Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
dr hab. inż. Lech Łobocki
Profesor nadzwyczajny
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222347606
Pokój: 917
Konsultacje: poniedziałek 14.00-16.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID
Profil google scholar
Profil scopus
h-index*:6

Profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej, specjalista ochrony atmosfery i meteorologii teoretycznej oraz stosowanej. Po zdaniu matury w 1975 w XV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, odbył studia na Wydziale ISiW PW, kończąc je dyplomem mgr inż. systemów ochrony atmosfery i meteorologii technicznej (1980) i od t. r. zaczął pracę naukowo-dydaktyczną na PW, osiągając stopnie naukowe: doktora nauk technicznych (1990) i doktora hab. nauk technicznych inżynierii środowiska/meteorologii stosowanej (2007). Od 2010 r. zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego PW, pełniąc funkcje akademickie: zastępcy dyrektora ds. naukowych w ISIŚ WIŚ PW (2005-2007); prodziekana ds. ogólnych i nauki WIŚ PW (2008-2012); kierownik Zespołu Meteorologii w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska PW (2012-). W badaniach naukowych koncentruje się na meteorologii granicznej warstwy atmosfery, numerycznym modelowaniu przepływów atmosferycznych, numerycznych prognozach meteorologicznych, zastosowaniach modelowania numerycznego w problemach meteorologii technicznej i ochrony atmosfery. W zdobytym za granicą doświadczeniu zawodowym szczególnie wyróżnia się blisko 6-letnia praca w U.S. National Meteorological Center / U.S. National Center for Environmental Prediction - nad parametryzacją turbulencyjnej wymiany pędu i energii w numerycznych modelach prognozy meteorologicznej i cyrkulacji oceanu (1990-1996). W l. 2007-2008 był członkiem Naukowego Komitetu Sterującego konsorcjum COSMO (Consortium for Small-Scale Modeling). Kierował projektami badawczymi: „Identyfikacja mechanizmów transformacji zanieczyszczeń atmosfery w modelach jakości powietrza skali kontynentalnej” - w ramach projektu międzynarodowego Air Quality Model Evaluation International Initiative (Międzynarodowa inicjatywa ewaluacji modeli jakości powietrza – Wspólnotowe Centrum Badawcze UE oraz Agencja Ochrony Środowiska, USA, 2009-2013); „Modelowanie smogu zimowego nad obszarem aglomeracji krakowskiej w okresie kampanii pomiarowej IES-JRC, styczeń-luty 2005 r.” w ramach projektu Integrated Methodology Project: From Emissions to Health Effects (Od emisji zanieczyszczeń atmosfery po skutki zdrowotne - Wspólnotowe Centrum Badawcze UE, 2006-2008); w okresie pracy w U.S. NMC/NCEP uczestniczył w projektach Coastal Hazards Program [NOAA, USA]; Severe Storm Project [NOAA, USA]. Ważne osiągnięcia praktyczne obejmują przygotowanie wskazówek metodycznych odnośnie modelowania matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza w ramach programu PHARE (2002-2004) oraz kierowanie pracami Zespołu Meteorologii uwieńczonymi uruchomieniem ogólnokrajowego systemu operacyjnej prognozy pogody i jakości powietrza.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.9 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.