Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Korzyści i zagrożenia z użytkowania kart płatniczych

Rafał Sosnowski

Abstract

In the BA Paper the various aspects of payment cards. These problems undressed they related to getting information, the function and threats being discussed of the legal tender. The important point of considerations the inquiry, which informed, as the payment card functions in the practice. The attentions which treat to the future of functioning the card their place also found in my work. Also remember described advantages and threats resulting from the use of payment cards. Information was divided on several chapters. First undressed represents the history of the payment card. The existence of the card in the world and for the larger depression oneself in her history, in Poland. The payment card functions above 100 years ago in the world. I also introduced the building of the card and her individual elements. The work consists from of the all kinds protections and given placed on the magnetical belt. The payment card lets regulate amounts due among the salesman, and the buyer. The payment card gains more and more this at present larger popularity and satisfaction. She becomes the natural factor of the life in Poland, without her about many harder it oneself lived. The systems of payment cards are different, every manufacturer wants to attract the customer to oneself, letting him the offer subordinated under his needs especially. Next undressed represents advantages and threats resulting from the possession of payment cards. The owners of cards are satisfied from her functionality. Cash money lets replace. The wide range of the function possesses, he lets contactless pay, to pay for bills and buy by Internet and pay money from ATMs. Such form of the transaction is safer from possession cash, which can in the easy way to lose or to become robbed from all money which the person had on her. I introduced the wide range of the threats which the possession of the card leads, in second chapter like inappropriate use. Together with the growth of popularity on the market of cards, the criminals interest grows the money, possessed by the injured on the bank account. The financial loss is this the result to the severest. Prevent this, should correctly keep and take round with the device. The description of the protections of payment cards was last point in second chapter. Content informs about the various kinds of protections, systems. To complies such of protections systems for the behaviour of the larger safety how: biometrics, minutes SSL and tokeny. They serve among others on identification of the owner of the card, through the imprint of the finger, scans the retinas of the eye or applying the wrist to the appointed especially field. I conducted the questionnaire investigation in the last chapter. It pretended me to afford the opinion from 100 persons. Respondents gave answers on given questions willingly and approached to this in the positive way. It had to introduce functioning and use of the payment card in the practice on the aim. I wanted them to find out from chosen persons, to what they serve the most often they belong to what organization and what the May of expectation in the face of the manufacturers of the card to better functioning. Respondents use the card to the payment for goods efficiently, if also the service. Customers also exchanged the defects which exist while using this type of the payment. They hope that defects these will be minimalized in the future and will be able safely to execute transactions in the full moon. This important task is for the manufacturers of payment cards to enlarge the safety of the help them in the net, they will gain better support and new customers then.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Rafał Sosnowski (KNEiS) Rafał Sosnowski Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Korzyści i zagrożenia z użytkowania kart płatniczych
Promotor
Piotr Urbanek (KNEiS) Piotr Urbanek Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
, Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
04-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Piotr Urbanek (KNEiS) Piotr Urbanek Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Paweł Neumann (KNEiS) Paweł Neumann Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
korzyści i zagrożenia z użytkowania kart płatniczych karty płatnicze rodzaje kart płatniczych zabezpieczenia kart płatniczych
Słowa kluczowe w języku angielskim
-advantage and threat from the use of payment cards -payment cards -the kinds of payment cards -the protection of paymentcards
Streszczenie w języku polskim
W pracy licencjackiej przedstawiłem różne aspekty kart płatniczych. Omawiane rozdziały dotyczyły zasięgnięcia informacji, funkcji oraz zagrożeń omawianego środka płatniczego. Ważnym punktem rozważań była ankieta, która poinformowała, jak karta płatnicza funkcjonuje w praktyce. W mojej pracy swoje miejsce również znalazły uwagi, które odnoszą się do przyszłości funkcjonowania karty. Należy także wspomnieć opisanych korzyściach i zagrożeniach wynikających z użytkowania kart płatniczych. Informacje zostały podzielone na kilka rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia historię karty płatniczej. Istnienie karty na świecie oraz dla większego wgłębienia się w jej historię, w Polsce. Na świecie karta płatnicza funkcjonuje ponad 100 lat temu. Przedstawiłem również budowę karty i jej poszczególne elementy. Składa się ona z przeróżnych zabezpieczeń oraz danych umieszczonych na pasku magnetycznym. Karta płatnicza pozwala regulować należności pomiędzy sprzedawcą, a nabywcą. Obecnie karta płatnicza zyskuje coraz to większą popularność i zadowolenie. W Polsce staje się ona naturalnym czynnikiem życia, bez niej o wiele trudniej by się żyło. Systemy kart płatniczych są różne, każdy producent chce przyciągnąć do siebie klienta, dając mu ofertę specjalnie podporządkowaną pod jego potrzeby. Następny rozdział przedstawia korzyści oraz zagrożenia wynikające z posiadania kart płatniczych. Właściciele kart są zadowoleni z jej funkcjonalności. Pozwala zastąpić pieniądz gotówkowy. Posiada szeroki zakres funkcji, pozwala płacić zbliżeniowo, opłacać rachunki i kupować przez Internet oraz wypłacać pieniądze z bankomatów. Taka forma transakcji jest bezpieczniejsza od posiadania gotówki, którą można w łatwy sposób zgubić lub zostać okradzionym z wszystkich pieniędzy, które osoba miała przy sobie. W rozdziale drugim przedstawiłem szeroki zakres zagrożeń, jakie prowadzi posiadanie karty, lub jej niewłaściwe użytkowanie. Wraz ze wzrostem popularności na rynku kart, rośnie zainteresowanie przestępców pieniędzmi, posiadanymi przez poszkodowanego na koncie bankowym. Najdotkliwszym tego skutkiem jest strata finansowa. Aby temu zapobiec, należy prawidłowo przechowywać i obnosić się z urządzeniem. Ostatnim punktem w rozdziale drugim był opis zabezpieczeń kart płatniczych. Treść informuje o różnych rodzajach zabezpieczeń, systemach. Dla zachowania większego bezpieczeństwa stosuje się systemy zabezpieczeń takie jak: biometria, protokół SSL oraz tokeny. Służą one między innymi na identyfikacji właściciela karty, poprzez odcisk palca, skanowanie siatkówki oka lub przyłożenie nadgarstka do specjalnie wyznaczonego pola. W ostatnim rozdziale przeprowadziłem badanie ankietowe. Udało mi się zdobyć opinię od 100 osób. Respondenci chętnie udzielali odpowiedzi na dane pytania oraz podchodzili do tego w pozytywny sposób. Miało ono na celu przedstawić funkcjonowanie oraz użytkowanie karty płatniczej w praktyce. Chciałem dowiedzieć się od wybranych osób, do czego im służą najczęściej, do jakiej organizacji należą oraz jakie maja oczekiwania wobec producentów karty do lepszego funkcjonowania. Respondenci efektywnie wykorzystują kartę do płacenia za towary, czy też usługi. Klienci wymienili też wady, jakie istnieją podczas korzystania z tego typu płatności. Mają nadzieję, że w przyszłości wady te będą zminimalizowane i będą mogli w pełni bezpiecznie wykonywać transakcje. Jest to ważne zadanie dla producentów kart płatniczych, aby zwiększyć bezpieczeństwo posługiwania się nimi w sieci, wówczas zyskają lepsze poparcie i nowych klientów.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Sosnowski-Rafał-PRACA-LICENCJACKA (1).pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11368

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT03f24ff3d16441be99fa1beba342c4a8/
URN
urn:pw-repo:WUT03f24ff3d16441be99fa1beba342c4a8

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony