Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The conception of production's facility inner logistics system in terms of production supply and finished products shipping

Łukasz Sekita

Abstract

There is conception of inner logistics system for existing production facility shown in the thesis which main activity is based on car's fuel systems productions. The study is an attempt to answer the question whether the constructing of its own warehouse is beneficial solution taking into consideration the current material flows sizes. The first chapter contains a presentation of logistics task which is being solved afterwards. There is a presentation of supply chain structure and products catalogue also. There is defining of employees and used equipment as well as some organizational and economic data. In the second chapter material flow is being discussed. Production supply and finished products shipping requirements were specified here. Forming and sizing of inner logistic system were included in the third chapter. There was also determined the size of warehouses, buffer zones, their placement, the number of necessary equipment and staff together with work schedules and checking whether applied conveyors are sufficiently efficient. Basing on calculations results costs and operating expenses are shown. Chapter four contains an assessment of chosen solution based on selected criteria. It is being finished by conclusion and summary.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Sekita (FT) Łukasz Sekita,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Koncepcja podsystemu logistycznego zakładu produkcyjnego w zakresie zaopatrzenia produkcji i odbioru wyrobów gotowych
Supervisor
Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
podsystem logistyczny, dostawy produktów, odbiór wyrobów gotowych, magazyn, proces przepływu materiałów, kryterium koszt przejścia średniej jednostki ładunkowej przez system logistyczny, kryterium nakłady na jedno miejsce paletowe.
Keywords in English
inner logistics system, production supply, finished products shipping, warehouse, materials flow process, cost of transition average unit through logistics, system criteria, expenditure on one pallet place criteria.
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono koncepcję podsystemu logistycznego dla istniejącego zakładu produkcyjnego, którego działalność opiera się na produkcji elementów układów paliwowych do samochodów osobowych. Badanie ma być próbą odpowiedzi na pytanie czy budowa własnych magazynów produktów i wyrobów gotowych przy obecnej strukturze dostaw i wysyłek jest rozwiązaniem korzystnym. Rozdział pierwszy zawiera przedstawienie zadania logistycznego, rozwiązywanego w dalszej części pracy. Znajduje się w nim przedstawienie struktury łańcucha dostaw oraz katalog produktów i wyrobów gotowych. Określono także zatrudnionych pracowników i zastosowanych urządzeń oraz dane organizacyjne i ekonomiczne. W drugim rozdziale omówiono proces przepływu materiałów przez podsystem logistyczny. Sprecyzowane zostały także wymogi w zakresie zaopatrzenia produkcji i odbioru wyrobów gotowych. Ukształtowanie i zwymiarowanie podsystemu logistycznego zostało ujęte w rozdziale trzecim. Została także określona wielkość magazynów, stref buforowych, ich ulokowanie, ilość potrzebnych urządzeń i pracowników, harmonogramy pracy oraz sprawdzono czy zastosowane przenośniki są wystarczająco wydajne. Na podstawie wyników obliczeń obliczono także koszty i nakłady eksploatacyjne. Rozdział czwarty zawiera ocenę rozwiązania ze względu na wybrane kryteria, wnioski i podsumowanie.
File
  • File: 1
    Koncepcja podsystemu logistycznego zakładu produkcyjnego w zakresie zaopatrzenia produkcji i odbioru wyrobów gotowych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11859

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT00e6ddc675524f679717d4657961bfc3/
URN
urn:pw-repo:WUT00e6ddc675524f679717d4657961bfc3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page