Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Assessment of the efficiency of multi-stream sedimentation tank operation in the system of underground and surface water testing station

Magdalena Leleń

Abstract

The purpose of the engineering thesis was to evaluate the effectiveness of the multi-stream sedimentation tank in the underground and surface water test station system, to compare the impact of water flow rate through the device on turbidity parameters and the amount of sedimentary solids, as well as to analyze the impact of the type of lamella used on the process. The theoretical part of the dissertation covers issues related to formal and legal provisions regarding the requirements for water intended for human consumption, a description of key water treatment processes and the characteristics of sedimentation tanks, including multi-stream sedimentation tanks. The design part presents the results of pilot studies characterizing the operation of a multi-stream sedimentation tank in relation to the variable speed of water flow through the device. The final part of the thesis is an analysis of the obtained results and the benefits of using multi-stream sedimentation tanks as one of the processes in the technological system of water purification at the water treatment plant in Płock.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Leleń (FCEMP) Magdalena Leleń,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Ocena efektywności pracy osadnika wielostrumieniowego w układzie stacji badawczej wody podziemnej i powierzchniowej
Supervisor
Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
stacja pilotażowa, uzdatnianie wody, sedymentacja, osadniki wielostrumieniowe, barwa wody, mętność wody
Keywords in English
pilot station, water treatment, sedimentation, sedimentation tanks, water color, water turbidity
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej inżynierskiej była ocena efektywności pracy osadnika wielostrumieniowego w układzie stacji badawczej wody podziemnej i powierzchniowej, porównanie wpływu prędkości przepływu wody przez urządzenie na parametry mętności oraz ilości zawiesiny, a także analiza oddziaływania rodzaju stosowanej lameli na przebieg procesu. Część teoretyczna pracy obejmuje zagadnienia związane z przepisami formalno-prawnymi dotyczącymi wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, opis kluczowych procesów uzdatniania wody oraz charakterystykę osadników z uwzględnieniem osadników wielostrumieniowych. W części projektowej zostały przedstawione wyniki badań pilotażowych, charakteryzujące pracę osadnika wielostrumieniowego w stosunku do zmiennej prędkości przepływu wody przez urządzenie. Końcowa część pracy dyplomowej stanowi analizę otrzymanych wyników oraz korzyści płynących z wykorzystania osadników wielostrumieniowych jako jednego z procesów w układzie technologicznym oczyszczania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Płocku.
File
  • File: 1
    271982_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33842

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT05dcc9382d1d439cb0fd927c110d629a/
URN
urn:pw-repo:WUT05dcc9382d1d439cb0fd927c110d629a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page