Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The selection of the proportion of the numer of check-in and security for typical structures of departure movement in an airport in Poland

Maciej Szymon Brysk

Abstract

The objective of this Engineering Thesis was selecting the proportion of check-in desks and security for typical structures of departure movement in an airport in Poland in order to reduce as much as possible the formation of queues at the stations on the basis of the results and conclusions. The Thesis consists of six main chapters, preceded by the introduction of the problems and issues defining abbreviations, concepts and signs used in the Thesis . At the end of the Thesis consists of a summary and conclusions of the results obtained as well as the bibliography, a list of tables and figures. The second chapter is an introduction to the overall theme of the Engineering Thesis. It presents a detailed outline of service at check-in desks and description of the checked baggage check. The third chapter presents a detailed description of the security check and the further steps in this position and the procedures and conditions for hand luggage. The fourth chapter presents the measurement of the work of the regional airport at the check-in and security in the seasons of summer and winter, and analysis of the results to show the time differences for the above positions in the winter and summer seasons. In the fifth chapter, based on measurements of the fourth chapter was calculated Pearson product-moment correlation coefficient for all possible combinations of check-in desks and security in summer and winter seasons in order to provide linear dependence between the measurements of the positions. The sixth chapter contains models of the current options of check-in and security positions as well their analysis. In this chapter was conducted the simulations in order to find the appropriate proportions of the number of check-in desks and security in departure movement. Calculations aimed at the smooth flow of passengers at the positions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Szymon Brysk (FT) Maciej Szymon Brysk,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Dobór proporcji liczby stanowisk check-in i security dla typowych struktur ruchu odlotowego w porcie lotniczym w Polsce
Supervisor
Michał Kozłowski (FT/DATE) Michał Kozłowski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sylwia Bęczkowska (FT/DCFTE) Sylwia Bęczkowska,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Michał Kozłowski (FT/DATE) Michał Kozłowski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
bagaż rejestrowany, bagaż podręczny, kontrola bezpieczeństwa (security), odprawa biletowo-bagażowa (check-in), port lotniczy, terminal.
Keywords in English
checked baggage, hand luggage, security checks (security), passenger check-in (check-in), the airport, terminal.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było dobranie proporcji liczby stanowisk odprawy biletowo-bagażowej (check-in) i kontroli bezpieczeństwa (security) dla typowych struktur ruchu odlotowego w porcie lotniczym w Polsce, w celu możliwie największego zmniejszenia powstawania kolejek na stanowiskach na podstawie otrzymanych wyników i wniosków. Praca składa się z 6 głównych rozdziałów, poprzedzonych wprowadzeniem w problematykę zagadnienia oraz zdefiniowaniem używanych w pracy skrótów, pojęć i oznaczeń. Na koniec pracy składają się podsumowanie i wnioski uzyskanych wyników oraz bibliografia, spis tabel i rysunków. Rozdział drugi jest wprowadzeniem w ogólną tematykę pracy. Przedstawiono w nim szczegółowy zarys obsługi na stanowisku odprawy biletowo-bagażowej i opis odprawy bagażu rejestrowanego. W rozdziale trzecim przedstawiono szczegółowy opis stanowiska kontroli bezpieczeństwa i kolejne etapy operacji na tym stanowisku oraz procedury i warunki dotyczące bagażu podręcznego. W rozdziale czwartym przedstawiono pomiary pracy regionalnego portu lotniczego na stanowisku check-in i security w sezonach letnim i zimowym oraz analizę otrzymanych wyników w celu przedstawienia różnic czasowych obsługi na powyższych stanowiskach w sezonie letnim i zimowym. W rozdziale piątym na podstawie pomiarów z rozdziału czwartego obliczony został współczynnik korelacji Pearsona dla wszystkich możliwych kombinacji stanowisk check-in i security w sezonie letnim i zimowym w celu przedstawienia zależności liniowych między pomiarami ze stanowisk. Rozdział szósty zawiera modele obecnych wariantów stanowisk check i security i dokładną ich analizę. W rozdziale tym przeprowadzono również symulacje mające na celu dobór odpowiednich proporcji liczby stanowisk check-in i security w ruchu odlotowym. Obliczenia mające na celu płynny przepływ pasażerów na danych stanowiskach.
File
  • File: 1
    PDI 2016 r. Maciej Brysk SRL.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13950

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0103d95d27f34f6781d85d78c80b6707/
URN
urn:pw-repo:WUT0103d95d27f34f6781d85d78c80b6707

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page