Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Multi-family building construction project

Kamil Cieślak

Abstract

Multi-family building construction project. The subject of the engineering thesis is the design of the service and residential building which is located in Płock at Królewiecka 18 street. The building has two functions: the ground floor space is adapted for commercial premises, while the remaining above-ground floors are residential premises. The engineering thesis includes architectural drawings and construction designs of such elements as: inter-storey ceiling, column and slab stairs with a landing beam. The measurements of the building in the plan are 37.0m x 14.65m, and its total height is 18.66m. The main building materials used in the project are aerated concrete blocks, reinforcing steel class A-IIIN and structural concrete class C30 / 37. The first part of the work presents informations about reinforced concrete floors, with particular emphasis on plate-pillar structures. The most common constructions were presented, which are used in modern housing, including construction principles and manufacturing technologies. General calculation methods are also presented, first of all the "ABC Płyta" program. It draws thoughts to the rules of modeling in critical structures and graphically illustrates the differences arising from not using appropriate procedures during construction plate-pillar systems. The second chapter is the technical description that presents the technical data and also construction and material of the building. The main part of the work are the static strength calculations which can be found in chapter three. It presents all static and strength calculations of the designed structural elements, as well as reports from calculation programs. Only in the case of calculations of the slab-pillar ceiling has been preserved the method of presenting calculations in the graphic form of the "ABC Płyta" program. The drawing part of the work includes: land development, floor plans, cross-sections, facades and structural solutions of the ceiling, monolithic stairs with a landing beam and a column.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Cieślak (FCEMP) Kamil Cieślak,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcji budynku wielorodzinnego
Supervisor
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Stanisława Garwacka-Piórkowska (FCEMP/ICEn) Stanisława Garwacka-Piórkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
budynek usługowo-mieszkalny, strop płytowo-słupowy
Keywords in English
service and residential building, plate-pillar ceiling
Abstract in Polish
Projekt konstrukcji budynku wielorodzinnego. Tematem pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt konstrukcji budynku wielorodzinnego usługowo-mieszkalnego mieszczącego się w Płocku przy ul. Królewieckiej 18. Budynek ma dwie funkcje: przestrzeń na parterze przystosowana jest dla lokali usługowych, natomiast pozostałe kondygnacje nadziemne są lokalami mieszkalnymi. Praca zawiera rysunki architektoniczne oraz projekty konstrukcyjne takich elementów jak: strop międzykondygnacyjny, słup oraz schody płytowe z belką spocznikową. Wymiary budynku w planie wynoszą 37,0m x 14,65m, a jego całkowita wysokości wynosi 18,66m. Głównymi materiałami budowlanymi, zastosowanymi w projekcie, są bloczki z betonu komórkowego, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN oraz beton konstrukcyjny klasy C30/37. W pierwszej części pracy przedstawiono informacje na temat stropów żelbetowych, ze szczególnym uwzględnieniem ustrojów płytowo-słupowych. Zaprezentowano najbardziej powszechne konstrukcje, które są stosowane w nowoczesnym budownictwie mieszkalnym, w tym zasady konstruowania i technologie wykonania. Przybliżono również ogólne metody obliczeniowe, przede wszystkim program ABC Płyta. Zwrócono w nim uwagę na zasady modelowania stref newralgicznych konstrukcji oraz w sposób graficzny zilustrowano różnice wynikające z niezastosowania odpowiednich procedur podczas konstruowania ustrojów płytowo-słupowych. Drugi rozdział stanowi opis techniczny, w którym przedstawiono dane techniczne i konstrukcyjno-materiałowe budynku. Główną część pracy stanowią obliczenia statyczno-wytrzymałościowe znajdujące się w rozdziale trzecim. Zaprezentowano w nim wszystkie obliczenia statyczno-wytrzymałościowe projektowanych elementów konstrukcyjnych, a także zamieszczono raporty z programów obliczeniowych. Jedynie w przypadku obliczeń stropu płytowo-słupowego został zachowany sposób przedstawienia obliczeń w formie graficznej programu ABC Płyta. W części rysunkowej pracy zamieszczono: zagospodarowanie terenu, rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje, elewacje oraz rozwiązania konstrukcyjne stropu, schodów monolitycznych wraz z belką spocznikową oraz słupa.
File
  • File: 1
    Kamil_Cieślak_-_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33762

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT04ceb608ebbe4852ab9d9e034e4b33d2/
URN
urn:pw-repo:WUT04ceb608ebbe4852ab9d9e034e4b33d2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page