Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Receivables management as an important part of financial liquidity on the example of Dekpol S.A

Dagmara Bulska

Abstract

The subject and at the same time the purpose of the bachelor thesis is to show the role of financial liquidity and the main factors shaping it: receivables, inventories, liabilities and net working capital in the activities of the company Dekpol S.A. The bachelor thesis consists of three chapters. The first two are theoretical and the third is practical. The first contains basic issues related to financial liquidity, including its concept, essence, its shaping factors, methods of assessment, its meaning and description of the source of information used for its assessment - financial report. The second part of the bachelor thesis shows the role of receivables management in shaping financial liquidity and acceptable strategies for managing net working capital. The third chapter as a practical chapter presents the presentation and characteristics of the audited entity, which is Dekpol SA. It also contains a preliminary analysis of the financial statements, an index assessment of liquidity, assessment of inventory management, receivables, liabilities and net working capital of the company in 2015-2017.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Dagmara Bulska (CESS) Dagmara Bulska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Zarządzanie należnościami jako istotny element płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa Dekpol S.A
Supervisor
Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Anna Krajewska (CESS) Anna Krajewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
płynność finansowa, zarządzanie należnościami, wskaźniki, przedsiębiorstwo
Keywords in English
financial liquidity, receivables management, indicators, enterprise
Abstract in Polish
Przedmiot i jednocześnie cel pracy to ukazanie roli płynności finansowej oraz głównych czynników ją kształtujących: należności, zapasów, zobowiązań oraz kapitału obrotowego netto w działalności przedsiębiorstwa Dekpol S.A. Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze są teoretyczne, a trzeci praktyczny. Pierwszy zawiera podstawowe zagadnienia dotyczące płynności finansowej m.in. jej pojęcie, istotę, czynniki ją kształtujące, metody oceny, jej znaczenie oraz opis źródła informacji wykorzystywanego do jej oceny - sprawozdania finansowego. Druga część pracy ukazuje rolę zarządzania należnościami w kształtowaniu płynności finansowej oraz możliwe do przyjęcia strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto. Trzeci rozdział jako rozdział praktyczny przedstawia prezentację i charakterystykę badanego podmiotu jakim jest przedsiębiorstwo Dekpol S.A.. Zawiera on także wstępną analizę sprawozdania finansowego, wskaźnikową ocenę płynności, ocenę zarządzania zapasami, należnościami, zobowiązaniami oraz kapitałem obrotowym netto danego przedsiębiorstwa w latach 2015-2017.
File
  • File: 1
    286228_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30635

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0351cc94603547c687028cd52c63fcf8/
URN
urn:pw-repo:WUT0351cc94603547c687028cd52c63fcf8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page