Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Geodetic and legal documentation in the process of property valuation

Justyna Janina Orechwo

Abstract

The main focus of presented paper is concentrated on issues related to geodetic and legal documentation in the process of property valuation. Thesis consists of two parts. Part one is theoretical and it consists of four chapters. There were analyzed the concept of property, sources of information in the valuation process, valuation methods, geodetic and legal documentation necessary to create the appraisal of the property. The second part, consisting of chapter five, is the practical application of the issues discussed in the first part, under which there was created an appraisal of the property. As the real estate object, author selected undeveloped land property located in the Bielany district of the Capital City Warsaw, which is located in a residential and commercial area, and its surface is 192 m2. Purpose of the evaluation was to determine the market value of real estate as an object of property for sale. An appraisal was created in accordance with applicable polish law and Generally Accepted National Valuation Rules. In the subject of the property valuation, author benefited from information collections contained in the following documents: Extract from the land register, Records of public utilities, Land Register, Study on Conditions and Directions of Spatial Development of the Capital City Warsaw. The subject of the valuation was to determine the current market value of the property. For this purpose, as a way of property valuation, author selected comparative approach, the method of matching pairs. Three transactions for comparison were selected. Author selected transactions of properties most similar as possible to the property which was valued. These transactions took place on local real estate market. The estimated market value of the property took into account the market characteristics such as the general location, neighborhood, the shape of the land, size of the land, technical infrastructure and investment opportunities. This value amounted to 243 680 zlotys and was concluded between the minimum and maximum price noted in the local market during the monitoring period. The resulting price of 1 m2 of land of the property at 1 269 zlotys was lower than the average property price amounting to 1 592 zlotys. This was due to the fact that the estimated property does not have direct access to a public road, and the shape and size of the land were considered unfavorable. This amount is considered reasonable. An appraisal was performed based on geodetic and legal documents acquired for the purposes of this thesis which are included in the annexes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Janina Orechwo (FGC) Justyna Janina Orechwo,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Dokumentacja geodezyjno-prawna w procesie wyceny nieruchomości
Supervisor
Katarzyna Sobolewska-Mikulska (FGC/DCLM) Katarzyna Sobolewska-Mikulska,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Budzyński (FGC/DCLM) Tomasz Budzyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Katarzyna Sobolewska-Mikulska (FGC/DCLM) Katarzyna Sobolewska-Mikulska,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
dokumentacja geodezyjno-prawna, operat szacunkowy, nieruchomość gruntowa, wycena nieruchomości, podejście porównawcze
Keywords in English
geodetic and legal documentation, appraisal, real estate property, real estate appraisal, comparative approach
Abstract in Polish
W niniejszej pracy omówiono kwestie dotyczące dokumentacji geodezyjno-prawnej w procesie wyceny nieruchomości. Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza, złożona z pierwszych czterech rozdziałów, jest częścią teoretyczną, w której przeanalizowane zostało pojęcie nieruchomości, źródła informacji w procesie wyceny, sposoby wyceny, jak i sama dokumentacja geodezyjno-prawna niezbędna do stworzenia operatu szacunkowego nieruchomości. W części tej, omówiona została definicja nieruchomości, wyszczególniono jej rodzaje i cechy, podzielono zestaw informacji w procesie wyceny na źródła obligatoryjne, jak i fakultatywne oraz przedstawiono idee czterech podejść stosowanych przy wycenie nieruchomości. Wyróżniono także dokumentację taką jak księgi wieczyste, ewidencja gruntów i budynków, opracowania planistyczne oraz geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, jak i zaprezentowano jej przykłady. Część druga, rozdział piąty, to praktyczne zastosowanie zagadnień omówionych w części pierwszej na podstawie, których stworzony został operat szacunkowy nieruchomości. Jako nieruchomość przedmiotową wybrano nieruchomość gruntową niezabudowaną znajdującą się w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, która położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej, a jej powierzchnia to 192 m2. Celem wyceny było określenie wartości rynkowej nieruchomości jako przedmiot prawa własności dla potrzeb sprzedaży. Operat szacunkowy stworzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny. Za podstawy materialno-prawne przyjęto Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (KSWP 1, KSWP 2, KSWP 3, KSWS 3) - Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2008 r. Przedmiotem wyceny było określenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości. W tym celu, jako sposób wyceny nieruchomości, wybrano podejście porównawcze, metodą porównywania parami. Do porównania wytypowano 3 transakcje nieruchomości najbardziej podobnych z możliwych do nieruchomości wycenianej. Transakcje te odbyły się na przeanalizowanym wcześniej lokalnym rynku nieruchomości. Wartość nieruchomości przedmiotowej określono poprzez korygowanie cen transakcyjnych ze względu na różnice ocen pomiędzy nieruchomością wycenianą i nieruchomościami podobnymi. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości uwzględniała cechy rynkowe takie jak: lokalizacja ogólna, lokalizacja szczegółowa (sąsiedztwo), kształt gruntu, wielkość gruntu, infrastruktura techniczna oraz możliwości inwestycyjne. Wartość ta wyniosła 243 680 zł i zawarła się między ceną minimalną a maksymalną zanotowaną na badanym rynku lokalnym w okresie monitorowania. Uzyskana cena 1 m2 gruntu przedmiotowej nieruchomości na poziomie 1 269 zł była niższa niż średnia cena nieruchomości podobnych wynosząca 1 592 zł. Wpływ na to miał fakt, iż szacowana nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej oraz kształt, jak i wielkość gruntu uznane zostały za niekorzystne. Kwotę tą uznano za uzasadnioną. Operat wykonany został na podstawie dokumentacji geodezyjno-prawnej zdobytej na potrzeby niniejszej pracy inżynierskiej, którą dołączono w załącznikach.
File
  • File: 1
    praca inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5389

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT00947a96aa384720980019b774276329/
URN
urn:pw-repo:WUT00947a96aa384720980019b774276329

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page