Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
dr hab. inż. Bernard Zawada
Profesor nadzwyczajny
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222347837
Pokój: 101
Konsultacje: piątek 12.15
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID

Profil scopus
h-index*:3

Absolwent studiów na Wydziale ISiW Politechniki Warszawskiej, z dyplomem mgra inż. w specjalności Urządzenia Cieplne i Zdrowotne, który uzyskał w 1974 i również w tym roku rozpoczął swoją pracę naukowo-dydaktyczną na Politechnice Warszawskiej: od asystenta (1974-1983) poprzez adiunkta (1984-2002) do profesora nadzwyczajnego (od 2002), osiągając stopnie naukowe: doktora nauk technicznych (1983) i doktora hab. nauk technicznych (1994). Pełnił funkcje prodziekana ds. ogólnych i nauki (2002-2008) oraz dziekana WIŚ i członka Senatu PW (2008-2012). Dorobek naukowy i zawodowy profesora odnośnie systemów zarządzania dostawą energii i eksploatacją budynków BEMS (Building Energy Management Systems), układów sterowania w ciepłownictwie, ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji (COWiK) optymalizacji zużycia energii i kosztów eksploatacji obejmuje ponad 60 publikacji w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych, w większości autorskich; w tym 4 rozprawy i monografie, podręcznik akademicki pt. Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji (2006), 21 artykułów w czasopismach recenzowanych w kraju i 2 z listy filadelfijskiej, 35 publikacji w materiałach konferencji międzynarodowych i krajowych, oraz ponad 70 opracowań i raportów naukowych, projektów technicznych, ekspertyz i wdrożeń, realizacje w kraju i za granicą;1 patent (współautor), 30 recenzji wydawniczych i 18 recenzji projektów badawczych, pomoce dydaktyczne (m.in. strony internetowe do wykładów i ćwiczeń) oraz kierowanie dwoma grantami MNiSzW. Wypromował 11 doktorów, był recenzentem 9 rozpraw doktorskich, 1 rozprawy habilitacyjnej, 1 wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa oraz promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich. Głównymi obszarami jego zainteresowań badawczych są: Systemy zarządzania dostawą energii i eksploatacją budynków (BEMS), układy sterowania w ciepłownictwie, ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji (COWiK), optymalizacja zużycia energii i kosztów eksploatacji w budynkach, identyfikacja obiektów regulacji, energooszczędne algorytmy sterowania.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.6 inżynieria lądowa i transport : 50.0 %; 2.9 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka : 50.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.