Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Forecast financial consequences of the adaption of local special management plan on base of Zielonka city

Agnieszka Gocal

Abstract

In this thesis was made the Forecast financial consequences of the adoption of local special management plan on base of Zielonka city. In the first part of this thesis was presented the issue of forecasting in predicting changes in the value of city space, as well as the theoretical basis of forecasting. Approximated issues in the field of : real estate management , property valuation and spacial planning in the process of preparing local spatial management plan. It was made a short description of Zielonka city and study area. In the practical part of thesis was presented the difference between the valid and projected of the local spatial management plan. It was analyzed the income from: property tax, sale of communal land and the planning fee. In the expenses were included cost of: sale the road’s plot, the investment of technical infrastructure and compensation of loses. The most important part of this thesis is the final statement of profits and losses to be incurred by the Zielonka city as a result of the adoption local spatial management plan.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Gocal (FGC) Agnieszka Gocal,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Prognoza skutków finansowych uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na przykładzie miasta Zielonka
Supervisor
Katarzyna Sobolewska-Mikulska (FGC/DCLM) Katarzyna Sobolewska-Mikulska,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Sobolewska-Mikulska (FGC/DCLM) Katarzyna Sobolewska-Mikulska,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Prognoza skutków finansowych, wycena nieruchomości, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Keywords in English
Prognosis of Financial Effects of a planning decision, property valuation, spatial planning
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zielonka. W pierwszej części pracy określono teoretyczną podstawę prognozowania oraz wyjaśniono istotę tworzenia prognoz w przewidywaniu zmian wartości badanej przestrzeni. Przybliżono zagadnienia z dziedziny: gospodarki nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz planowania przestrzennego, wykorzystywane w procesie sporządzania planów miejscowych. Dokonano krótkiej charakterystyki miasta Zielonka oraz obszaru opracowania. W części praktycznej wykonano analizę zapisów obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz projektu tego planu. Przeanalizowane zostały prognozowane dochody oraz wydatki z tytułu uchwalenia zmiany miejscowego planu. Do głównych wpływów gminy można zaliczyć: zwiększenie podatku od nieruchomości, sprzedaż gruntów komunalnych oraz rentę planistyczną. Wydatki gminy będą związane m.in. z wykupem gruntu pod drogowi publiczne, realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, drogowej oraz wypłatą odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości. Kluczowym elementem pracy dyplomowej stanowi ostateczne zestawienie zysków oraz strat, jakie poniesie miasto Zielonka w wyniku uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka.
File
  • File: 1
    Agnieszka Gocal praca inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5275

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT003088a4963f4719b9961fb544163145/
URN
urn:pw-repo:WUT003088a4963f4719b9961fb544163145

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page