Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction design of the kindergarten building with wooden frame construction

Marcin Szpryszyński

Abstract

The subject of this diploma thesis is the design of the kindergarten building. The work consists of two main parts. The first part of the work contains an overview of functional, functional and technical requirements that must be met by kindergarten buildings. The second part presents issues related to the design of load-bearing wall constructions and the construction of a prefabricated roof truss whose nodes are connected to barbed plates. This part of the work includes design assumptions, technical description of the planned kindergarten building and static and strength calculations. The kindergarten building was designed as a one-story, without a basement, covered with a gable roof. Static-strength calculations for roof trusses were made using the TruccCon program, while calculations of skeletal walls were made in Autodesk Robot. At the end of the study there are drawings of structures and attachments with printouts of static strength calculations from TrussCon and Autodesk Robot programs. Orchid-construction drawings of the designed building and drawings of selected structural elements are attached to the work.   Printouts of static strength calculations are presented in the annexes. Annex 1 contains the calculations for the roof girder, annex 2 contains the calculations of the frame wall
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Szpryszyński (FCEMP) Marcin Szpryszyński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny budynku przedszkola o konstrukcji szkieletowej drewnianej
Supervisor
Krzysztof Pietrzak (FCEMP/ICEn) Krzysztof Pietrzak,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Krzysztof Pietrzak (FCEMP/ICEn) Krzysztof Pietrzak,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
przedszkole, budynek użyteczność publicznej, szkieletowy, prefabrykowany, drewniany, projekt, konstrukcja
Keywords in English
kindergarten , public building, frame, prefabricated, timber, desing, construction
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej jest projekt konstrukcji budynku przedszkola. Praca składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza części pracy zawiera przegląd wymagań funkcjonalno-użytkowych i technicznych, którym muszą odpowiadać budynki przedszkoli. W drugiej części przedstawiono zagadnienia związane z projektem konstrukcji szkieletowych ścian nośnych oraz konstrukcji prefabrykowanego wiązara dachowego, którego węzły łączone są na płytki kolczaste. W tej części pracy zawarto założenia projektowe, opis techniczny projektowanego budynku przedszkola oraz obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. Budynek przedszkola został zaprojektowany jako parterowy niepodpiwniczony, pokryty dwuspadowym dachem. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla wiązarów dachowych zostały wykonane przy użyciu programu TruccCon, natomiast obliczenia ścian szkieletowych zostały wykonane w programie Autodesk Robot. Na końcu opracowania znajdują się rysunki konstrukcji oraz załączniki z wydrukami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych z programów TrussCon oraz Autodesk Robot. Do pracy załączono rysunki orchitektoniczno-budowlane projektowanego budynku oraz rysunki wybranych elementów konstrukcji. Wydruki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych przedstawiono w załącznikach. Załącznik nr 1 zawiera obliczenia dla dźwigara dachowego, załącznik nr 2 zawiera obliczenia ściany szkieletowej
File
  • File: 1
    268440_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26611

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT02b9e2828f3c4842a476b96da53d6963/
URN
urn:pw-repo:WUT02b9e2828f3c4842a476b96da53d6963

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page