Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Eugeniusz Kwiatkowski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Pokój
    7 GG

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku ekonomii (1969), wieloletni pracownik Katedry Makroekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, od 1 października 2020 r. podstawowe miejsce pracy w Politechnice Warszawskiej, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.

Zainteresowania naukowe: makroekonomia, ekonomia rynku pracy, bezrobocie, polityka państwa wobec rynku pracy.

Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse.

Kariera naukowa: doktorat z ekonomii (1976 r.), dr hab.ekonomii (1988), tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych (2002).

Dorobek naukowy: autor i współautor ponad 350 publikacji naukowych, m.in monografii: E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002; E. Kwiatkowski, Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność; PWN, Warszawa 1988; Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne, E. Kwiatkowski, red.,Wyd. UŁ, Łódż 2017; realizator wielu projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych.

Dydaktyka: wykładowca ekonomii, makroekonomii, ekonomii rynku pracy, także za granicą, promotor 6 prac doktorskich oraz wielu prac magisterskich i licencjackich; autor i współautor 7 podręczników akademickich, m.in.: „Podstawy ekonomii”, red. R.Milewski i E. Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2018, Makroekonomia, red. A. Nowak, T. Zalega, PWE, Warszawa 2019 oraz E. Kryńska, E. Kwiatkowski, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wyd. UŁ, Łódź 2013.

Stypendia i staże zagraniczne: Wielka Brytania, London School of Economics; Niemcy, Uniwersytety w Berlinie i Giessen.

Funkcje i członkostwa w gremiach naukowych: w trakcie pracy w UŁ: prorektor UŁ w latach 2002-2008, dziekan Wydziału Ekon.-Socjolog. UŁ w latach 1999-2002, kierownik Katedry Makroekonomii UŁ (2003-2017), dyrektor Instytutu Ekonomii UŁ (2012-2017); członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN 2003-2019, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN (od 2007 do chwili obecnej), wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ,wiceprzewodniczący Rady Nauk. PTE; członek komitetu redakcyjnego czasopisma. „Gospodarka Narodowa”.

Nagrody i wyróżnienia naukowe: Medal im. W. Szuberta w 2005 r., Nagroda Naukowa im. F. Skarbka w 2004 r., Nagroda Banku Handlowego i Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga w 2002 r. za książkę „Bezrobocie. Podstawy teoretyczne”. PWN, W-wa 2002r.; Zespołowa Nagroda Naukowa Prezydenta m. Łodzi (2002 r.); 4 Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-9030-1664https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-9030-1664http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-9030-1664%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-9030-1664

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT61435/
URN
urn:pw-repo:WUT61435

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek