Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego rejonu Sielc w Warszawie

Aleksandra Natalia Pabisiak

Abstract

The Engineering Thesis aims to create the concept of spatial development of the Sielce region in Warsaw. The study area is an undeveloped area, which is within easy reach and is perfectly connected to the city center and the right-bank part of Warsaw. It seems to be an appropriate place to create a public, residential, service, office space and recreation space. The work was divided into three separate parts. The first one contains information about the entire Mokotów district, its characteristics and a description of the current state. Thanks to preliminary knowledge on the district scale, it was possible to determine how the areas can be transformed. In the next part, an analysis of the neighborhood of the area subjected to the project in terms of functionality, communication, nature and the state of current water conditions was carried out. All conditions are presented in the form of link maps and are described in detail. The conclusions were drawn, which include: preservation of the natural balance, between the designed buildings, green areas and the entire neighboring area. It is also necessary that the project should fit in with the urban fabric. The last part of the work contains detailed conceptual visions, with the help of which the area is to be transformed. The project decided to introduce residential and service, service and office development, an appropriate system of communication routes and to implement recreational areas. The concept was created for the residents, which was adapted to their needs. Thanks to the proposed changes, the area will be more friendly to the people staying in its area, due to the prevailing charm, between the transformed areas and the environment. A wide range of services and consideration of recreation areas may also encourage people from outside the planned housing estate to visit.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Natalia Pabisiak (FGC) Aleksandra Natalia Pabisiak,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego rejonu Sielc w Warszawie
Supervisor
Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
planowanie przestrzenne, Sielce, osiedle mieszkaniowe, tereny rekreacyjne, zieleń urządzona
Keywords in English
spatial planning, Sielce, residential, recreational areas, controlled green areas
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska poświęcona jest stworzeniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego rejonu Sielc w Warszawie. Obszar opracowania stanowi niezagospodarowany teren, który znajduje się w zasięgu pełnego uzbrojenia i jest doskonale skomunikowany z centrum miasta oraz prawobrzeżną częścią Warszawy. Wydaje się on być odpowiednim miejscem do stworzenia przestrzeni publicznej, mieszkaniowej, usługowej, biurowej oraz przeznaczonej do rekreacji. Pracę podzielono na trzy części rozdziałowe. W pierwszej z nich zawarto informacje na temat całej dzielnicy Mokotów, jej charakterystykę oraz opis stanu obecnego. Dzięki wstępnemu rozeznaniu w skali dzielnicy, udało ustalić się w jaki sposób tereny mogą zostać przeobrażone. W kolejnej części przeprowadzono analizę sąsiedztwa terenu poddanemu projektowi pod względem funkcjonalnym, komunikacyjnym, przyrodniczym oraz stanu obecnych warunków wodnych. Wszystkie uwarunkowania przedstawiono w postaci mapek powiązań oraz dokładnie opisano. Wysunięto wnioski, które obejmują: zachowanie równowagi przyrodniczej, pomiędzy projektowaną zabudową, terenami zielonymi, a całym obszarem sąsiadującym. Konieczne jest także, by projekt wpisywał się odpowiednio w tkankę miejską. Ostania część pracy zawiera szczegółowe wizje koncepcyjne, za pomocą których teren ulec ma przekształceniu. W projekcie postanowiono wprowadzić zabudowę mieszkaniowo-usługową, usługowo-biurową, odpowiedni systemu ciągów komunikacyjnych oraz wdrożyć tereny rekreacyjne. Koncepcję tworzono z myślą o mieszkańcach, która została dostosowana do ich potrzeb. Dzięki zaproponowanym zmianom teren będzie bardziej przyjazny dla przebywających na jego obszarze ludzi, ze względu na panującą harmonię, pomiędzy terenami przekształconymi, a przyrodniczymi. Szeroki zakres usług oraz uwzględnienie terenów rekreacji mogą zachęcić do odwiedzin także osoby z poza projektowanego osiedla.
File
  • File: 1
    274862_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28447

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT03da7dc1078c4b07aa14904cb61a52d6/
URN
urn:pw-repo:WUT03da7dc1078c4b07aa14904cb61a52d6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page