Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Operations of state policy against homelessness as a social problem

Katarzyna Dorota Wołoszyn

Abstract

The title of the thesis is operations of state policy against homelessness as a social problem. The aim of the work is to get acquainted with the problems of homelessness and to show support mechanisms for the homeless. Subject of thesis will be homeless, and the subject of state policy operations. At the beginning of the thesis it will be shown: definitions, causes and typology of homelessness. Then clearly presented historical overview of this phenomenon on the charity. There will also be a brief overview of the main legal acts in the past and at the present time of regulations of social assistance. They are also included statistics that show the scale of the problem in Europe and in Poland over the last years. In the last chapter will be collected all the information, which focused on the theme of thesis, that is, an image state action against homelessness. There will be described the tasks of state institutions and NGO activities in relation to the problem. At the end it will be described shortcomings of the current policy. In conclusion, I will try to gather all the information together and then present some recommendations that could improve the quality of social welfare in relation to homeless people. The work was written based on the analysis of various types of source literature. Among other laws, regulations, statistical data from GUS or other publications. Difficulties about topic were because problem of homelessness I When it comes to the difficulties encountered with the written thesis I were connected with the fact that the same problem of homelessness is a very difficult social problem. To sum up all the work I came to the conclusion, which shows that the actions of the state are inadequate and do not prevent the increasing number of homeless people, only they support those who are already homeless.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Dorota Wołoszyn (FASS) Katarzyna Dorota Wołoszyn,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Działania państwa wobec bezdomności jako problemu społecznego
Supervisor
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
bezdomność, pomoc społeczna, działania państwa, zadania własne, zadania zlecone, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, bezdomny, instytucje rządowe.
Keywords in English
homelessness, social assistance, state action, own tasks, tasks assigned, nongovernmental organizations, local government units, homeless, government
Abstract in Polish
Tematem pracy licencjackiej są działania państwa wobec bezdomności jako problemu społecznego. Celem pracy jest zapoznanie się z problematyką bezdomności oraz pokazanie mechanizmów pomocy osobom bezdomnym. Podmiotem pracy będą osoby bezdomne, a przedmiotem działania państwa. Na początku zostaną przestawione: definicje, przyczyny i typologia bezdomności. Następnie zobrazuję rys historyczny tego zjawiska na podstawie działalności dobroczynnej. Pojawi się również krótki przegląd najważniejszych aktów prawnych, które w przeszłości i w czasach obecnych regulują pomoc społeczną. Zostaną zawarte również dane statystyczne, które przedstawiają skalę problemu w Europie i w Polsce na przełomie ostatnich lat. W ostatnim rozdziale zebrane będą wszelkie informacje, które skupiają się na temacie pracy, czyli obrazie działań państwa wobec bezdomności. Zostaną tam opisane zadania instytucji państwowych i działania organizacji pozarządowych w stosunku do problemu. Na sam koniec opisane będą wady obecnej polityki państwa. W podsumowaniu postaram się zebrać wszystkie informacje w całość, a następnie wysnuć wnioski oraz przedstawić pewne rekomendacje, które mogłyby poprawić jakość pomocy społecznej w stosunku do osób bezdomnych. Praca została napisana na podstawie analizy różnego rodzaju literatury źródłowej. Między innymi ustaw, rozporządzeń, danych statystycznych GUSu lub publikacjach osób zajmujących się tym problemem. Jeśli chodzi napotkane trudności z pisaną pracą związane one były z faktem, że sam problem bezdomności jest bardzo trudnym problemem społecznym. Konkluzją mojej pracy jest to, że działania państwa są niewystarczające i nie przeciwdziałają problemowi bezdomności, tylko wspierają osoby, które już są bezdomne.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka - Katarzyna Wołoszyn - Działania państwa wobec bezdomności jako problemu społecznego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13320

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0479d585e9a74cf096721b66a6dbba4e/
URN
urn:pw-repo:WUT0479d585e9a74cf096721b66a6dbba4e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page