnika o zapłonie samoczynnym paliwem standardowym z dodatkiem bioetanolu na wybrane parametry robocze jego pracy, a także wpływ tego paliwa na emisję składników spalin. Badanie zostało przeprowadzone na stanowisku hamownianym wyposażonym w silnik Perkins 1104C-44 oraz aparaturę pomiarową. Silnik spełniał normę emisji składników toksycznych spalin EU Stage II wersja G. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów teoretycznych dotyczących: syntezy wiedzy na temat bioetanolu, metodyki wyznaczania podstawowych parametrów pracy silnika o zapłonie samoczynnym, metodyki wyznaczania wybranych parametrów procesu spalania w tym silniku, a także badań empirycznych silnika spalinowego Perkins 1104C-44 oraz rozdziału podsumowującego pracę i wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. W pierwszych dwóch rozdziałach pracy przeprowadzono analizę literaturową dotyczącą syntezy wiedzy na temat bioetanolu jako dodatku do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym. Następnie przedstawiono jego właściwości chemiczne i fizyczne, a także główne cele jego stosowania. W kolejnej części pracy porównano bioetanol z innymi bioalkoholami oraz wyciągnięto wnioski, że jest on najbardziej korzystnym dodatkiem do zasilania silników spalinowych o zapłonie iskrowym i samoczynnym spośród analizowanych bioalkoholi. Dokonano podziału i klasyfikacji bioetanolu ze względu na generacje biopaliw. Dla każdej z nich opisano metody pozyskiwania tego bioalkoholu. Następnie omówiono wady i zalety bioetanolu jako paliwa, jak również wymagania dotyczące jego transportu oraz magazynowania. W trzecim rozdziale opisano metodykę wyznaczania podstawowych parametrów pracy silnika o zapłonie samoczynnym. Następnie przeprowadzono analizę literaturową dotyczącą metodyki wyznaczania normowanych składników spalin w silniku o zapłonie samoczynnym. W czwartym rozdziale przedstawiono część badawczą pracy. Opisany został obiekt badań, stanowisko badawcze, aparatura pomiarowa, a także właściwości fizykochemiczne badanych paliw. Następnie zobrazowano wyniki wykonanych badań. Finalny rozdział pracy poświęcono jej podsumowaniu oraz wnioskom napisanym na podstawie analizy uzyskanych wyników badań. Podsumowując, wnioski i obserwacje wyciągnięte z przeprowadzonego badania są rozwiązaniem problemu inżynierskiego zawartego w celu pracy, mianowicie określają wpływ zastosowania bioetanolu jako paliwa do silnika o zapłonie samoczynnym na parametry robocze pracy tego silnika, a także emisję składników spalin.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_inżynierska_-_Aneta_Rzewnicka.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 32194

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0607b2cb866041e9930b12a99ce4391c/
URN
urn:pw-repo:WUT0607b2cb866041e9930b12a99ce4391c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony