Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of tasks of the municipal government in the field of education on the example of the Wręczyca Wielka municipality

Przemysław Jakub Kiepura

Abstract

Abstract of thesis I wrote a thesis under the title "Implementation of tasks of the municipal government in the field of education on the example of the Wręczyca Wielka municipality". The aim of my thesis was to deepen knowledge in the field of education from the point of view of the commune's self-government, in particular the issues of financing the educational activity of the commune. I have put forward the following thesis: "Educational activity absorbs a significant part of expenditure from communal budgets and the educational subsidy is not a sufficient source covering these expenses". The first chapter contains a historical introduction presenting the shaping of education over the centuries, often in difficult conditions of the turbulent history of Poland. Next, sources of educational law were presented, such as the Constitution, the Educational Law Act, the Act on the education system. The rest of the first chapter contains a description of the currently functioning education system shaped by the 2016 reform. At the end of the first chapter, the role of individual public administration bodies in the functioning of the education system is outlined, including at the ministerial level shaping the government's education policy. The second chapter discusses the most important educational tasks carried out by the municipal government. The key task is to run schools and school establishments that the law commits them to conduct. In addition, the municipalities carry out a number of other tasks such as transporting students to schools, social tasks of an educational nature or controlling the implementation of the obligation to learn. The second part of this chapter lists the sources of financing the educational activity of communes where the key role is played by money transfer from the state budget to the local government level in the form of educational subsidies and targeted subsidies. The third chapter was of research nature to prove the thesis. The research was based primarily on the analysis of the budget of the Wręczyca Wielka commune for the years 2015-2018. Expenditure of the Wręczyca Wielka commune for educational activities in the analysed years accounted for as much as 43% of all expenditure, which confirms the significant role of education in the activity of this commune. The educational subsidy to cover most of the commune's expenditure in this area is not sufficient to cover current expenditure on education. In the case of the Wręczyca Commune, it covered only 64% to 59% of all expenditure on education, and the deficit between the educational subsidy and expenditure on education in 2018 amounted to PLN 9 024 190.37. The presented research results confirmed the assumed thesis and showed a problem related to insufficient financing of municipalities from the state budget.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Przemysław Jakub Kiepura (FASS) Przemysław Jakub Kiepura,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Realizacja zadań samorządu gminnego z zakresu oświaty na przykładzie Gminy Wręczyca Wielka
Supervisor
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
samorządy terytorialne, samorządy gminne, systemy oświaty, subwencje oświatowe, budżety gmin.
Keywords in English
local self-governments, communal self-governments, education systems, educational subventions, communal budgets
Abstract in Polish
5 Streszczenie pracy licencjackiej. Napisałem pracę pod tytułem „ Realizacja zadań samorządu gminnego z zakresu oświaty na przykładzie gminy Wręczyca Wielka”. Celem mojej pracy było zgłębienie wiedzy z zakresu oświaty z punktu widzenia samorządu gminnego, w szczególności kwestie finansowania działań oświatowych gminy. Postawiłem następującą tezę pracy „Działalność oświatowa pochłania znaczną część wydatków z budżetów gmin a subwencja oświatowa nie stanowi wystarczającego źródła pokrywającego te wydatki”. Pierwszy rozdział zawiera historyczny wstęp przedstawiający kształtowanie się oświaty na przestrzeni wieków często w trudnych warunkach burzliwej historii Polski. Następnie przedstawienie zostały źródła prawa oświatowego takich jak Konstytucja, Ustawa Prawo Oświatowe, Ustawa o systemie oświaty. Dalsza część pierwszego rozdziału zawiera opis obecnie funkcjonującego systemu oświaty ukształtowanego reformą z 2016r. Na koniec pierwszego rozdziału nakreślona ostała rola poszczególnych organów administracji publicznej w funkcjonowaniu systemu oświaty m.in. na szczeblu ministerialnym kształtującym politykę oświatową rządu. Drugi rozdział zawiera omówienie najważniejszych zadań oświatowych realizowanych przez samorząd gminny. Kluczowym zadaniem jest prowadzenie szkół i placówek szkolnych do których prowadzenia zobowiązuje je ustawa. Oprócz tego gminy realizują szereg innych zadań jak dowożenie uczniów do szkół, zadania socjalne o charakterze oświatowym czy kontrola realizacji obowiązku nauki. W drugiej części tego rozdziału wymienione zostały źródła finasowania działalności oświatowej gmin gdzie kluczową rolę odgrywa transfer pieniężny z budżetu państwa na szczebel samorządowy w postaci subwencji oświatowej oraz dotacji celowych. Trzeci rozdział miał charakter badawczy mający na celu udowodnienie postawionej tezy. Badania opierało się przede wszystkim na analizie budżetu gminy Wręczyca Wielka za lata 2015-2018. Wydatki gminy Wręczyca Wielka na działalność oświatową w badanych latach stanowiły nawet 43% wszystkich wydatków co potwierdza znaczącą rolę oświaty w działalność tej gminy. Subwencja oświatowa mająca pokrywać większość wydatków gminy z tego zakresu nie jest wystarczająca do pokrycia wydatków bieżących na oświatę. W przypadku Gminy Wręczyca Wielka pokrywała ona tylko od 64% do 59% wszystkich wydatków na oświatę a deficyt pomiędzy subwencją oświatową a wydatkami na oświatę wyniósł w roku 2018 aż 9 024 190,37zł. Przedstawione rezultaty badań potwierdziły założoną tezę oraz wykazały problem związany z niewystarczającym finansowaniem gmin z budżety państwa.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34752

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT046ad7f74d3646bab3b0e4f913f3c4a6/
URN
urn:pw-repo:WUT046ad7f74d3646bab3b0e4f913f3c4a6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page