Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Improving the transport process of dangerous goods on the example of a selected load

Paulina Damiańska

Abstract

The subject of the engineering thesis is how to improve the process of transport dangerous goods, based on the selected cargo. The thesis consists of six chapters. In the first chapter, which is the introduction, it has been presented basic information about the transport of dangerous goods. It also contains the purpose, reference and method of the thesis. The second chapter concerned legal acts that regulating the transport of dangerous materials. At the beginning, the ADR Agreement was characterized. Next, the remaining laws and regulations were presented. In the third chapter the analyzed cargo, it was diesel oil, and the company were characterized. At the end of the chapter transport task was described. It included two variants. Variant I concerned the transport cargo once every two weeks to each point of delivery. The vehicle from the fuel dispenser was going to the fuel station and then returned to load diesel fuel to meet the demand of the next point. In total, the vehicle did 2 courses during the month. Variant II included the traveling salesman problem. The vehicle did one course during the week and met the weekly demand of all delivery points. For this reason, in this variant the vehicle had to make 4 courses during the month. The fourth chapter described the costs related to road transport. Formulas with explanations were presented. The next chapter included project of the transport process. At the beginning, the assumptions, data necessary to make calculations were presented. Then the costs related to the variants were calculated. At the end of the chapter, the results were summarized in tables. After analysis, it turned out that variant I is a better solution. Total costs incurred by the company for this variant amounted to PLN 2476.06, and for variant II PLN 3758.43. The difference between them is substantial. Variant II differed from variant I by 34.12%. The transport time for the first solution was also shorter - it was 39.83h, and for the second variant 68h. For these reasons variant I is better choice.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Damiańska (FT) Paulina Damiańska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Usprawnienie procesu transportowego materiałów niebezpiecznych na przykładzie wybranego ładunku
Supervisor
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Ambroziak (FT/TSEL) Tomasz Ambroziak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
materiały niebezpieczne, cysterna, usprawnienie, transport, koszty
Keywords in English
dangerous goods, tanker, improvement, transport, costs
Abstract in Polish
Tematem pracy jest usprawnienie procesu transportowego materiałów niebezpiecznych na przykładzie wybranego ładunku. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale, jakim jest wstęp, przedstawione zostały podstawowe informacje na temat przewozu materiałów niebezpiecznych. Zawiera również cel, zakres oraz metodę pracy. W rozdziale drugim zawarte zostały akty prawne regulujące przewóz materiałów niebezpiecznych. Na początku scharakteryzowano Umowę ADR. Następnie przedstawione zostały pozostałe ustawy i rozporządzenia. W rozdziale trzecim scharakteryzowano analizowany ładunek, jakim jest olej napędowy oraz przedsiębiorstwo transportowe. Na końcu rozdziału zostało opisane zadanie przewozowe, realizowane w dwóch wariantach. W wariancie I przewożono ładunek raz na dwa tygodnie do każdego punktu dostawy. Pojazd z Rozlewni Paliw jechał do danej stacji paliw, a następnie wracał, aby załadowano olej napędowy w celu spełnienia zapotrzebowania kolejnego punktu. Łącznie pojazd realizował 2 kursy w ciągu miesiąca do każdego z nich. W wariancie II natomiast uwzględniony został problem komiwojażera. Pojazd realizował jeden kurs podczas tygodnia do każdej stacji paliw, spełniając zapotrzebowanie tygodniowe wszystkich miejsc dostawy. Z tego względu w tym wariancie pojazd musiał wykonać 4 kursy w ciągu miesiąca. W rozdziale czwartym opisano koszty związane z transportem samochodowym. Przedstawione zostały wzory wraz z objaśnieniami. Rozdział piąty poświęcono projektowi realizacji zdania przewozowego. Na początku przedstawione zostały założenia i dane do wykonania obliczeń. Następnie obliczone zostały koszty związane z wariantami. Na końcu rozdziału otrzymane wyniki zostały zestawione w tabelach. Po analizie otrzymanych wyników okazało się, że wariant I jest lepszym rozwiązaniem. Koszty całkowite poniesione przez przedsiębiorstwo dla tego wariantu wyniosły 2476,06 zł, a dla drugiego 3758,43 zł. Różnica między nimi była znaczna. Wariant II różnił się od wariantu I o 34,12%. Czas transportu przy pierwszym rozwiązaniu był również krótszy, gdyż wynosił 39,83h, natomiast przy drugiej możliwości 68h.
File
  • File: 1
    1110346.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30879

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT038f39e7713e4d38b1a1104236160931/
URN
urn:pw-repo:WUT038f39e7713e4d38b1a1104236160931

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page