Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
dr inż. Katarzyna Umiejewska
Starszy wykładowca
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222347229
Pokój: 512
Konsultacje: środa 9.00-10.00
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa


Doktor inżynier, nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej, specjalista technologii ścieków i osadów ściekowych. Po zdaniu matury w 1987 roku w XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej, wstąpiła na Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PW, który ukończyła w roku 1993 uzyskując dyplom magistra inżyniera nauk technicznych w zakresie zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania ścieków i odpadów. W roku 1994 podjęła studia doktoranckie na PW, zwieńczone w roku 1999 dyplomem doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska przygotowując pracę doktorską pt. „Racjonalne rozwiązania unieszkodliwiania ścieków powstających poza zasięgiem kanalizacji”. Od października 1998 roku jest zatrudniona na Wydziale Inżynierii Środowiska (obecnie Wydziale Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Głównymi tematami zainteresowań dr inź. Katarzyny Umiejewskiej są: oczyszczanie ścieków przemysłowych, przeróbka osadów ściekowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów beztlenowych oraz tematyka związana z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Jest współautorem podręczników akademickich „Oczyszczanie ścieków przemysłowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN (2010) oraz „Technologia osadów ściekowych”, Oficyna Wydawnicza PW (2008) oraz skryptu „Ćwiczenia laboratoryjne z technologii osadów ściekowych”, Oficyna Wydawnicza PW (2007). Dorobek badawczy przedstawiła w licznych publikacjach oraz w 10 referatach wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych. Jest promotorem 130 prac inżynierskich i magisterskich. Od 2006 roku dr inż. Katarzyna Umiejewska od jest kierownikiem studiów podyplomowych „Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów”.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?