Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of the building based on energy optimization (OPEUS)

Magdalena Cecelska

Abstract

Chapter 1: The theme of thesis is the "design of intelligent building based on the optimization of energy" - energy-efficient design of the building having of steel construction. Chapter 2: Technical description – A description of the steel structure with detailed characteristics of individual components of the walls, floors and roof. It contains a list of standards and regulations designed to correct design and execution module design Chapter 3: Calculations - According to the subject of energy-saving building, the first step the calculation is to design a ventilated facade and the adoption of energy-saving facades Aluprof, fulfilling the conditions of energy efficient buildings under Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 5 July 2013. amending the Regulation on technical conditions to be met by buildings and their location and norm “PN-EN 12831 - A new method of calculating the thermal load rooms of the building." After successful design of all building envelope, the next step is to collect the work of permanent loads, then introduce them to the program AxisVS version of the student. Permanent loads are presented in tables tab. 17 - tab.22. All calculations were made based on the standards contained in tab.3. technical description. Upon receipt of the preliminary results, a process of full optimization of the building (to change the height, width and weight - thickness) and changes in cross-section components pillars, longitudinal beams, cross beams. According to approvals and technical data received from manufacturers of various materials, which serve as the supporting structure of the floor optimization changes concerned only the weight (thickness, cross-section of pipes). The last stage of the calculation is to join the meeting received report the results and their interpretation. Chapter 4: It contains a list of architectural drawings and construction under from the previous list. Attachments: All documents: technical specifications and approvals of construction materials.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Cecelska (FCEMP) Magdalena Cecelska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt inteligentnego budynku opartego na optymalizacji wykorzystania energii (OPEUS)
Supervisor
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Budownictwo energooszczędne
Keywords in English
Energy-efficient construction
Abstract in Polish
Tematem pracy inżynierskiej jest „projekt inteligentnego budynku, opartego na optymalizacji energii” – projekt budynku energooszczędnego o konstrukcji stalowej. Rozdział 1: Wstęp – ogólny opis zaprojektowanego modelu, uwzględniającego jego zalety oraz możliwości dalszego rozwoju w budownictwie. Rozdział 2: Opis techniczny – opis wyszczególnionych elementów konstrukcji stalowej wraz ze szczegółową charakterystyką poszczególnych elementów konstrukcyjnych ścian, podłogi oraz dachu. Zawiera spis norm i aktów prawnych służących do poprawnego zaprojektowania i wykonania konstrukcji modułu. Rozdział 3: Obliczenia – pierwszym etapem obliczeniowym jest zaprojektowanie elewacji wentylowanej oraz przyjęcie fasady energooszczędnej Aluprof, spełniające warunki budynków energooszczędnych na podstawie: Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 926 z dnia 13.08.2013r.) oraz normy: „PN-EN 12831 – Nowa metoda obliczeniowa obciążenia cieplnego pomieszczeń budynku”. Po poprawnym zaprojektowaniu wszystkich przegród budowlanych, kolejnym etapem pracy było zebranie obciążeń stałych, następnie wprowadzenie ich do programu AxisVS wersja studencka. Obciążenia stałe zostały przedstawione w wersji tabelarycznej (tab. 17 – tab. 22) Wszystkie obliczenia zostały wykonane w oparciu o normy zawarte w tab. 3. opisu technicznego. Po otrzymaniu wstępnych wyników, nastąpił proces pełnej optymalizacji budynku (zmiany wysokości, szerokości oraz ciężaru – grubości) i zmiany przekrojów elementów, tj. słupów, belek podłużnych, belek poprzecznych. Zgodnie z aprobatami i danymi technicznymi otrzymanymi od producentów poszczególnych materiałów, służących jako konstrukcja nośna stropu zmiany optymalizacyjne dotyczyły wyłącznie ciężaru (grubości ścianek, przekrojów rur). Ostatnim etapem obliczeniowym było przystąpienie do zebrania otrzymanych w raporcie wyników oraz ich interpretacja. Rozdział 4: Zawiera wykaz rysunków architektoniczno-budowlanych zgodnych z wcześniejszym spisem.
File
  • File: 1
    1028580.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11540

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT056f6720e59c4d5280b02003700fb191/
URN
urn:pw-repo:WUT056f6720e59c4d5280b02003700fb191

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page