Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the motivating system for the employees in the X company

Adam Mateusz Krawczyk

Abstract

The idea behind creating this diploma/licentiate thesis is the intention to deepen the knowledge in the field of the methods of stimulating human activity in an enterprise, which is related to my interests. The objective of the thesis is the analysis and evaluation of the currently applied motivation stimulating systems in the X insurance company and introduction of corrections targeted at improvement in their functioning. The thesis shows that motivation is one of the most significant factors which have impact on the increase in efficiency, productivity, as well as improvement in the quality of the offered services. The diploma/licentiate thesis consists of the introduction, four chapters and recapitulation. The first chapter allows getting to know the most popular definitions of motivation and general theory related to this concept. There are also presented the most popular in contemporary companies numerous earning and non-earning motivating factors and the most common errors in motivating. The objective of the second chapter was presenting the history of the analysed enterprise and its characteristic. The third chapter was devoted to the analysis on the results of the conducted research in a form of a questionnaire survey and direct interview. The survey covered 58 employees hired in the surveyed insurance company. The goal of the questionnaire survey was obtaining the basic information regarding motivation systems currently used in the analysed company. The interview was targeted at supplementing this information through obtaining more detailed statements from the survey respondents. The fourth chapter contains conclusions obtained from the conducted surveys and recommendations leading to improvement in the current level of employees’ hired there to work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Adam Mateusz Krawczyk (FoM) Adam Mateusz Krawczyk,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena systemu motywowania pracowników firmy X
Supervisor
Małgorzata Sidor-Rządkowska (FoM/CMP) Małgorzata Sidor-Rządkowska,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Processes (FoM/CMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jarosław Domański (FoM/CMS) Jarosław Domański,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Małgorzata Sidor-Rządkowska (FoM/CMP) Małgorzata Sidor-Rządkowska,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: motywacja, system motywacyjny, motywatory finansowe, motywatory pozafinansowe, praca, wynagrodzenie, pracownik, szkolenie, premia.
Keywords in English
Key words: motivation, motivation system, financial motivators, non-financial motivators, work, salary, employee, training, bonus.
Abstract in Polish
Ideą powstania tej pracy dyplomowej jest chęć zgłębienia wiedzy na temat sposobów mobilizowania człowieka do działania w przedsiębiorstwie, co wiąże się z moimi zainteresowaniami. Celem pracy jest analiza i ocena obecnie stosowanych systemów pobudzania motywacji w firmie ubezpieczeniowej X oraz wprowadzenie poprawek mających na celu usprawnienie ich działania. Praca ta ukazuje, że motywacja jest jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na wzrost wydajności, produktywności i poprawę jakości oferowanych usług. Praca dyplomowa składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz podsumowania. Pierwszy rozdział umożliwia zapoznanie się z najpopularniejszymi definicjami motywacji oraz ogólną teorią związaną z tym pojęciem. Przedstawione są w nim także najbardziej popularne w dzisiejszych firmach liczne płacowe i pozapłacowe czynniki motywacyjne oraz najczęściej popełniane błędy w motywowaniu. Celem rozdziału drugiego było przedstawienie historii analizowanego przedsiębiorstwa i jego scharakteryzowanie. Trzeci rozdział poświęcony był analizie wyników przeprowadzonych badań w postaci badania ankietowego oraz wywiadu bezpośredniego. Badaniom tym poddano 58 pracowników zatrudnionych w badanej firmie ubezpieczeniowej. Celem badania ankietowego było uzyskanie podstawowych informacji na temat obecnie stosowanych systemów motywacyjnych w analizowanej firmie. Celem wywiadu było uzupełnienie tych informacji poprzez uzyskanie bardziej szczegółowych wypowiedzi od osób, wśród których przeprowadzone zostało badanie. Czwarty rozdział zawiera wnioski pozyskane dzięki przeprowadzonym badaniom oraz zalecenia prowadzące do podniesienia obecnego poziomu zmotywowania zatrudnionych tam pracowników do pracy.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Krawczyk_Adam_285980.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29650

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT013714d6340d4076a66667c1b07b3c37/
URN
urn:pw-repo:WUT013714d6340d4076a66667c1b07b3c37

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page