Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Jerzy Sowa

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 74 28
 • Pokój
  202
 • Konsultacje
  poniedziałek 14:15 - 16:00
 • Języki komunikacji
  angielski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Doktor inżynier, specjalista z zakresu wentylacji i klimatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem jakości i technik oczyszczania powietrza wewnętrznego. W 1979 roku ukończył XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej: rok 1984 specjalizacja - Urządzenia Cieplne, Zdrowotne i Ochrony Powietrza; rok 1986 specjalizacja - Systemy Ochrony Atmosfery i Meteorologia Techniczna. W roku 1995 po obronie pracy „Proces migracji zanieczyszczeń powietrza w budynkach w warunkach stochastycznych zakłóceń” uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk technicznych, specjalność Inżynieria Środowiska. W 1986 roku został pracownikiem naukowo dydaktycznym w Zakładzie Wentylacji i Klimatyzacji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu: wentylacji i klimatyzacji, jakości powietrza wewnętrznego. Pełnił wiele funkcji organizacyjnych w PW: Rzecznik Dyscyplinarny JM Rektora ds. studentów, Członek Senackiej komisji ds. Międzynarodowych, Członek Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Aktywnie działa, jako recenzent na rzecz wielu czasopism naukowych i naukowo-technicznych. Pracował, jako ekspert oceniający wnioski i realizację grantów w różnych programach badawczych UE (FP6, FP7, H2020). Jest promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich oraz inżynierskich. W roku 1998 za kierownictwo nagrodzonej pracy dyplomowej otrzymał wyróżnienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ostatnich latach był uczestnikiem wielu polskich i międzynarodowych projektów badawczych (także jako ich kierownik). Jest aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń naukowych. W roku 2013 otrzymał honorowy tytuł REHVA Fellow, nadany przez Europejską Federację Stowarzyszeń Ogrzewnictwa Wentylacji i Klimatyzacji. W 1991 wraz z prof. Teresą Jędrzejewską-Ścibak zainicjował cykl konferencji “Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce”. Odbywają się one, co dwa lata w Warszawie. Był członkiem naukowych komitetów doradczych wielu konferencji międzynarodowych (m.in. Healthy Buildings, Indoor Air, CESB). Wielokrotny laureat Nagród JM Rektora Politechniki Warszawskiej; za osiągnięcia naukowe 1988 - nagroda zespołowa, 1992 - nagroda zespołowa, 1996 - nagroda indywidualna; za osiągnięcia dydaktyczne: 1994 - nagroda zespołowa, 2005 - nagroda zespołowa; za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej: 2012 - nagroda zespołowa, 2017 - nagroda zespołowa. Jako współautor książki „Budynki Inteligentne” otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Informatyzacji (2004). W roku 2018 praca zbiorowa pod jego redakcją naukową „Budynki o niemal zerowym zużyciu energii” uzyskała nagrodę w konkursie organizowanym przez Ministra Infrastruktury. W roku 2012 otrzymał odznakę honorową za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w roku 2009 Prezydent RP nadał mu Medal Srebrny za Długoletnią Służbę. W roku 2019 został uhonorowany Medalem Edukacji Narodowej. Hobby: żeglarstwo morskie (jako załogant, oficer i kapitan na pokładach jachtów i żaglowców odwiedził blisko 140 portów w 14 krajach), koszykówka, muzyka.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-6707-4114https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-6707-4114http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-6707-4114%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-6707-4114

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT58645/
URN
urn:pw-repo:WUT58645

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek