Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Janusz Zieliński

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 24 367 22 50
  • Pokój
    345

Bibliometria*

Biogram

Zainteresowania naukowe: - chemia i technologia polimerów i ropy naftowej - modyfikacja substancji bitumicznych pochodzenia naftowego i węglowego - unieszkodliwianie i utylizacja odpadów przemysłowych - płyny chłodzące i sorbenty węglowe. Tytuł magistra uzyskał w 1977 r., stopień naukowy doktora nauk technicznych w 1983 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w 1992 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał w 2001 r. nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pracuje w Instytucie Chemii od 1976 r. Od 2005 r. kierownik Zakładu Tworzyw Sztucznych i specjalności Technologia Tworzyw Sztucznych. W latach 1999-2005 i 2012-2016 prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku i dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Od 1999 r. członek Senatu PW i licznych komisji Senackich i Rektorskich. Autor i współautor ponad 500 publikacji, w tym 8 monografii, 132 publikacji, 225 wystąpień konferencyjnych, 20 patentów, 122 opracowań naukowo-badawczych. Członek stowarzyszeń naukowych i zawodowych (American Chemical Socjety, American Association for the Advancement of Scence, SITPChem, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie Towarzystwo Węglowe, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu), w latach 2002-2012 Rad Nadzorczych, m.in. PKN ORLEN S.A., ANWIL S.A., Mostostal Płock S.A., a w latach 2007-2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Mazowsza. Za działalność wynalazczą i naukową wyróżniony, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Belgijskim Krzyżem Oficerskim "Merita de L’Invention", Złotymi Odznakami Honorowymi NOT i SITPChem, Honorowym Złotym Medalem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. T. Sendzimira, "Za zasługi dla Wynalazczości" Prezesa Rady Ministrów. Wyróżniony Medalem ,"Zasłużony dla Płocka" i za "Zasługi na rzecz Województwa Mazowieckiego".

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
technologia chemiczna / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-3961-482Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-3961-482Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-3961-482X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-3961-482X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT60081/
URN
urn:pw-repo:WUT60081

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek