Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the construction of a three-storey commercial building of reinforced concrete structure

Iza Malicka

Abstract

This work concerns the construction project of the three storey ferroconcrete building which is destined for service and trade purpose. The project consists of the introduction, a technical description and static-endurance calculations. These calculations concern the construction of the roof, the monolithic ferroconcrete slab, the ferroconcrete plate and the foundation foot. The introduction specifies the basis of the elaboration, the subject and the aim of the thesis as well as the general scope of the work with its attachments. Technical descriptions is divided into two parts, the first part concerns an architectural description, the second part is a constructional - building description. The fourth chapter of the thesis opens with a calculation part. In this part author presents static-endurance calculations of the roof construction. This chapter also concerns the geometry and the static scheme of the roof, the load specification of the flat roof, a static analysis and the ultimate limit state (ULS) as well as the service ability limit state (SLS).In the end of this chapter, summary of the flat roof reinforcement was presented. In the fifth chapter of the work author presents static-endurance calculations which are connected with the slab. These calculations cover loads for the slab, static analysis, ULS and SLS as well as the summary of slab reinforcement. The next calculations concern ferroconcrete plate which is a system of ferroconcrete balks and stanchions. The summary of assumptive reinforcement of the individual plate parts was presented in the end of chapter six. Lastly, in chapter seven author presents the calculations of the foundations. This chapter contains the geometry of foundation foot, internal forces, calculative assumptions and measurements along with the summary in the end of the chapter. The last part of the thesis consists of the list of references, in other words bibliography, the list of drawings, tables, architectural- constructional drawings and attachments. The attachments include hard copies of reports, from Soldis Projektant programme, which concern the slab, the flat roof and the ferroconcrete plate.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Iza Malicka (FCEMP) Iza Malicka,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt trzykondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego w konstrukcji żelbetowej
Supervisor
Roman Jaskulski (FCEMP/ICEn) Roman Jaskulski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Roman Jaskulski (FCEMP/ICEn) Roman Jaskulski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
budynek trzykondygnacyjny, budynek handlowo-usługowy, budynek o konstrukcji żelbetowej.
Keywords in English
Three storey building, service and trade building, building with ferroconcrete construction
Abstract in Polish
Praca obejmuje projekt konstrukcyjny trzykondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego o konstrukcji żelbetowej. Projekt składa się kolejno ze wstępu, opisu technicznego oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Obliczenia dotyczą konstrukcji dachu, monolitycznego stropu żelbetowego, ramy żelbetowej oraz stopy fundamentowej. Wstęp określa podstawę opracowania, przedmiot i cel pracy dyplomowej oraz ogólny zakres pracy z uwzględnieniem załączników. Opis techniczny podzielono na dwie części, pierwszą stanowi opis architektoniczny, drugą konstrukcyjny opis budowlany. Część obliczeniową otwiera rozdział czwarty pracy, w którym zawarto obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji dachu. Przedstawiono w nim geometrię i schemat statyczny dachu, zebranie obciążeń na stropodach, analizę statyczną oraz stan graniczny nośności (SGU) i stan graniczny użytkowalności (SGU). Na końcu rozdziału przedstawiono podsumowanie przyjętego zbrojenia stropodachu. Następnie, w rozdziale piątym pracy, przedstawiono obliczenia statyczno-wytrzymałościowe stropu. Podobnie jak dla stropodachu zebrane zostały obciążenia na strop, wykonano analizę stateczną oraz SGN i SGU wraz z podsumowaniem przyjętego zbrojenia stropu. Kolejne obliczenia dotyczą ramy żelbetowej, czyli układu belek i słupów żelbetowych. Podsumowanie przyjętego zbrojenia poszczególnych składowych ramy żelbetowej przedstawiono na końcu rozdziału szóstego. W rozdziale siódmym, jako ostatnie, zostały obliczone fundamenty. Rozdział zawiera geometrię stopy fundamentowej, siły wewnętrzne, założenia obliczeniowe oraz wymiarowanie wraz z podsumowaniem na końcu rozdziału. Końcową część pracy stanowi wykaz źródeł, czyli bibliografia, spis rysunków, spis tabel, spis rysunków architektoniczno-konstrukcyjnych oraz załączniki. Załączniki zawierają wydruki raportów z programu Soldis Projektant dla stropodachu, stropu i ramy żelbetowej.
File
  • File: 1
    239515_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4368

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT023760b91d4c4cf5a85b439687d41f1b/
URN
urn:pw-repo:WUT023760b91d4c4cf5a85b439687d41f1b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page