Switch on EDIT for your profile
Publications
Beata Pachuca-Smulska,
Assistant Professor
Department of Administrative Law and Public Policy
Faculty of Administration and Social Science
Email:
Phone: 22 234 15 53
Room no: 232 B
Consultations: https://www.ans.pw.edu.pl/Studenci/Dyzury
Communication languages: Polish, English, Italian
Beata Pachuca-Smulska is an Associate Professor at the Warsaw University of Technology in the Department of Administrative Law and Public Policy at the Faculty of Administration and Social Sciences. She completed both the undergraduate (1995) and Ph.D. (2001) programs in law at the University of Łódź. As part of her PhD program, in 1996 she undertook a scholarship at the University of Pavia in Italy. In 2011 she also completed a postgraduate studies in the law of protection of intellectual property at the University of Warsaw. She is a registered legal advisor and member of the District Chamber of Legal Advisors in Warsaw (Okręgowa Izba Radców Prawnych). 

 

Beata Pachuca-Smulska’s research focus primarily on the Polish and EU public economic law with a focus on administrative law, competition law and consumer rights, particularly as they relate to the markets for financial services and food products. A separate strand of Beata Pachuca-Smulska’s research relates to consumer protection, particularly in the financial services market, from a comparative perspective under the Polish, Italian and US legal systems.

 

 As part of the Teaching Mobility programs she was a guest lecturer at several Italian and Spanish universities: University of Pisa, Italy (2004 and 2015), University of Trieste, Italy (2015), University of Bari, Italy (2013), University Jaume I Castello, Spain (2011), and University of Burgos, Spain (2006).

 

In the 2017/2018 academic year she was a visiting professor at the University of Bergamo (Universita degli Studi di Bergamo).

In 2017 she was awarded an international research grant (CUP F52F16001350001).

 

Between 2011 and 2019 she was a faculty supervisor of the Student Scientific Club for the Protection of Consumer Rights at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland. She has supervised over 200 baccalaureate and master theses. She has actively participated (speeches delivered) in over 30 scientific conferences.

 

Between 2016 and 2018 she was a deputy editor of the legal studies quarterly Studia Prawno-ustrojowe.

 

Since 1 January 2015 she has been a member of the Disciplinary Committee created by the Minister of Science and Higher Education.

 

Editor or co-editor of the following books:

Red. B. Pachuca-Smulska, Consumer Protection Law in Poland from the perspective of EU Law, CH BECK, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-255-9535-7

Red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, CH Beck, Warszawa 2015, ISBN/ISSN:978-83-255-7932-6

Red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, CH BECK, Warszawa 2013, ISBN/ISSN:978-83-255-6222-9

Journal articles published:

Beata Pachuca-Smulska, Implementation of Directive 2011/83/EU into Polish law, Studia Prawnoustrojowe , s. 265-280, nr 42 z 2018 roku. ISSN 1644-0412

Beata Pachuca-Smulska, Nowy ”paradygmat” ochrony konsumenta na rynku finansowym w świetle zmian regulacyjnych i instytucjonalnych po kryzysie finansowym 2007-2009, Studia Prawno- Ekonomiczne, nr 109, s.107-126, 2018; ISSN 0081- 6841; eISSN 2450-8179.

Beata Pachuca-Smulska, Ochrona konsumenta na rynku żywności jako dobra wspólnego w świetle negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji TTIP, Przedsiębiorczość i Zarządzanie: 2018, 19 (9, cz. 1), s. 145- 156 ; eISSN 2543-8190 p-ISSN: 1733-2486

Beata Pachuca-Smulska, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie działań powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów: Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom: XVIII, Zeszyt: 2, s.: 135-148, 2017

Beata Pachuca-Smulska, Maria Jasińska, Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności jako tytuł egzekucyjny – glosa, Monitor Prawniczy, 5/2017, s. 260-267

Beata Pachuca-Smulska, Dyrektywa 2014/104/UE a kształtowanie prywatnoprawnego modelu dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji w państwach członkowskich i w Unii Europejskiej, Studia Prawno-Ekonomiczne, Tom/nr:100 Rok:2016 s.:135-149.

Beata Pachuca-Smulska, Ownership transformation processes in Poland between 1989 and 2014 Selected issues, Journal of Modern Science, Tom/nr:4 Rok:2015, s. :383-402

Beata Pachuca-Smulska, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ustawa o prawach konsumenta – szanse i zagrożenia”, 15 września 2014 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Studia Prawnoustrojowe , Tom/nr:30 Rok:2015, s. :201-204

Beata Pachuca-Smulska UWM, Anna Mazurkiewicz-Pizło, Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Access to information as a determinant of role of consumer in the food market, Acta Scientiarum Oeconomia 11 (4) 2012, Tom/nr:4/2012 Rok:2012. (s. 35-46).

Beata Pachuca, Publiczne prawo gospodarcze we Włoszech, (Public economic law in Italy), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1999/11/9

Book chapters published:

Beata Pachuca-Smulska, Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki w świetle działalności Biura Ochrony Finansowej Konsumentów (Consumer Financial Protection Bureau) – wybrane problemy", [in:] "Ochrona konsumenta na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym", pod red. E. Rutkowskiej-Tomaszewskiej, J. Monkiewicza, ISBN: 978-83-8160-117-7, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, s. 245-268.

Beata Pachuca-Smulska, Ochrona praw konsumenta w świetle wybranych rozwiązań dyrektywy 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związany z nieruchomościami mieszkalnymi, [w:] Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe. pod redakcją: Moniki Jagielskiej, Elżbiety Sługockiej-Krupy, Krzysztofa Podgórskiego, Rafała Biskupa, CH Beck, Warszawa 2016 s:114-130, ISBN/ISSN:978-83-255-8409-2.

Beata Pachuca-Smulska, Konsument na Jednolitym rynku cyfrowym, [w:] Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, pod redakcją: M. Królikowskiej-Olczak, B. Pachuca-Smulskiej, CH Beck, Warszawa 2015, s.:1-16 ISBN/ISSN:978-83-255-7932-6.

Beata Pachuca-Smulska, Anna Franusz, Dochodzenie roszczeń przez konsumentów za pośrednictwem Internetu, [w:] Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, pod redakcją: M. Królikowskiej-Olczak, B. Pachuca-Smulskiej, CH Beck, Warszawa 2015, s. 245-275 ISBN/ISSN: 978-83-255-7932-6.

Beata Pachuca-Smulska, Ewolucja regulacji ochrony konsumenta w prawie polskim z perspektywy członkostwa w UE, [w:] 10 lat Polski w Unii Europejskiej, pod redakcją: P. Majera, M. Kowalczyka, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2015,s.93-110, ISBN 978-83-62383-69-6

Beata Pachuca-Smulska, Chroniona nazwa pochodzenia a fałszerstwa na rynku żywności na przykładzie sera Pamigiano Reggiano, [w:] Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, pod redakcją: Agaty Lewkowicz, Wiesława Pływaczewskiego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie i Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM, Szczytno 2015, s.:149-163 ISBN/ISSN:978-83-7462-474-9.

Beata Pachuca-Smulska, Ochrona konsumenta we Włoszech w świetle implementacji dyrektywy 2011/83/UE o ochronie konsumentów, [w:] Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz. Seria: Zarys Prawa, pod redakcją: D. Karkowskiej, M. Namysłowskiej, T. Skocznego, CH Beck , Warszawa 2015, s.57-73 ISBN/ISSN:978-83-255-7084-2.

Beata Pachuca-Smulska, Prawo nabywcy do informacji jako podstawa ochrony jego interesów, w: Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, pod redakcją: Adama Bieranowskiego, Marii Królikowskiej-Olczak, Jakuba Jana Ziętego, CH Beck, Warszawa 2014, s. :21-40 ISBN/ISSN:978-83-255-6602-9.

Beata Pachuca-Smulska, O. Cabaj, Ochrona konsumenta na rynku przewozów morskich, w: Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, pod redakcją: M. Królikowskiej-Olczak i B. Pachuca-Smulskiej, CH Beck, Warszawa 2013, s.:188-213 ISBN/ISSN:978-83-255-6222-9.

Beata Pachuca-Smulska, Prawo do informacji jako podstawa ochrony konsumenta, w: Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, pod redakcją: M. Królikowskiej-Olczak i B. Pachuca-Smulskiej, CH Beck, Warszawa 2013, s. :38-62 ISBN/ISSN:978-83-255-6222-9

Beata Pachuca-Smulska, A. Mazurkiewicz-Pizło, A consumer’s right to information in the light of Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011., [w:] Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights, ed.: V.Micatek,L.Dufalova, K.Lenhartova,D.Cickanova, J. Sombati, M.Janeckova, Univerzita Komenskeho v Bratislave, Pravnicka fakulta, Bratislava 2013 s. :567-576 ISBN/ISSN:978-80-7160-345-0

Beata Pachuca-Smulska, Evolution of the law on protection of competition in Poland in the process of integration in the EU (on the 20th anniversary of the Office of Competition and Consumer Protection in Poland), w: Integrazione e Politiche di Vicinato. Nuovi Diritti e nuove economie, pod redakcją: Dammacco, G., Sietk, B. Uricchio A., Wydawca: Cacucci Editore, Bari Italy 2012,s. 625-645 ISBN/ISSN:978-88-6611-137-5.

Beata Pachuca-Smulska, Human Rights and Principle of Social Market Economy, Human Rights, Spiritual Values and Global Economy, edited by Bronisław Sitek, Jakub J. Szczerbowski, Aleksander W. Bauknecht and Gaetano Dammacco, Ecko House Publishing USA, 2011, s. 415-426, ISBN (13):978-1-4276-5324-6.

Beata Pachuca-Smulska, Naużywanie pozycji dominującej na rynku energetycznym w świetle wybranych decyzji Prezesa UOKiK., [w:] Zarządzania informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Józefów 2010; s. 67-77, ISBN 978-83-62753-02-4.

Beata Pachuca-Smulska, Rola prawa w zwalczaniu szarej strefy w wybranych sferach gospodarki polskiej, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian. Józefów 2009, s. 67-80. ISBN 978-83-93002-2-6.

Beata Pachuca, The right to information as the basis for protection of consumer rights, [w:] The Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society 2009, edited by B. Sitek, J.J. Szczerbowski, A. W. Bauknecht, A. Kaczyńska, s.172-187. Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10):1-4438-1390 -7, ISBN (13):978-1-4438-1390-7.

Beata Pachuca, Swoboda działalności gospodarczej, [w:] La libera circolazione delle personennella prospettiva del processo europeo di integrazione, s. 499-502;Cacucci Editore, a cura di . G. Dammacco, B.Sitka, O.Cabaj i O.Kędzierskiej, 2006 Bari-Olsztyn.

Beata Pachuca, Ochrona dzieci jako adresatów reklamy, [w:] Mniejszości i jednostki słabsze w wielokulturowym społeczeństwie Europy (Deboli e indifesi nell societa multiculturale europea), Lecce -Włochy, 2007, a cura di . G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj, s. 547-552. ; ISBN 978-83-89112-02-0.

Beata Pachuca, Prawo a rozwój "szarej strefy", [w:] Szara strefa gospodarcza w dobie globalizacji, Zeszyty Naukowe PWSBiA, Konferencje i seminaria vol.19., 2006, s.122-127, (ISBN 83-86031-48-4).

Beata Pachuca, A. Góra-Błaszczykowska, Umowa jako zdarzenie cywilnoprawne. Kilka uwag na temat problemów praktycznych związanych z ustalaniem istnienia umowy o pracę przed sądem, [w:] Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z ogólnopolskiego zjazdu cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004) pod red. M. Sawczuka, Zakamycze 2006, s. 325- 337.

Beata Pachuca, Podmioty o ubocznych celach gospodarczych, [w:] Ustrój prawny przedsiębiorców, pod red. Eugeniusza Kędry i Anny Krasińskiej, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2006, s. 383-425; ISBN 83-7299-; 429-3 ; ISBN 978-83-7299-429-5.Science discipline: 5.7 law : 100.0 %
Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?