Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design, synthesis and studies on the properties of MOF materials for drug encapsulation

Anna Żelichowska

Abstract

Introduction Over the last years metal-organic frameworks have gained significant attention due to their unique properties in relation to other solids. They consist of inorganic nodes and organic linkers, and both structural units are subject to various modifications leading to crystalline products with favourable physical and chemical properties, among which high porosity, surface area and thermal as well as chemical and mechanical stability should be highlighted. The foregoing studies have shown that this class of solids may be applied in gas separation and storage, catalysis, luminescence and in biomedicine as drug carriers. The use of MOFs for the encapsulation of bioactive agents may allow for a greater control over their release kinetics in the human body. Drugs can be encapsulated through impregnation, due to which they are adsorbed in pores or by means of a new material synthesis, in which drug molecules constitute linkers connecting metallic nodes. In this thesis a novel method of bioactive agent entrapment in MOFs is presented. The strategy relies on the post-synthetic modification involving the reaction between the carboxyl functional group of a drug molecule and two terminal M-OH bonds in the nodes of the model zirconium UiO-66 material. Results The first stage of the studies involved synthesis of a structurally-ideal UiO-66 material and a range of materials with various numbers of missing linkers, using methods presented in literature. The linker deficiency in UiO-66 materials was determined by means of gas sorption and thermogravimetric analysis. The produced carriers were then modified in order to incorporate drugs to their nodes: ketoprofen, levofloxacin and nalidixic acid. An analysis was performed on how the solvent-assisted ligand incorporation process conditions affect the stability of the defect-containing materials. It was also studied how the number of missing linkers in the MOF structure influences the drug incorporation efficiency. The obtained drug/UiO-66 materials were characterised by 1H NMR spectroscopy as well as powder X-ray diffraction and thermogravimetric analysis. Conclusions The results of the conducted studies indicate that the obtained UiO-66 materials vary in terms of crystallinity, total pore volume, surface area and structural defects. The 1H NMR and TGA results confirmed that it is possible to encapsulate drugs in the linker-deficient UiO-66 materials by means of solvent-assisted ligand incorporation method. UiO-66 remained stable in the post-synthetic modification conditions and retained its crystallinity. The incorporation efficiency increases with the number of missing linkers in the MOF carrier and decreases with the size of the encapsulated active agent molecule. In the course of the studies it was also confirmed that the used drug entrapment method was inapplicable for the UiO-66 with an ideal structure due to the lack of Zr-OH bonds in its nodes and relatively small pore volume.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Żelichowska (FC) Anna Żelichowska,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Projektowanie, synteza i badanie właściwości materiałów MOF do enkapsulacji leków
Supervisor
Wojciech Bury (FC/DCOC) Wojciech Bury,, Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry (FC/DCOC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry (FC/DCOC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sergiusz Luliński (FC/DPC) Sergiusz Luliński,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC) Wojciech Bury (FC/DCOC) Wojciech Bury,, Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry (FC/DCOC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
MOF, SALI, inkorporacja, UiO-66, ketoprofen, lewofloksacyna, kwas nalidyksowy, materiały porowate
Keywords in English
MOF, SALI, incorporation, UiO-66, ketoprofen, levofloxacin, nalidixic acid, porous materials
Abstract in Polish
Wstęp Na przestrzeni ostatnich lat nieorganiczno-organiczne materiały typu MOF (ang. Metal-Organic Frameworks) zyskały bardzo duże zainteresowanie ze względu na swoje unikalne właściwości w stosunku do innych ciał stałych. Zbudowane są z nieorganicznych węzłów oraz organicznych łączników, przy czym obie jednostki strukturalne można poddawać różnym modyfikacjom, by uzyskać krystaliczne produkty o pożądanych cechach fizykochemicznych, wśród których warto wyróżnić dużą porowatość, powierzchnię właściwą oraz wysoką stabilność termiczną, chemiczną i mechaniczną. Dotychczasowe badania pokazują, że ta klasa ciał stałych może znaleźć zastosowanie w magazynowaniu i separacji gazów, katalizie, luminescencji, a także w biomedycynie jako nośniki leków. Wykorzystanie materiałów MOF do enkapsulacji substancji biologicznie aktywnych może pozwolić na uzyskane większej kontroli nad kinetyką ich uwalniania w organizmie ludzkim. Leki mogą zostać enkapsulowane na zasadzie impregnacji, w wyniku której adsorbowane są w porach lub na drodze syntezy nowego materiału, w którym cząsteczki leku stanowią łączniki pomiędzy węzłami metalicznymi. W niniejszej pracy zaproponowano oryginalną metodę zamknięcia substancji biologicznie aktywnej w materiałach typu MOF w wyniku modyfikacji post-syntetycznej opartej na reakcji pomiędzy grupą karboksylową cząsteczki leku a dwoma terminalnymi wiązaniami M–OH węzła w modelowym cyrkonowym materiale UiO-66. Wyniki W pierwszym etapie badań otrzymano szereg materiałów UiO-66 o strukturze idealnej oraz różnym stopniu zdefektowania struktury, wykorzystując metody dostępne w literaturze. Stopień zdefektowania struktury materiałów UiO-66 określono na podstawie badań termograwimetrycznych oraz sorpcyjnych. Tak przygotowane i scharakteryzowane nośniki poddano modyfikacji prowadzącej do inkorporacji do ich węzłów leków zawierających wolne grupy karboksylowe: ketoprofenu, lewofloksacyny i kwasu nalidyksowego. Zbadano stabilność zdefektowanych materiałów wobec warunków procesu SALI oraz wpływ ilości brakujących łączników w strukturze na wydajność inkorporacji cząsteczek każdego leku. Otrzymane układy lek/UiO-66 scharakteryzowano za pomocą badań spektroskopii 1H NMR, analizy rentgenostrukturalnej (PXRD) i termograwimetrycznej (DSC-TGA). Wnioski Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na to, że otrzymane materiały UiO–66 są zróżnicowane pod względem krystaliczności, całkowitej objętości porów, powierzchni właściwej oraz poziomu zdefektowania struktury. Badania 1H NMR oraz TGA potwierdziły, że dla materiałów UiO-66 z brakującymi łącznikami możliwa jest enkapsulacja leków metodą SALI. UiO-66 pozostaje stabilny w warunkach przeprowadzonej modyfikacji post-syntetycznej i zachowuje swoją krystaliczność. Inkorporacja zachodzi tym wydajniej, im więcej łączników brakuje w nośniku MOF. Ponadto stwierdzono, że im większa jest cząsteczka substancji aktywnej, tym trudniej ulega inkorporacji w szeregu materiałów o strukturze zawierającej defekty. W trakcie badań potwierdzono też, że enkapsulacja leków zastosowaną metodą nie była możliwa dla materiału UiO-66 o idealnej strukturze ze względu na brak wiązań Zr–OH w węzłach i stosunkowo małą objętość porów.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_AnnaŻelichowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8482

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT038cf1cb0d4c47faa824ce9775a1b236/
URN
urn:pw-repo:WUT038cf1cb0d4c47faa824ce9775a1b236

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page