Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Examinations of the selected properties of polymer-modified mortars on a recycled ceramic aggregate

Elżbieta Glinka

Abstract

The aim of the thesis was analysis of the examinations results of modified mortars which contained two polymers (DLP 212, DLP 210 – based on ethylene-vinyl acetate copolymer) and anassessment of their impact on the usable and mechanical properties of mortars. Present thesis consists of four main parts. The first part of the work are the studies of literature and standards which relate to issues of mortars used in building. There were presented design methods of mortars and there were summarized recycling materials which are used in the production of mortars. In the last chapter of the first part there were described the types and the methodology of the examinations. In the second part of the thesis there were described the laboratory tests and the results of the examinations. This research work contained conducting marks for six types of mortars and for four variants of adhesive mortars for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS). For this purpose in the laboratory have been prepared mortars modified with polymers, composed on the natural aggregate and with the aggregate exchange 50% (exchanging the natural aggregate to the ceramic aggregate). The examinations on the mortars include: density, consistence, strength tests, adhesion tests, surface hardness tests, absorbability, resistance to freezing and thawing and an impact of increased temperatures on the strength and water absorpion. The third and the fourth part of the thesis contains the analisys of the test’s results which show the impact of using polymers on the technological properties of mortars. Additionally, there were compared two types of polymers and there were made an evaluation of test’s results due to the type of aggregate.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Elżbieta Glinka (FCEMP) Elżbieta Glinka,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badania wybranych właściwości zapraw na ceramicznym kruszywie recyklingowym modyfikowanych polimerami
Supervisor
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
zaprawa murarska, zaprawa klejąca, polimery, stłuczka ceramiczna, właściwości, polimerowy proszek redyspergowalny, modyfikacja
Keywords in English
mortar, adhesive mortar, polymers, ceramic cullet aggregate, properties, redispersible polimer powder, modyfication
Abstract in Polish
Celem pracy była analiza wyników badań zapraw budowlanych modyfikowanych dwoma polimerami (DLP 212, DLP 210 - na bazie kopolimeru octanu winylu-etylen) i ocena wpływu ich zastosowania na właściwości użytkowe i mechaniczne wykonanych zapraw. Niniejsza praca inżynierska składa się z czterech głównych części. Część pierwszą stanowią studia literatury i norm dotyczące zagadnień związanych ze współczesnymi zaprawami budowlanymi. Przedstawiono metody projektowania zapraw budowlanych oraz zestawiono materiały recyklingowe stosowane przy produkcji zapraw. W ostatnim rozdziale części pierwszej opisano typy i metodykę przeprowadzonych badań. W drugiej części pracy przedstawiono tok wykonanych badań z zestawieniem otrzymanych wyników. Praca badawcza obejmowała przeprowadzenie oznaczeń dla 6 rodzajów zapraw murarskich i czterech wariantów zapraw klejących do systemu ociepleń (ETICS). W tym celu zostały przygotowane zaprawy różniące się modyfikatorem polimerowym zarówno na kruszywie naturalnym, jak i z 50% wymianą kruszywa naturalnego na stłuczkę ceramiczną. Wykonano badania porównawcze, takie jak: gęstość, konsystencja, badania wytrzymałościowe, badania przyczepności, twardości powierzchniowej, oznaczono nasiąkliwość, mrozoodporność, wpływ podwyższonych temperatur na wytrzymałość oraz wodochłonność. Część trzecia i czwarta pracy zawiera analizę wyników badań obrazującą wpływ zastosowania modyfikacji polimerowej na właściwości technologiczne wykonanych zapraw. Ponadto zestawiono ze sobą dwa badane polimery i dokonano oceny wyników ze względu na rodzaj zastosowanego kruszywa.
File
  • File: 1
    253697_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11541

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT02213f04d2644fbcb48992408342b3c9/
URN
urn:pw-repo:WUT02213f04d2644fbcb48992408342b3c9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page