Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Environmental pollution coming from the building materials containing asbestos for Zabrodzie municipality

Emilia Chmiel

Abstract

The purpose of this work was to analyze the degree of environmental pollution coming from the building materials containing asbestos for Zabrodzie municipality. Various forms of asbestos were characterized and its usage has been described. Asbestos-containing products have been classified. The production and accumulation of asbestos products in Poland was characterized. The most important legal acts referring to the subject of asbestos were presented. The harmful effects of asbestos on the natural environment as well as human health and life were explained. The management of asbestos waste has been characterized and the methods of waste-free disposal have been presented. The "Program for the Purification of the Country from Asbestos for 2008-2032" has been described. Contamination with asbestos materials was presented on the example of the Zabrodzie municipality. The summary discusses the problems related to asbestos pollution as well as possible solutions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Emilia Chmiel (FEE) Emilia Chmiel,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego materiałami budowlanymi zawierającymi azbest na przykładzie Gminy Zabrodzie
Supervisor
Dariusz Dmochowski (FEE/DISEQR) Dariusz Dmochowski,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dariusz Dmochowski (FEE/DISEQR) Dariusz Dmochowski,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Małgorzata Wojtkowska (FEE/DISEQR) Małgorzata Wojtkowska,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
azbest, materiały azbestowe, pył respirabilny, zanieczyszczenie azbestem, usuwanie materiałów azbestowych, gospodarka odpadami azbestowymi.
Keywords in English
asbestos, asbestos materials, asbestos dust, asbestos pollution, removal of asbestos materials, asbestos waste management.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy była analiza stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego materiałami budowlanymi zawierającymi azbest dla gminy Zabrodzie. Scharakteryzowano różne formy występowania azbestu oraz opisano jego zastosowanie. Sklasyfikowano wyroby zawierające azbest. Scharakteryzowano produkcję oraz nagromadzenie wyrobów azbestowych na terenie Polski. Przedstawiono najważniejsze akty prawne odnoszące się do tematyki azbestu. Objaśniono szkodliwe działanie azbestu na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie człowieka. Scharakteryzowano gospodarkę odpadami azbestowymi oraz przedstawiono metody bezodpadowego unieszkodliwiania ich. Opisano „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032”. Przedstawiono zanieczyszczenie materiałami azbestowymi na przykładzie gminy Zabrodzie. Podsumowano, opisując występujące problemy związane z zanieczyszczeniem azbestem oraz zaproponowano sposoby ich rozwiązania.
File
  • File: 1
    EmiliaChmiel_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33493

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT022519a617684798b9052ce46e05f0f0/
URN
urn:pw-repo:WUT022519a617684798b9052ce46e05f0f0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page