Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Assessment of noise emissions from the vehicle's exhaust system

Grzegorz Józef Kuta

Abstract

The engineering thesis is devoted to the assessment of noise emissions from the vehicle's exhaust system. The first chapter is an introduction to the issue, it presents the purpose and scope of thesis. The next part describes and analyzes important issues from the point of view of noise assessment such as: parameters and basic concepts, standards and EU regulations. The sources of car noise are discussed. The design, construction and exhaust systems of cars are presented. The next sections discuss the approval process as well as the legal and normative acts regulating the sound pressure limits and the measurement methodology. The third chapter contains experimental research. The methodology of performing noise measurements for exhaust systems is presented there, the construction of selected vehicle models - cars - has been described. In the chapter "Analysis and evaluation of noise", the obtained values in the measurements were included. An analysis of results with limit values included in national and EU standards was also presented. The noise emission from the exhaust system of cars tested was assessed. The last part of the engineering thesis is a summary of the measurements carried out, their results, observed phenomena during their implementation, and a bibliography on the basis of which the theoretical part and experimental research were based.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Józef Kuta (FT) Grzegorz Józef Kuta,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Ocena emisji hałasu z układu wydechowego pojazdu
Supervisor
Andrzej Gągorowski (FT/DCFTE) Andrzej Gągorowski,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Seweryn Koziak (FT/DCFTE) Seweryn Koziak,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Andrzej Gągorowski (FT/DCFTE) Andrzej Gągorowski,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Emisja, hałas, ciśnienie akustyczne, układ wydechowy, analiza, ocena, ekologia
Keywords in English
Emission, noise, sound pressure, exhaust system, analysis, assessment, ecology
Abstract in Polish
Praca inżynierska jest poświęcona ocenie emisji hałasu z układu wydechowego pojazdu. Rozdział pierwszy to wprowadzenie do zagadnienia, przedstawiono w nim cel oraz zakres pracy. W kolejnej części opisano i przeanalizowano istotne zagadnienia z punktu widzenia oceny hałasu takie jak: parametry oraz podstawowe pojęcia, normy i regulacje unijne. Omówiono źródła hałasu samochodowego. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne, budowę, układów wydechowych samochodów. Następne podrozdziały zawierają omówienie procesu homologacji oraz aktów prawnych i normatywnych, regulujących dopuszczalne wartości ciśnienia akustycznego oraz metodykę pomiarową. W trzecim rozdziale zawarto badania eksperymentalne. Zobrazowano tam metodykę wykonywania pomiarów hałasu dla układów wydechowych, opisano konstrukcję wybranych modeli pojazdów – samochodów – do badań. W rozdziale „ Analiza i ocena hałasu” zamieszczono uzyskane wartości w pomiarach. Przedstawiono również analizę wyników z wartościami dopuszczalnymi zawartymi w normach krajowych, jak również unijnych. Oceniono emisję hałasu z układu wylotowego aut będących przedmiotem badań. Ostatnia część pracy inżynierskiej to podsumowanie wykonywanych pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego, ich wyników, zaobserwowanych zjawisk w czasie ich przeprowadzania oraz bibliografia na podstawie, której oparta została część teoretyczna oraz badania eksperymentalne.
File
  • File: 1
    Ocena_emisji_hałasu_z_układu_wydechowego_pojazdu.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29522

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT037e74eb13ff4910997a2994c4d2fe8d/
URN
urn:pw-repo:WUT037e74eb13ff4910997a2994c4d2fe8d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page