Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of technology and organization of construction of a selected object or set of objects - Lixa office building

Marcin Wierzba

Abstract

The aim of the work "Technology project and organization of building a selected object or set of objects - Lixa office building" is to choose the organization of the working method, determine the conditions of performance and acceptance of technology and concept selection and selection of brigade materials and compositions to obtain the best possible performance costs while still being used construction and safety standards. The first part of the work contains general information about the building, its location, the administrative situation and the scope of planned works on the building. The subject of the study is the "Lixa" office complex consisting of two buildings "A" and "B" with a total area of 28 thousand m2 consisting of two floors of underground garages and 13 utility floors above ground. Then, construction and material solutions are described which are imposed by the investor and must be met due to current technical conditions. The schematic diagram of the reinforced concrete structure of the building is based on pillars and ceilings made of C30 / 37 concrete and reinforcing steel B500SP. In the next subsection, land development after construction is described. The study contains a method for calculating working time at each stage based on the composition of the work brigade. In the next part of the study are included concepts of execution and conditions for the performance and acceptance of individual works. The study also includes a method of organizing works, based mainly on the method of uniform printing, using the method of the next implementation and parallel in less important works. Another element of the study is the development of the construction site with the necessary calculations. A schedule has been prepared for the study and added in the attachment with a critical path and a network model that takes into account the work organization given in the work. A land development plan has also been prepared with designated places for landfills, spacing of tower cranes, switchboards, connection of connections and designated temporary roads. There is also a table containing the building objects for works performed with the selection of work crews on the basis of the Catalog of Material Outlay with the calculation of the duration of individual works. The study also includes an employment schedule and a delivery schedule for the selected material that is needed for the organization of the construction site development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Wierzba (FCE) Marcin Wierzba,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu lub zespołu obiektów - obiekt biurowy Lixa
Supervisor
Janusz Edward Kulejewski (FCE/ICE) Janusz Edward Kulejewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
35
Internal identifier
DIL-5348
Reviewers
Janusz Edward Kulejewski (FCE/ICE) Janusz Edward Kulejewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Hubert Jerzy Anysz (FCE/ICE) Hubert Jerzy Anysz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
organizacja budowy, harmonogram, warunki wykonania robót, warunki odbioru robót, plac budowy,
Keywords in English
construction organization, schedule, conditions of work performance, acceptance of works, construction site,
Abstract in Polish
Celem pracy „Projekt technologii i organizacji budowy wybranego obiektu lub zespołu obiektów - obiekt biurowy Lixa” jest wybór organizacji metody pracy, określenia warunków wykonania i odbioru wyboru technologii i koncepcji oraz doboru materiałów i składów brygad aby uzyskać jak najkorzystniejsze koszty wykonania zachowując przy tym obecnie stosowane normy budowlane jak i BHP. Pierwsza część pracy zawiera informacje ogólne na temat budynku, jego usytuowania, sytuacji administracyjnej oraz zakres planowanych prac na budynku. Przedmiotem opracowania jest zespół biurowy „Lixa” składający się z dwóch budynków „A” i „B” o łącznej powierzchni 28 tys m2 składający się z 2 kondygnacji garaży podziemnych oraz 13 kondygnacji użytkowych naziemnych. Następnie opisane są rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe jakie są narzucone przez inwestora, i muszą być spełnione ze względu na obecne warunki techniczne. Schemat żelbetowej konstrukcji nośnej obiektu opiera się na słupach i stropach z betony C30/37 i stali zbrojeniowej B500SP. W kolejnym podpunkcie opisane jest zagospodarowanie terenu po zakończeniu budowy. Opracowanie zawiera metodę obliczania czasu pracy na każdym etapie na podstawie składu brygady roboczej. W kolejnej części opracowania są zawarte koncepcje wykonania oraz warunki wykonania i odbioru poszczególnych robót. W opracowaniu zawarta jest również metoda organizacji robót, opierająca się gównie na metodzie racy równomiernej, z użyciem metody kolejnego wykonania oraz równoległej w mniej ważnych pracach. Kolejnym elementem opracowania jest zagospodarowanie placu budowy z koniecznymi do tego obliczeniami. Do opracowania został wykonany harmonogram dodany w załączniku z ścieżką krytyczną i modelem sieciowym uwzględniający organizację pracy podaną w pracowaniu. Został również wykonany plan zagospodarowania terenu z wyznaczonymi miejscami składowisk materiałów, rozstawieniem żurawi wieżowych, rozdzielnic budowlanych, podłączeniem przyłączy oraz wyznaczonymi drogami tymczasowymi. Dołączona jest również tabela zawierająca przedmiary budynku dla wykonywanych prac z doborem składów brygad roboczych na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych z obliczeniem czasu trwania poszczególnych prac. Do opracowania załączony jest również harmonogram zatrudnienia oraz harmonogram dostaw wybranego materiału, które są potrzebne do organizacji zagospodarowania placu budowy.
File
  • File: 1
    praca-inż.-Marcin-Wierzba-276667.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31158

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT015a9dd889b54463a66547517bd290f8/
URN
urn:pw-repo:WUT015a9dd889b54463a66547517bd290f8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page