Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt uruchomienia nowej działalności usługowej w branży medycznej

Bartłomiej Krzysztof Kazubek

Abstract

Demographic and social changes resulting a situation in which it is worth to thing about seniors as the costumers of the products or services. I decided to wrote about this topic, because I see a lot of potential in this age group. Huge difference between average life expectancy and average life expectancy in health for people at the age of 65 or more meant that I wrote the project for the company which is using their products and services actively work to eliminate this difference through better diagnosis and faster response to danger. In this work I want to show that the company has a solid foundation and in the future would generate profits for the owners. I wanted to define demand factors and show how very useful may be companies products and services in providing health and safety for seniors. Also important is family peace. In an emergency someone will come to help, and their relatives are safe even when if they unaccompanied by other people. The main area of the work is medical industry. The project is for company from medical industry which is focused on seniors’ support, but it doesn't mean that they're its target. The difference between "for" and "to" is very important, because it is assumed that the main customers will be busy people from middle class buying products or services for their parents or grandparents. The project to launch a new activity is innovative and looking for typical financing for this type of companies. The importance of collaboration with research institutes as well as local government in accordance with the business-science-government triad. For the preparation has been used: literature of the subject, public statistics, press releases, and also interviews with people directly or indirectly involved in areas that are topics of this work. Over the work I use for example PEST analysis, SWOT analysis in order to determine the strengths and weaknesses of the company, as well as standing in front of her opportunities and threats, "5 Porter's forces". Also created a Gantt chart showing the duration and distribution of the actions necessary to complete in order to start. As the last chapter (financing plan) show, company may be interesting investment and is able to generate positive cash flow for the owners. Description of the business environment, particularly the demographic and social situation shows a very large potential demand for goods and services directed to seniors. Those that increase their safety and improved medical diagnosis would be the most potential. First chapter explains terms that are relevant to the work topic and which should be interpreted in a certain way over the other chapters. It can also be considered as an introduction to the topic. The second chapter is an analysis of the medical industry, which company will be part of. Begins with a general description that shows how innovative this sector is. Then described the situation in Poland. It is focus mainly on medical care. At the end it's contents of the prediction of the future, not only industry future, but also market and the company. The third chapter is the basic assumptions of the project to launch a new service activity. There is a breakdown of the products and services, as well as their extended description. It also involves elements such as: description of the management team, market, marketing, sales and business system. At the end there is list with necessary steps thanks to which it will be possible to run a business. The fourth chapter is a description and assessment of the environment both in terms of macro and micro. There is also a mission, vision and company values. The last element are the strategic objectives and specific objectives of the company. The fifth chapter is a financial plan. Contains the predicted value of sales, projected costs and revenues for the first three years of activity, the expected gains or losses, schedule and source of funding.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Bartłomiej Krzysztof Kazubek (WZ) Bartłomiej Krzysztof Kazubek Wydział Zarządzania (WZ)
Tytuł w języku polskim
Projekt uruchomienia nowej działalności usługowej w branży medycznej
Promotor
Tadeusz Kubik (WZ/ZZI) Tadeusz Kubik Zakład Zarządzania Innowacjami (WZ/ZZI)Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka prowadząca
Zakład Zarządzania Innowacjami (WZ/ZZI)
Kierunek / specjalność studiów
, Zarządzanie
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
06-12-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Tadeusz Kubik (WZ/ZZI) Tadeusz Kubik Zakład Zarządzania Innowacjami (WZ/ZZI)Wydział Zarządzania (WZ) Krystyna Lamparska-Jasińska (WZ/ZZI) Krystyna Lamparska-Jasińska Zakład Zarządzania Innowacjami (WZ/ZZI)Wydział Zarządzania (WZ)
Słowa kluczowe w języku polskim
biznesplan, branża medyczna, innowacje, demografia, opieka nad seniorami, finansowanie innowacji, działalność usługowa
Słowa kluczowe w języku angielskim
business plan, medical industry, innovation, demography, senioral policy, innovation financing, service activities
Streszczenie w języku polskim
Zmieniająca się sytuacja demograficzna, a także zmiany społeczne generują sytuację, w której warto zainteresować się seniorami jako odbiorcami produktów czy usług. Znaczna różnica pomiędzy przeciętnym dalszym trwanie życia a przeciętnym dalszym trwanie życia w zdrowiu dla osób w wieku 65+ spowodowała, że napisałem projekt dla firmy mającej za pomocą swoich produktów i usług aktywnie działać na rzecz zniwelowania tej różnicy dzięki lepszej diagnostyce medycznej i szybszemu reagowaniu na niebezpieczeństwa. Celem pracy jest pokazanie, że takie przedsiębiorstwo ma solidne podstawy i może w przyszłości generować zyski dla właścicieli. Zależało mi, żeby zdefiniować czynniki popytowe i pokazać jak bardzo przydatne mogą być produkty i usługi przedsiębiorstwa w zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa podopiecznemu. Głównym obszarem, którego dotyczy praca jest branża medyczna. Projekt dotyczy spółki z tej branży, nakierowanej na obsługę seniorów, choć niekoniecznie do nich kierującą swoją ofertę. Zakłada się, że głównymi klientami będą osoby w wieku produkcyjnym wykupujące produkty lub usługi dla swoich bliskich. Projekt uruchomienia nowej działalności dotyczy firmy innowacyjnej i poszukuje się w nim finansowania takiego jaki jest typowy w przypadku tego typu przedsiębiorstw. Duże znaczenie ma tutaj współpraca z jednostkami badawczymi a także w mniejszym stopniu z samorządem zgodnie z triadą biznes-nauka-samorząd. Do przygotowania pracy została wykorzystana literatura przedmiotu wymieniona w bibliografii, ogólnodostępne dane statystyczne, informacje prasowe, a także rozmowy z osobami pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanymi w obszary będące w kręgu zainteresowania niniejszej pracy. Na przestrzeni pracy wykorzystano m.in. analizę PEST na potrzeby opisu makrootoczenia, analizę SWOT w celu określenia mocnych i słabych stron firmy, a także stojących przed nią szans i zagrożeń, „5 sił Portera” aby opisać mikrootocznie i zanalizować konkurencje. Stworzono również wykres Gantta pokazujący czas trwania i rozłożenie czynności niezbędnych do wykonania aby możliwe było rozpoczęcie dzielności biznesowej. Jak pokazuje rozdział dotyczący planu finansowego, przedsiębiorstwo może być ciekawą inwestycją i jest wstanie generować dodatnie przepływy finansowe dla właścicieli. Opis otoczenia, szczególnie sytuacji demograficznej i społecznej pokazuje bardzo duży potencjalny popyt na wyroby i usługi skierowane do seniorów, szczególnie te zwiększające ich bezpieczeństwo i zapewniające lepszą diagnostykę medyczną. W pierwszym rozdziale wyjaśniono pojęcia, które są istotne dla tematu pracy i które powinny być interpretowane w określony sposób na przestrzeni kolejnych rozdziałów. Można go również uznać za wprowadzenie do tematu. Drugi rozdział to analiza branży medycznej, której przedstawicielem będzie firma. Zaczyna się od ogólnego opisu pokazującego jak bardzo innowacyjny jest to sektor gospodarki. Następnie opisana została sytuacja w Polsce przy czym skupione się głównie na opiece medycznej. Na koniec zawarto perspektywy na przyszłość. Trzeci rozdział to podstawowe założenia projektu uruchomienia nowej działalności usługowej. Znajduje się tu podział produktów i usług wraz z rozszerzonym opisem. Kolejnymi elementami jest opis zespołu zarządzającego, rynku, marketingu i sprzedaży oraz systemu biznesowego. Na końcu znajduje się lista niezbędnych do wykonania czynności dzięki, którym możliwe będzie doprowadzenie do uruchomienia działalności. Czwarty rozdział to opis i ocena otoczenia zarówno w ujęciu makro i mikro. Znajduje się tutaj także misja, wizja i wyznawane przez spółkę wartości. Ostatnim elementem są strategiczne cele główne i cele szczegółowe będące ich rozwinięciem. Piąty rozdział to projekt planu finansowego nowej działalności. Zawiera prognozowane wartości sprzedaży, prognozowane koszty i przychody w okresie pierwszych trzech lat działalności, zakładane zyski lub straty oraz harmonogram finasowania oraz jego źródła.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_pL_WZ_Kazubek_Bartlomiej_261760.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 14389

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT031ff90bc43a40d7a5ae1b3024d28495/
URN
urn:pw-repo:WUT031ff90bc43a40d7a5ae1b3024d28495

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony