Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of the GIS application module for carriage route and time simulation analysis

Marcelina Sylwia Ziarno

Abstract

The purpose of the work was to develop a GIS application module simulating the generation of vehicle geolocation data and to conduct spatial analyzes based on the received data. The study presents legal regulations related to the subject, such as the obligation to control the transport of "sensitive" goods and the working time of the driver. Issues of geolocation, spatial information systems, spatial data models and spatial analyzes were discussed. The current solutions on the market that use geolocation data for monitoring transport have been reviewed. The theoretical part describes selected technologies and software. The project was created using the .Net platform, and implemented for the GeoMedia Professional desktop application. The design part presents and discusses the architecture of the solution. Next, the functionalities of the created module were described: data importing, real-time route generation, automatic map view refreshing and deletion from the database. The data used in the study were obtained using the GPS Logger application, which records the GPS coordinates of the route traveled by the object. On the basis of the obtained data simulating the travel of the vehicle in real time, the route and theoretical working time of the driver were analyzed. Showing warnings if the assumed indicators are exceeded. At the end of the work the possibilities of potential development of this study were presented and the results achieved were summarized.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcelina Sylwia Ziarno (FGC) Marcelina Sylwia Ziarno,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Opracowanie modułu aplikacji GIS do symulacji oraz analizy trasy i czasu przejazdu pojazdów
Supervisor
Anna Fiedukowicz (FGC/DC) Anna Fiedukowicz,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geoinformatyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Olszewski (FGC/DC) Robert Olszewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Anna Fiedukowicz (FGC/DC) Anna Fiedukowicz,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
geoinformatyka, analizy przestrzenne, geolokalizacja, dane czasu rzeczywistego
Keywords in English
geoinformatics, spatial analysis, geolocation, real-time data
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie modułu aplikacji GIS symulującego generowanie danych geolokalizacyjnych pojazdu oraz przeprowadzenie analiz przestrzennych na podstawie otrzymanych danych. W treści pracy przedstawiono uregulowania prawne związane z podjętym tematem takie jak obowiązek kontroli przewozu towarów „wrażliwych” oraz czas pracy kierowcy. Omówiono zagadnienia geolokalizacji, systemów informacji przestrzennej, modeli danych przestrzennych oraz analiz przestrzennych. Dokonano przeglądu istniejących obecnie na rynku rozwiązań wykorzystujących dane geolokalizacyjne do monitorowania przewozów. W części teoretycznej opisano wybrane technologie oraz oprogramowanie. Projekt został stworzony przy użyciu platformy .Net, a opracowana funkcjonalność zaimplementowana do aplikacji desktopowej GeoMedia Professional. W części projektowej przedstawiono i omówiono architekturę budowanego narzędzia. Następnie zostały opisane funkcjonalności utworzonego modułu: importowanie danych, generowanie trasy w czasie rzeczywistym, automatyczne odświeżanie widoku mapy oraz usuwanie rekordów z bazy danych. Dane wykorzystane w opracowaniu zostały pozyskane za pomocą aplikacji GPS Logger, która rejestruje współrzędne GPS trasy przebytej przez obiekt. Na podstawie uzyskanych danych symulujących pokonywaną drogę pojazdu w czasie rzeczywistym dokonano analizy trasy i teoretycznego czasu pracy kierowcy. Wyświetlono ostrzeżenia w przypadku przekroczenia zakładanych wskaźników. W zakończeniu pracy przedstawiono możliwości potencjalnego rozwoju oraz podsumowano osiągnięte rezultaty.
File
  • File: 1
    Marcelina_Ziarno_276117_Praca_Inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27437

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT024f8bbee43e4d75a4e4a926f8b57d3a/
URN
urn:pw-repo:WUT024f8bbee43e4d75a4e4a926f8b57d3a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page