Włącz edycję swojego profilu
Prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł
Profesor
Zakład Biologii
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222347903
Pokój: 628
Konsultacje: środa 12.00-13.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID
Profil google scholar

h-index*:7

Monika Ewelina Załęska-Radziwiłł. Profesor nauk technicznych, specjalizuje się w biologii środowiska i ekotoksykologii. Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1979 roku podjęła pracę w Zakładzie Inżynieryjno-Sanitarnej Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej (obecnie Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska). Działalność naukową i dydaktyczną w Zakładzie Biologii rozpoczęła w 1990 roku, zdobywając kolejne stopnie akademickie. Doktoryzowała się w 1997 na podstawie rozprawy pt. „System wyznaczania stężeń bezpiecznych zanieczyszczeń dla biocenoz wodnych na podstawie badań toksykologicznych”. Habilitowała się w 2008 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. „Badania ekotoksykologiczne w procesie ekologicznej oceny ryzyka w środowisku wodnym”. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych został jej nadany w 2017 roku. Pełni funkcje akademickie: kierownika Zakładu Biologii (wcześniej Wydziału Inżynierii Środowiska PW, obecnie WIBHiIŚ PW), członka Rady Naukowej Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa, Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Platformy Ekspertów PW. W pracy naukowej zajmuje się głównie badaniami z obszaru ekotoksykologii, w tym szczególnie oceną ryzyka ekologicznego z wykorzystaniem modeli statystycznych do obliczania bezpiecznych stężeń ksenobiotyków dla organizmów wodnych i glebowych. W kręgu zainteresowań naukowych znajdują się również zagadnienia efektywności biodegradacji zanieczyszczeń wraz z ekotoksykologiczną oceną procesów. Ekspertka NCBR, autorka lub współautorka 120 artykułów naukowych, 2 skryptów, 3 monografii, ponad 150 prac badawczych niepublikowanych, m.in. dla instytucji rządowych, instytutów naukowych, uczelni i przedsiębiorców. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym Society of Environmental Toxicology and Chemistry oraz komitetów naukowych szeregu cyklicznych konferencji m.in. Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Konferencja „Hydromikrobiologiczna – Mikroorganizmy–Człowiek–Środowisko, Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne, Konferencja Bioindykacyjna, International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering .Uczestniczy w pracach Sekcji Inżynierii Sanitarnej, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Wielokrotnie wyróżniona nagrodami J.M. Rektora PW, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej, laureatka w konkursie „Złotej Kredy”.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.9 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka : 100.0 %
Uwzględniany przy określaniu liczby 'N'
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.