Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Adam Woźniak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 82 81
  • Pokój
    215

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł profesora uzyskał w roku 2017, a stopień doktora habilitowanego w roku 2011. W latach 2005–2006 pracował jako visiting professor w Ecole Centre de Recherche en Fabrication Haute Performance, Département de Génie Mécanique, Polytechnique de Montréal w Kanadzie. Jest specjalistą w zakresie zaawansowanych technik pomiarów wielkości geometrycznych, a w szczególności współrzędnościowej techniki pomiarowej. Zajmuje się również inżynierią jakości i teorią niezawodności urządzeń mechatronicznych. Autor 2 monografii oraz blisko 150 publikacji w czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych, w tym ponad 30 w czasopismach indeksowanych JCR. Wymienione prace prowadził w ramach kilkunastu projektów badawczych, również międzynarodowych, finansowanych m.in. ze środków NCBiR, KBN, MNiSW oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i innych. Większością z nich kierował. Wypromował 6 doktorów nauk technicznych oraz kilkudziesięciu magistrów i inżynierów. Jest recenzentem w postępowaniach habilitacyjnych, rozpraw doktorskich oraz w wielu czasopismach zagranicznych z listy JCR. Członek Rady Metrologii przy prezesie Głównego Urzędu Miar, członek Rady Normalizacyjnej II kadencji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz członek Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów. Wielokrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W roku 2012 uzyskał nagrodę Premiera RP za osiągnięcia naukowe. W latach 2012–2020 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, a potem w 2020 Dziekana Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest Prorektorem ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020–2024.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-3293-898Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-3293-898Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-3293-898X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-3293-898X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT59753/
URN
urn:pw-repo:WUT59753

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek