Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the financial situation of Tarczyński S.A. and Indykpol S.A. quoted on the Warsaw Stock Exchange

Paulina Marta Jezierska

Abstract

The goal of the following thesis is the analysis and evaluation of financial situation of Tarczyński S.A. and Indykpol S.A. quoted on GPW in Warsaw. The genesis of this thesis is linked with the authors interest in the fields of finance and accounting. The thesis consists of seven chapters. The first one contains detailed analysis of the food business branch. A detailed description of the structure of the polish food sector and the changes on the meat sector from several past years has been included. In the second part the focus shifts to the most important events from the researched timeline and to presenting the offer of Tarczyński S.A and Indykpol S.A. The next chapter was made to provide theoretical basis for financial analysis. The characteristics of the elements of financial reports and financial health indicators have been presented. The fourth chapter contains within itself an early analysis of financial reports. This analysis is based on data from financial reports of 2014 in particular from information gathered from the analytical form of the Profit and Loss Account. The fifth chapter is devoted to calculations and indicator analysis : operational capital, financial liquidity, operational efficiency, sum of liabilities, ability to service debt and profitability. Chapter 6 of the thesis contains an analysis of the threat of bankruptcy of companies surveyed by selected early warning systems. The last part of the thesis regards the evaluation of financial situation of the researched companies.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Marta Jezierska (FoM) Paulina Marta Jezierska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena sytuacji finansowej spółek Tarczyński S.A. i Indykpol S.A. notowanych na GPW
Supervisor
Lech Gąsiorkiewicz (FoM/FRMD) Lech Gąsiorkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wanda Pazio (FoM/FRMD) Wanda Pazio,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Lech Gąsiorkiewicz (FoM/FRMD) Lech Gąsiorkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
wskaźnik, analiza, kapitał, ocena, sprawozdanie finansowe, spółka
Keywords in English
indicator, analysis, capital, evaluation, financial report, company
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest analiza i ocena sytuacji finansowej Tarczyński S.A. i Indykpol S.A. notowanych na GPW w Warszawie. Geneza powstania pracy wiąże się z zainteresowaniem autorki zagadnieniami z dziedziny finansów i rachunkowości. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy zawiera szczegółową analizę branży spożywczej. Zawarto w nim opis struktury sprzedaży polskiego sektora spożywczego oraz zmian jakie zaszły w sektorze mięsnym w ciągu ostatnich kilku lat. W drugim rozdziale pracy skupiono się na charakterystyce analizowanych spółek. Przedstawiono w nim podstawowe dane, najważniejsze wydarzenia mające miejsce w badanym okresie oraz ofertę Tarczyński S.A. i Indykpol S.A Kolejny rozdział pracy zawiera podstawy teoretyczne analizy finansowej. W tym punkcie umieszczona została charakterystyka składników sprawozdania finansowego oraz poszczególnych wskaźników oceny kondycji finansowej. Czwarty rozdział zawiera wstępną analizę sprawozdań finansowych. Analiza oparta została na danych pochodzących ze sprawozdań finansowych za 2014 rok, a w szczególności na informacjach zawartych w postaci analitycznej bilansu i rachunku zysków i strat. Piąty rozdział poświęcono obliczeniom i analizie wskaźników: kapitału obrotowego i płynności finansowej, sprawności działania, zadłużenia i zdolności do obsługi długu oraz rentowności. Rozdział 6 pracy zawiera analizę zagrożenia upadłością badanych spółek za pomocą przykładowo wybranych systemów wczesnego ostrzegania. Ostatnim rozdziałem pracy jest ocena sytuacji finansowej badanych spółek.
File
  • File: 1
    Jezierska_Paulina_Analiza_i_ocena_sytuacji_finansowej_spółek_TarczyńskiS.A._ i_IndykpolS.A._notowanych_na_GPW.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12103

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT032ce455ce9e4c01a96ee38e45ff0b73/
URN
urn:pw-repo:WUT032ce455ce9e4c01a96ee38e45ff0b73

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page