Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Multi-criteria analysis of housing location in Białobrzegi commune

Martyna Anna Czwarno

Abstract

Celem niniejszej pracy jest zbadanie możliwości lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy Białobrzegi. Wykonano ją przy użyciu hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych, z uwzględnieniem wielokryterialnych metod nakładkowania i wagowania liniowego. Pierwszą część pracy stanowi wstęp teoretyczny. Omówione zostały w nim podstawowe pojęcia dotyczące systemów informacji przestrzennej. Ponadto dokonano charakterystyki analizy wielokryterialnej, ze szczególnym uwzględnieniem metody nakładkowania – boolean oraz metody wagowania liniowego – WLC. Opisana została również metoda hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych. W kolejnym podrozdziale dokonano krótkiej charakterystyki przedmiotu pracy - gminy Białobrzegi. Kolejny rozdział opisuje przebieg opracowania analizy. Prace zaczęto od pozyskania przestrzennych danych źródłowych dotyczących przedmiotu opracowania oraz doprowadzenie ich do jednolitej formy, m.in. poprzez wektoryzację. Następnie sporządzono klasyfikację kryteriów, ich szczegółowy opis wraz z określeniem wag. Dobór kryteriów podyktowany został istniejącymi aktami prawnymi i dokumentami planistycznymi oraz czynnikami przyrodniczymi i antropogenicznymi, mającymi wpływ na lokalizację zabudowy. Dysponując taką klasyfikacją, sporządzono mapy dla kryteriów twardych – określających w sposób „zero-jedynkowy” przydatność terenu. Dla potrzeb analizy WLC utworzono macierze porównań parami na każdym poziomie hierarchii, które następnie zostały poddane standaryzacji. Dla tak pozyskanych wag dla każdego z kryterium wykonano mapę przydatności prezentującą wszystkie rozważane kryteria miękkie (rozmyte). Ostatecznym etapem projektu było złączenie wyników obu analiz w celu uzyskania obrazu określającego stopień przydatności pod zabudowę dla gminy Białobrzegi. Dodatkowo dokonano porównania uzyskanych wyników z istniejącym planem zagospodarowania przestrzennego.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Martyna Anna Czwarno (FGC) Martyna Anna Czwarno,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza wielokryterialna lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w gminie Białobrzegi
Supervisor
Przemysław Kupidura (FGC/DPRSISIS) Przemysław Kupidura,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sebastian Różycki (FGC/DPRSISIS) Sebastian Różycki,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Przemysław Kupidura (FGC/DPRSISIS) Przemysław Kupidura,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
SIP, analiza wielokryterialna, AHP, GIS, metoda nakładkowania, metoda wagowania liniowego, gmina Białobrzegi
File
  • File: 1
    Czwarno_M_praca_inżynierska_z_oswiadczeniem.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31153

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0260e3433878491da4b7cd17da6408c7/
URN
urn:pw-repo:WUT0260e3433878491da4b7cd17da6408c7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page