Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Polyethylene waxes effect study on the asphalt properties

Daniel Rajmund Kurkiewicz

Abstract

The aim of the thesis was to determine the effect of selected polyethylene waxes on the basic properties of the road asphalt 35/50 and its microscopic structure. The thesis consists of the theoretical and experimental parts. The theoretical consists part of the three main issues: the general characteristics of bitumen, bitumen production in Poland and modification of bitumen. In the experimental parts were prepared compositions road asphalt 35/50 with polyethylene waxes being added in an amount of 1-5 mass %. Determined softening point and brittleness point temperature and penetration for the obtained composition and on the basis of results was calculated temperature range plasticity and penetration index. A visual assessment was made of the polymer dispersed in the bitumen with an optical microscope. Synthetic waxes added to the road asphalt 35/50 resulted in a distinct change its physicochemical properties. The direction of changes occurring under the influence of wax of different origin, was most similar properties. The differences related primarily to the magnitude of these changes. The biggest and the most favorable changes in the physicochemical properties of asphalt 35/50 were under the influence of wax Sasobit. Optical microscopy enables the assessment of microstructure of asphalt-wax. Using optical microscopy can evaluate the structure of the samples. This method also provides information about the dispersion of the polymer in the asphalt.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Rajmund Kurkiewicz (FCEMP) Daniel Rajmund Kurkiewicz,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie wpływu wosków polietylenowych na właściwości asfaltu
Supervisor
Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Blandyna Osowiecka (FCEMP/IC) Blandyna Osowiecka,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
asfalt drogowy, woski polietylenowe, właściwości fizykochemiczne
Keywords in English
road asphalt, polyethylene waxes, physicochemical properties
Abstract in Polish
Celem pracy było określenie wpływu wybranych wosków polietylenowych na podstawowe właściwości asfaltu drogowego 35/50 i jego strukturę mikroskopową. Zakres pracy obejmował część literaturową oraz doświadczalną. W części literaturowej przedstawiono trzy główne zagadnienia: ogólną charakterystykę asfaltów, produkcję asfaltów w Polsce oraz modyfikację asfaltów. W części doświadczalnej sporządzono kompozycje asfaltu drogowego 35/50 z woskami polietylenowymi dodawanymi w ilości 1-5% mas. Wyznaczono temperaturę mięknienia i łamliwości oraz penetrację dla otrzymanych kompozycji i na ich podstawie obliczono temperaturowy zakres plastyczności oraz indeks penetracji. Dokonano także wzrokowej oceny zdyspergowania polimeru w asfalcie przy użyciu mikroskopu optycznego. Woski syntetyczne dodane do asfaltu drogowego 35/50 spowodowały wyraźne zmiany jego właściwości fizykochemicznych. Kierunek zmian następujących pod wpływem wosków różnego pochodzenia, był dla większości właściwości podobny. Różnice dotyczyły przede wszystkim wielkości tych zmian. Największe i w większości korzystne zmiany właściwości fizykochemicznych asfaltu 35/50 wystąpiły pod wpływem wosku Sasobit. Mikroskopia optyczna umożliwia ocenę mikrostruktury układów asfaltowo-woskowych. Za pomocą mikroskopii optycznej można dokonać oceny struktury próbek. Metoda ta dostarcza również informacje o zdyspergowaniu polimeru w asfalcie.
File
  • File: 1
    236113_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8113

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT020a7c861b5844049c2564a9e9925543/
URN
urn:pw-repo:WUT020a7c861b5844049c2564a9e9925543

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page