Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Badanie rozkładu termicznego wybranych kabli elektrycznych w aspekcie bezpieczeństwa lotniczego

Artur Kuriata

Abstract

Fires are a phenomenon that is quite common and dangerous for health and life. Their effects on the living body both during and after exposure can be fatal. With the emergence of aircraft with more complex systems on board, problems with fires have become more common. According to statistics, most of them are fires initiated by electrical systems. The aviation standards for this aspect are still very general. Decisions taken to change regulations are very often made after a disaster or after frequent incidents. They highlight the lack of appropriate safety norms and rules that are not adapted to the constantly evolving technologies as well as the increasing level of complexity of systems installed on board of aircraft. Modern passenger planes have electric sliding seats, entertainment systems, sockets where you can load portable electric accessories. Such an extensive system requires equally large amount of cabling and appropriate devices to ensure efficient and trouble-free operation. Electric fires, in addition to phenomena accompanying fires, are additionally irritating, which in the case of an incident in the air can have a huge impact on factors such as decisions made by the crew and the health of passengers exposed to exposure to irritating substances. Despite the passage of years, the subject of toxicity in the case of electric cables has not been studied so thoroughly enough to be able to computerize such processes, and then predict their impact on living organisms. The aim of the work is to present current methods for determining the influence of irritants on the psychophysical condition of people exposed to their effects and to draw attention to the importance of the toxicity issue in aviation safety. Several calculation methods have been developed, the aim of which is to reproduce as closely as possible the reactions of living organisms (rodents, humans) to harmful substances and their doses causing loss of consciousness or death. Each of the described methods allows you to focus on a different aspect of the impact on the body. The Cnt method, which is the simplest method, determines the effect of toxic agents as a specified dose over time, but we are not able to identify irritating effects using the FEC method. It assumes an immediate effect of toxic agents on the body, but it does not take into account the adopted dose, which is important in terms of long-term effects after the exposure time. This is allowed by the third FLD method described in the work, which focuses on the total dose taken. A big difficulty in building mathematical models is the lack of statistical data on the effects of individual substances on people, because this is possible only to a limited extent. A large amount of data obtained as a result of research on rodents and then comparing them to the human body, appropriate relationships are formed. In tests on fire toxicity, methods are necessary to calculate the concentration values of individual substances and the degree of smokiness. In this paper, two research methods are described, which were used to determine and measure fire power as well as quantitative and qualitative measurement of toxic substances resulting from the thermal decomposition of selected electrical cables. The cone calorimeter method according to the ISO 5660 standard allows to measure in addition to the concentration of carbon monoxide and carbon dioxide, the power of fire and smoke. It is a method generally used in the study of the flammability and susceptibility of materials to high temperatures. The second method is research using FTIR spectrophotometry based on ISO 19 700 and 19 702 standards. It allows qualitative and quantitative measurement of toxic thermal decomposition products. The FTIR spectrophotometer used in the study allows using the Fourier transform to simultaneously measure the entire spectrum of the test sample and is more sensitive than classical spectrophotomers.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Artur Kuriata (WMEiL) Artur Kuriata Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Badanie rozkładu termicznego wybranych kabli elektrycznych w aspekcie bezpieczeństwa lotniczego
Promotor
Andrzej Teodorczyk (WMEiL/ITC) Andrzej Teodorczyk Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)
Kierunek / specjalność studiów
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
28-03-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
54
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-5064
Recenzenci
Andrzej Teodorczyk (WMEiL/ITC) Andrzej Teodorczyk Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Wojciech Rudy (WMEiL/ITC) Wojciech Rudy Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
kable elektryczne, toksyczność, bezpieczeństwo, kalorymetr stożkowy, FTIR, rozkład termiczny , systemy elektryczne, przepisy lotnicze, izolacje
Słowa kluczowe w języku angielskim
electric cables, toxicity, safety, conical calorimeter, FTIR, thermal decomposition, electrical systems, aviation regulations, insulation
Streszczenie w języku polskim
Pożary są dość powszechnym i niebezpiecznym dla zdrowia i życia zjawiskiem. Ich wpływ na organizm żywy zarówno w trakcie jak i po ekspozycji może być śmiertelny. Razem z pojawieniem się samolotów z bardziej złożonymi systemami na pokładzie, problemy związane z pożarami stały się coraz powszechniejsze. Według statystyk na dzień dzisiejszy większość z nich stanową pożary zainicjowane przez systemy elektryczne. Normy lotnicze dotyczące tego aspektu są wciąż bardzo ogólne. Decyzje podejmowane w celu zmian przepisów bardzo często podejmowane są po katastrofie lub po często powtarzających się incydentach, które uwypuklają brak odpowiednich norm i zasad bezpieczeństwa, które nie są dostosowane do wciąż rozwijających się technologii jak i wzrastającego poziomu złożoności systemów instalowanych na pokładach statków powietrznych. Nowoczesne samoloty pasażerskie mają na swoich pokładach elektrycznie rozsuwane fotele, systemy rozrywki , gniazdka, w których można ładować akcesoria przenośne elektryczne. Tak rozbudowany system wymaga równie dużej ilości okablowania oraz odpowiednich urządzeń zapewniających sprawne i nieawaryjne ich działanie. Pożary elektryczne oprócz zjawisk towarzyszącym pożarom są dodatkowo drażniące co w przypadku incydentu w powietrzu może mieć ogromny wpływ na czynniki takie jak decyzje podejmowane przez załogę oraz stan zdrowia pasażerów narażonych na ekspozycję na drażniące substancje. Pomimo upływu lat temat toksyczności w przypadku kabli elektrycznych nie został jeszcze przebadany na tyle wnikliwie by móc takie procesy modelować komputerowo, a następnie przewidzieć ich wpływ na organizmy żywe. Celem pracy jest pokazanie aktualnych metod określania wpływu substancji drażniących na stan psychofizyczny osób narażonych na ich działanie oraz zwrócenie uwagi na to jak ważnym aspektem w bezpieczeństwie lotniczym staje się kwestia toksyczności. Powstało kilka metod obliczeniowych, których celem jest jak najbliższe odwzorowanie reakcji organizmów żywych ( myszy, ludzi) na działanie szkodliwych substancji oraz ich dawki powodujące utratę przytomności lub śmierć. Każda z opisanych metod umożliwia skupienie się na innym aspekcie oddziaływania na organizm. Metoda Cnt będąca najprostszą metodą określa wpływ środków toksycznych jako określoną dawkę w czasie, lecz nie jesteśmy w stanie określić za jej pomocą działania drażniącego na co pozwala metoda FEC. Zakłada ona natychmiastowe działanie środków toksycznych na organizm, lecz nie bierze pod uwagę przyjętej dawki, co jest istotne pod kątem oddziaływania długofalowego po czasie ekspozycji. Pozwala na to trzecia opisana w pracy metoda FLD skupiająca się na całkowitej przyjętej dawce. Dużym utrudnieniem w budowaniu modeli matematycznych jest brak danych statystycznych dotyczących działania poszczególnych substancji na ludzi, ponieważ możliwe jest to tylko w ograniczonym zakresie. Duża ilość danych otrzymywana w wyniku badań na gryzoniach po czym porównując je do organizmu ludzkiego tworzy się odpowiednie zależności. W niniejszej pracy opisane są dwie metody badawcze ,których użyto w celu określenia i zmierzenia mocy pożaru oraz ilościowego i jakościowego pomiaru toksycznych substancji powstałych wyniku rozkładu termicznego wybranych kabli elektrycznych. Metoda kalorymetra stożkowego według normy ISO 5660 pozwala zmierzyć oprócz stężenia tlenku węgla oraz dwutlenku węgla, moc pożaru oraz zadymienie. Jest to metoda ogólnie stosowana w badaniu palności i podatności materiałów na wysokie temperatury. Druga metoda to badania przy użyciu spektrofotometrii FTIR na podstawie norm ISO 19 700 oraz 19 702. Pozwala ona jakościowe i ilościowe mierzenie toksycznych produktów rozkładu termicznego. Używany w badaniu spektrofotometr FTIR pozwala dzięki wykorzystaniu transformacji Fouriera mierzenie jednocześnie całego widma badanej próbki oraz charakteryzuje się większą czułością niż klasyczne spektrofotomery.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Artur_Kuriata_Praca_Inżynierska___1035338_.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 32568

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0232698d1b4f4d1ca4dd29e890ca7c6b/
URN
urn:pw-repo:WUT0232698d1b4f4d1ca4dd29e890ca7c6b

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony