Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
Profesor
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222345310
Pokój: 216
Konsultacje: poniedziałek 14.00-15.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID
Profil google scholar

h-index*:6

Absolwent Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, w roku 1976 uzyskał stopień magistra inżyniera w specjalności: Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynierii Środowiska nadany został przez Radę Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej w 1985 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 2003 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Głównymi obszarami jego zainteresowań badawczych są: 1). Racjonalizacja pracy systemów ciepłowniczych obejmująca wszystkie elementy składowe systemu, jakimi są źródła ciepła, sieci ciepłownicze, węzły ciepłownicze oraz instalacje wewnętrzne. 2). Wzrost efektywności energetycznej obiektów budowlanych i przemysłowych oraz instalacji technologicznych w przemyśle. 3). Planowanie energetyczne na szczeblu krajowym, lokalnym oraz planowanie rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych. 4). Problematyka emisji zanieczyszczeń z ciepłowniczych źródeł spalania oraz rozwiązaniami w nowoczesnych instalacjach termicznej utylizacji odpadów komunalnych. Od 2012 roku pełni funkcję Dziekana na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od roku 2016 jest Redaktorem Naczelnym czasopisma branżowego wydawanego przez SIGMA NOT Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.6 inżynieria lądowa i transport : 50.0 %; 2.9 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka : 50.0 %
Uwzględniany przy określaniu liczby 'N'
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.