Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the dairy industry production warehouse

Łukasz Seroka

Abstract

Main purpose of this thesis is to design a production warehouse for a dairy industry enterprise and to identify the transport processes occurring in it, based on data from a selected dairy enterprise. The thesis characterized the Polish dairy industry and indicated its development prospects in the coming years. Links of the supply chain characteristic of this sector were presented and the conditions of their operation were determined. Logistic processes occurring in a dairy enterprise were presented and their role in the scale of operations of the entire production plant was indicated. The health and safety rules applied in the dairy industry have been described. The main project assumptions were determined based on actual data from the selected dairy enterprise. Material groups occurring in the production plant were characterized. Material flows for individual assortment groups were calculated. Procedures for the organization of the work of the productive warehouses were described. Disposition of warehouses on the plan of the plant is presented. Each of warehouses’ was characterized and their minimum capacities were calculated. Choice of storage technology and internal means of transport was made. Categories of human work appearing in magazines were defined. Warehouse processes were established to appropriate categories of devices and human work were assigned. The count of loading docks and the pumping stations was calculated. Specific spatial and functional layouts of warehouses were summarized. Completion times for individual warehouse processes and their daily labor consumption have been calculated. Count of equipment needed in a given category has been determined. Necessary count of employees was calculated due to the categories of human work. Expenditures and annual costs of functioning of the logistics system were determined. Based on the results obtained, the project was evaluated using selected measures.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Seroka (FT) Łukasz Seroka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt magazynu przyprodukcyjnego dla przedsiębiorstwa z branży mleczarskiej
Supervisor
Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
branża mleczarska, przedsiębiorstwo, magazynowanie, transport wewnętrzny
Keywords in English
dairy industry, enterprise, warehousing, internal transport
Abstract in Polish
Głównym celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie magazynu przyprodukcyjnego dla przedsiębiorstwa branży mleczarskiej oraz identyfikacja występujących w nim procesów transportowych, na podstawie danych pochodzących z wybranego przedsiębiorstwa mleczarskiego. W pracy scharakteryzowano polską branżę mleczarską oraz wskazano perspektywy jej rozwoju w najbliższych latach. Przedstawiono charakterystyczne dla tej branży ogniwa łańcucha dostaw oraz określono uwarunkowania ich działania. Przedstawiono procesy logistyczne występujące w przedsiębiorstwie mleczarskim oraz wskazano ich rolę w skali działalności całego zakładu produkcyjnego. Opisane zostały zasady BHP stosowane w branży mleczarskiej. Określone zostały główne założenia projektowe na podstawie rzeczywistych danych pochodzących z wybranego przedsiębiorstwa mleczarskiego. Scharakteryzowano grupy materiałowe występujące w zakładzie produkcyjnym. Obliczono przepływy materiałowe dla poszczególnych grup asortymentowych. Opisano procedury dotyczące organizacji pracy magazynów przyprodukcyjnych.Przedstawiono rozkład magazynów na planie zakładu produkcyjnego. Scharakteryzowano strefy funkcjonalne poszczególnych magazynów oraz obliczono ich minimalne pojemności. Dokonano wyboru technologii składowania oraz środków transportu wewnętrznego. Określone zostały kategorie pracy ludzkiej występujące w magazynach. Ukształtowano procesy magazynowe, do których przyporządkowano odpowiednie kategorie urządzeń oraz pracy ludzkiej. Określono potrzebną liczbę doków przeładunkowych i stacji przepompowywania mleka. Podsumowano określone układy przestrzenne i funkcjonalne magazynów. Obliczone zostały czasy realizacji poszczególnych procesów magazynowych oraz ich dobowe pracochłonności. Wyznaczona została liczba potrzebnych urządzeń danej kategorii. Obliczono niezbędną liczbę pracowników ze względu na kategorie pracy ludzkiej Określone zostały nakłady oraz roczne koszty funkcjonowania systemu logistycznego. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano oceny projektu przy pomocy wybranych mierników.
File
  • File: 1
    Łukasz_Seroka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31824

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT04663480209e4450beb6323c744d6adb/
URN
urn:pw-repo:WUT04663480209e4450beb6323c744d6adb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page