Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Dobór proporcji liczby stanowisk check-in i security dla typowych struktur ruchu odlotowego w porcie lotniczym w Polsce

Maciej Szymon Brysk

Abstract

The objective of this Engineering Thesis was selecting the proportion of check-in desks and security for typical structures of departure movement in an airport in Poland in order to reduce as much as possible the formation of queues at the stations on the basis of the results and conclusions. The Thesis consists of six main chapters, preceded by the introduction of the problems and issues defining abbreviations, concepts and signs used in the Thesis . At the end of the Thesis consists of a summary and conclusions of the results obtained as well as the bibliography, a list of tables and figures. The second chapter is an introduction to the overall theme of the Engineering Thesis. It presents a detailed outline of service at check-in desks and description of the checked baggage check. The third chapter presents a detailed description of the security check and the further steps in this position and the procedures and conditions for hand luggage. The fourth chapter presents the measurement of the work of the regional airport at the check-in and security in the seasons of summer and winter, and analysis of the results to show the time differences for the above positions in the winter and summer seasons. In the fifth chapter, based on measurements of the fourth chapter was calculated Pearson product-moment correlation coefficient for all possible combinations of check-in desks and security in summer and winter seasons in order to provide linear dependence between the measurements of the positions. The sixth chapter contains models of the current options of check-in and security positions as well their analysis. In this chapter was conducted the simulations in order to find the appropriate proportions of the number of check-in desks and security in departure movement. Calculations aimed at the smooth flow of passengers at the positions.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Maciej Szymon Brysk (WT) Maciej Szymon Brysk Wydział Transportu (WT)
Tytuł w języku polskim
Dobór proporcji liczby stanowisk check-in i security dla typowych struktur ruchu odlotowego w porcie lotniczym w Polsce
Promotor
Michał Kozłowski (WT/ZITL) Michał Kozłowski Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego (WT/ZITL)Wydział Transportu (WT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Transportu (WT)
Jednostka prowadząca
Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego (WT/ZITL)
Kierunek / specjalność studiów
, Transport
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
26-10-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Sylwia Bęczkowska (WT/ZPBUT) Sylwia Bęczkowska Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych (WT/ZPBUT)Wydział Transportu (WT) Michał Kozłowski (WT/ZITL) Michał Kozłowski Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego (WT/ZITL)Wydział Transportu (WT)
Słowa kluczowe w języku polskim
bagaż rejestrowany, bagaż podręczny, kontrola bezpieczeństwa (security), odprawa biletowo-bagażowa (check-in), port lotniczy, terminal.
Słowa kluczowe w języku angielskim
checked baggage, hand luggage, security checks (security), passenger check-in (check-in), the airport, terminal.
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy było dobranie proporcji liczby stanowisk odprawy biletowo-bagażowej (check-in) i kontroli bezpieczeństwa (security) dla typowych struktur ruchu odlotowego w porcie lotniczym w Polsce, w celu możliwie największego zmniejszenia powstawania kolejek na stanowiskach na podstawie otrzymanych wyników i wniosków. Praca składa się z 6 głównych rozdziałów, poprzedzonych wprowadzeniem w problematykę zagadnienia oraz zdefiniowaniem używanych w pracy skrótów, pojęć i oznaczeń. Na koniec pracy składają się podsumowanie i wnioski uzyskanych wyników oraz bibliografia, spis tabel i rysunków. Rozdział drugi jest wprowadzeniem w ogólną tematykę pracy. Przedstawiono w nim szczegółowy zarys obsługi na stanowisku odprawy biletowo-bagażowej i opis odprawy bagażu rejestrowanego. W rozdziale trzecim przedstawiono szczegółowy opis stanowiska kontroli bezpieczeństwa i kolejne etapy operacji na tym stanowisku oraz procedury i warunki dotyczące bagażu podręcznego. W rozdziale czwartym przedstawiono pomiary pracy regionalnego portu lotniczego na stanowisku check-in i security w sezonach letnim i zimowym oraz analizę otrzymanych wyników w celu przedstawienia różnic czasowych obsługi na powyższych stanowiskach w sezonie letnim i zimowym. W rozdziale piątym na podstawie pomiarów z rozdziału czwartego obliczony został współczynnik korelacji Pearsona dla wszystkich możliwych kombinacji stanowisk check-in i security w sezonie letnim i zimowym w celu przedstawienia zależności liniowych między pomiarami ze stanowisk. Rozdział szósty zawiera modele obecnych wariantów stanowisk check i security i dokładną ich analizę. W rozdziale tym przeprowadzono również symulacje mające na celu dobór odpowiednich proporcji liczby stanowisk check-in i security w ruchu odlotowym. Obliczenia mające na celu płynny przepływ pasażerów na danych stanowiskach.
Plik pracy
  • Plik: 1
    PDI 2016 r. Maciej Brysk SRL.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 13950

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0103d95d27f34f6781d85d78c80b6707/
URN
urn:pw-repo:WUT0103d95d27f34f6781d85d78c80b6707

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony