Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of a program determining deviation values of distance ring dimensions in lenses construction

Piotr Sarnowski

Abstract

The main objective of this engineering thesis was to elaborate a computer program, which basely had to implement two modules: computing – calculating dimensions tolerances of distance rings separating two lenses, and also a function of a teaching support. In assumption, an app should have had a graphic user interface, data visualization and an informational element, so a potential user of an app could fill the form on his own, check if everything is valid, get clear information in form of a dimension chain, and save the results in a text file. In theoretical part of the below thesis, various types of possible deviations and tolerances of parts in lenses constructions, requirements in reference to montage of precise elements with spin symmetry, and montage methods of these elements have been described. Afterwards, an algorithm calculating those deviations and tolerances, along with derivation of all useful formulas has been described. For example, there has been presented calculations based on a specific dataset (exemplary lens), that a constructor could dispose on input. In empirical part of thesis, there has been explained functionality of the whole programme step by step, and a graphical user interface has been illustrated in form of pictures. The content of every possible screen of the application, including buttons, actions, fields and columns, has been described. In order to verify if the calculation part works fine, a process of calculation for the input data from the lens described earlier in the theoretical module of thesis. Determined output values with no defects and no error messages about validation, has confirmed correctness of an algorithm implemented in the program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Sarnowski (FM) Piotr Sarnowski,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Opracowanie programu wyznaczającego tolerancję wymiarów pierścieni dystansowych w konstrukcji obiektywów
Supervisor
Leszek Wawrzyniuk (FM/IMPh) Leszek Wawrzyniuk,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Józwik (FM/IMPh) Michał Józwik,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM) Leszek Wawrzyniuk (FM/IMPh) Leszek Wawrzyniuk,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
tolerancje, program komputerowy, obiektyw, konstrukcja, algorytm
Keywords in English
tolerances, computer program, lens, construction, algorithm
Abstract in Polish
Głównym celem niniejszej pracy dyplomowej było opracowanie aplikacji komputerowej, która w założeniu miała spełniać dwie funkcje: obliczeniową - wyznaczanie tolerancji wymiarów pierścieni dystansowych oddzielających dwie soczewki obiektywu, a także funkcję pomocy dydaktycznej w nauczaniu. Aplikacja w założeniu miała posiadać graficzny interfejs użytkownika, wizualizację danych oraz człon informacyjny tak, aby potencjalny użytkownik mógł sam wprowadzać dane w formularzu, kontrolować ich poprawność, dostać jasną i przejrzystą informację w formie łańcucha wymiarowego, oraz zapisać wyniki (dane wyjściowe) w postaci pliku tekstowego. W części teoretycznej poniższej pracy krótko opisano rodzaje możliwych odchyłek zespołów w konstrukcjach obiektywów, wymagania montażu elementów precyzyjnych o symetrii obrotowej, oraz metody ich montażu. Następnie opisano algorytm wyliczania odchyłek i tolerancji pierścieni dystansowych razem z wyprowadzeniami wszystkich potrzebnych wzorów. Dla przykładu przedstawiono obliczenia na konkretnym zestawie danych, którymi konstruktor mógłby dysponować na wejściu. W części empirycznej pracy objaśniono funkcjonalność całego programu krok po kroku, oraz zilustrowano graficzny interfejs użytkownika w postaci ekranów aplikacji. Opisana została zawartość ekranów, wszystkie przyciski i akcje na nich, pola oraz kolumny. W celu weryfikacji poprawnego działania części obliczeniowej programu, przeprowadzono proces obliczeń dla obiektywu wcześniej omówionego w części teoretycznej pracy. Bezbłędne określenie wartości wyjściowych oraz brak komunikatów o błędach potwierdziły poprawność algorytmu obliczeniowego zaimplementowanego w aplikacji. Poza częścią obliczeniową opisany został również fragment dydaktyczny.
File
  • File: 1
    242748_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34002

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0517c8b0722f4c33897fd71efc512780/
URN
urn:pw-repo:WUT0517c8b0722f4c33897fd71efc512780

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page