Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of water and sewage management in the commune of Brudzeń Duży

Dawid Cholewiński

Abstract

The purpose of this thesis was to carry out an analysis and assess water and wastewater management in the Brudzeń Duży commune. It is a rural commune located in the Płock poviat. The first part of the work reviews the literature on water and wastewater management. Basic legal acts are also included. The attention was focused on the theoretical foundations regarding the characteristics of water used for domestic and economic purposes and its appropriate treatment. Processes and operations for wastewater treatment have been described and characterized. The second part of the paper presents information on water and wastewater management in a selected rural commune - Brudzeń Duży commune. The technological processes used at the water collection and treatment station were analyzed. For the correct assessment, the results of the tests on treated water and treated wastewater were also presented. Based on the conducted analysis, it was found that the processes taking place at the water intake and treatment station as well as the sewage treatment plant are properly carried out and effective. This is evidenced by the fact that treated water meets all standards regulated by the Regulation of the Minister of Health of 7 December 2017 on the quality of water intended for human consumption, and the treated sewage has appropriate parameters in accordance with the Regulation of the Minister of the Environment of 18 November 2014. on the conditions to be met when discharging sewage into water or into the ground, and on substances that are particularly harmful to the aquatic environment. The water supply network of the Brudzeń Duży commune is well developed. The commune's water supply ratio is at the level of 99.5%. The municipal sewage system is 22%. The commune is working on the availability of sewage system for a larger number of inhabitants, which will reduce the disproportion between the degree of water supply and the degree of sewage disposal of the commune. Removal of sewage from households without access to the sewage system is not a problem, because household sewage treatment plants are being built.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dawid Cholewiński (FCEMP) Dawid Cholewiński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza i ocena gospodarki wodno-ściekowej w gminie Brudzeń Duży
Supervisor
Bożena Piątkowska (FCEMP/ICEn) Bożena Piątkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Bożena Piątkowska (FCEMP/ICEn) Bożena Piątkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
gospodarka wodno–ściekowa, uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków
Keywords in English
water and sewage management, water treatment, sewage treatment
Abstract in Polish
Celem tej pracy dyplomowej było wykonanie analizy oraz dokonanie oceny gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Brudzeń Duży. Jest to gmina wiejska położona w powiecie płockim. W pierwszej części pracy dokonano przeglądu literatury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Uwzględniono także podstawowe akty prawne. Skupiono uwagę na teoretycznych podstawach dotyczących charakterystyki wody czerpanej na cele bytowo–gospodarcze oraz odpowiednim jej uzdatnieniu. Opisano i scharakteryzowano procesy i operacje służące do oczyszczania powstałych ścieków. W drugiej części pracy przybliżono informacje dotyczące gospodarki wodno–ściekowej w wybranej gminie wiejskiej – gminie Brudzeń Duży. Poddano analizie procesy technologiczne stosowane na stacji ujmowania i uzdatniania wody. Dla prawidłowej oceny zaprezentowano także wyniki badań uzdatnionej wody oraz oczyszczonych ścieków. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że procesy zachodzące na stacji ujmowania i uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków są odpowiednio przeprowadzane oraz skuteczne. Świadczy o tym fakt, że uzdatniona woda spełnia wszystkie normy uregulowane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a oczyszczone ścieki mają odpowiednie parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Sieć wodociągowa gminy Brudzeń Duży jest dobrze rozwinięta. Stopień zwodociągowania gminy kształtuje się na poziomie 99,5%. Stopień skanalizowania gminy wynosi 22%. Gmina pracuje nad dostępnością kanalizacji dla większej ilości mieszkańców, co spowoduje zmniejszenie dysproporcji między stopniem zwodociągowania, a stopniem skanalizowania gminy. Usuwanie ścieków z gospodarstw domowych bez dostępu do kanalizacji nie jest problemem, ponieważ są budowane przydomowe oczyszczalnie ścieków.
File
  • File: 1
    Dawid_Cholewinski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33757

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT01daa95b3e134f3ab9aee923fd73e82b/
URN
urn:pw-repo:WUT01daa95b3e134f3ab9aee923fd73e82b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page